Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej...

Przedmiot:

Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032, +48 (22) 257-22-23, tel. +48 62 504 85
umkalisz@um.kalisz.pl
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/45324/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel.:+48 62 7654300
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa Zamówienia:
Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji
projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy ,,Tulipan" przy Ul. Widok 77 w Kaliszu
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego oraz
wielobranżowej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Tulipan" przy Ul. Widok 77 w Kaliszu
(dz. nr 27/8, 4/10, 51/3, obręb 071 Widok).
Istniejący budynek Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Tulipan" przy ul.
Widok 77 w Kaliszu posiada:
- 2 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna (piwnica pod częścią budynku)
- powierzchnia zabudowy budynku - 466,00m2,
- wysokość ok. 9,00 m,
- kubatura ok. 3.800,00m3,
- dach płaski (stropodach wentylowany),
- wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną,
teletechniczną, centralnego ogrzewania (źródło ciepła - Energa Ciepło
Kaliskie), odgromową, w salach zajęć zamontowane klimatyzacje,
- wyposażony w windę obsługującą parter - piętro oraz zewnętrzny podjazd
dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto, przedmiotowy obiekt zlokalizowany na obszarze:
- nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- nieobjętym ochroną konserwatorską,
- w pobliżu zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
Wykonując przedmiot zamówienia należy zwrócić szczególną uwagę na
możliwości uwzględnienia w audycie energetycznym oraz dokumentacji
projektowej n/w elementów:
- ocieplenie budynku w tym: stropodachu, ocieplenie ścian z wykonaniem
nowej elewacji, wykonanie izolacji fundamentów, ocieplenie stropów nad
nieogrzewanymi piwnicami, ewentualnie podłóg na gruncie;
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
- modernizację instalacji c.o. w budynku;
- modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową (z
zastosowaniem urządzeń zmniejszających jej zużycie) oraz zimną wodę;
- modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji;
- wymiana instalacji elektrycznej (oświetleniowej, zasilania gniazd i urządzeń);
- wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych
np. ogniw fotowoltaicznych;
- wprowadzanie systemu monitorowania i zarządzania energią;
- modernizację instalacji odgromowej;
- remont pokrycia dachowego z papy, wymianę rynien i rur spustowych
- instalację systemów chłodzących w tym, również OZE
- remont schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, opasek
wokół budynku;
- wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych;
- spełnienie wymogu o dostępności obiektu dla wszystkich użytkowników (art.
100 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r (Dz.U.2021 poz. 1129).
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
2) wykonanie audytu energetycznego w 4 egz. + wersja elektroniczna
(zgodna z wersją papierową) w formacie pliku ,,pdf", zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz
części audytu remontowego, wzorców kart audytorów, a także algorytmu
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 879), wyniki audytu energetycznego należy przedstawić do
konsultacji Zamawiającemu w celu wyboru optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych opinii, warunków,
uzgodnień, opracowań, pozwoleń oraz decyzji podlegających wykonaniu
w razie konieczności;
4) pozyskanie niezbędnych map;
5) wykonanie projektów budowlanych w 4 egz. + wersja elektroniczna w
formacie pliku ,,.pdf", ,,.doc" i ,,.dwg" zgodnie z ustawą Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 784), rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169) oraz w oparciu o
zaakceptowaną przez Zamawiającego propozycję;
6) wykonanie projektów wykonawczych w 3 egz. + wersja elektroniczna w
formacie pliku ,,.pdf", ,,.doc" i ,,.dwg", zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) w oparciu o
zaakceptowaną przez Zamawiającego propozycję;
7) wykonanie projektów usunięcia ewentualnych kolizji;
8) przygotowanie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku
0 wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub
wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę właściwemu organowi (uzyskanie decyzji / zgłoszenia leży po
stronie Zamawiającego);
9) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
(STWiOR) w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku ,,.pdf"
1 ,,.doc" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.);
10) opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) wraz z zestawieniem
materiałów, sprzętu i robocizny oraz tabelą elementów scalonych
w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku ,,.pdf" i ,,.ath", zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn.
zm.);
11) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, w tym szczegółowego wraz
z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny oraz tabelą elementów
scalonych (w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku ,,.pdf" i ,,.ath")
w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, póz. 1389 z późn.
zm.);
12)pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót
budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.
UWAGA!!!
Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na dwa etapy tj.:
- etap I określony został w pkt. 4.2. ppkt. 1 )-2) przedmiotowego zapytania
ofertowego,
- etap II określony został w pkt. 4.2. ppkt.3)-12) przedmiotowego zapytania
ofertowego,
W przypadku, gdy wykonany audyt energetyczny (etap I przedmiotu
zamówienia) wykaże niższe wskaźniki niż określone w programach
dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji etapu II.
Projektant winien przyjąć oszczędne rozwiązania techniczne, dające
optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.
Projektant zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej
spełniającej wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
1 września 2019r. (Dz.U.2021 poz. 1129) wraz z aktami wykonawczymi
do ww. ustawy, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Projektant w sporządzanej dokumentacji projektowej nie może opisać
przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4
ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp).
Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały
sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny"
(art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp).
Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa
wyżej Projektant wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria
stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 11
września 2019r. Pzp).
Wykonawca zobowiązany jest wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie obowiązującymi aktami prawnymi na dzień jego odbioru przez
Zamawiającego.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: WRM.2710.192.2021

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w formie elektronicznej w dniu 24.11.2021 r. o
godz. 11:15 w pokoju nr 417 mieszczącym się na IV piętrze budynku
Urzędu Miasta Kalisza przy Ul. T. Kościuszki law Kaliszu (Wydział Rozwoju
Miasta).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/45324/details
11.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl do dnia 24.11.2021r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania:
1) dla etapu I-go, o którym mowa w pkt. 4.2. ppkt.1)-2) przedmiotowego
zapytania ofertowego - do 45 dni od dnia zawarcia umowy,
2) dla etapu II-go, o którym mowa w pkt. 4.2. ppkt.3)-12) przedmiotowego
zapytania ofertowego - do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Rodzaj i tryb udzielanego zamówienia:
2.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie cenowe
o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych).
UWAGA!
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga przesyłania korespondencji,
oświadczeń oraz złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej ,,Platformą".
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane
są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (zakładka pn.: ,,Lista przetargów
wyłączonych z Pzp").
Złożenie oferty za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta (rejestracji
Wykonawcy) na portalu ONEPLACE, która trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na dokonanie wyżej wymienionej czynności,
jak i zapoznanie się z zasadami składania oferty, złożenia oferty na Platformie
i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem
osobistym.
Warunkiem założenia konta (dokonania rejestracji Wykonawcy) na portalu
ONEPLACE jest akceptacja regulaminu portalu ONEPLACE.
W przypadku problemów z obsługą konta, korzystaniem z Platformy,
a w szczególności dotyczących: założenia konta, zalogowania się na konto,
złożenia oferty, komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie
pytania, prośby o wyjaśnienie prosimy kierować bezpośrednio do operatora
Platformy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów
komunikacji:
1. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,
2. czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl,
3. e-mail: oneplace@marketplanet.pl,
lub inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie Platformy.
Ponadto na Platformie operator Platformy udostępnił opracowane przez siebie
instrukcje.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.4. Projektant zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania
z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, stawek, narzutów
przyjętych do kosztorysu inwestorskiego.
4.5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji i podziału kosztorysu
inwestorskiego przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej,
którą należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie:
1) dwóch audytów energetycznych,
2) dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy, przebudowy,
rozbudowy budynków użyteczności publicznej, których zakres obejmował
co najmniej:
- ocieplenie budynku,
- zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł
odnawialnych np. kolektorów słonecznych, ogniw, fotowoltaicznych,
pomp ciepła,
- wymianę drzwi i okien zewnętrznych.
Pod pojęciem ,,budynek użyteczności publicznej" należy rozumieć budynek
wymieniony w definicji zawartej w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. póz. 1065 z późn. zm.).
Dla wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający nie dopuszcza
posługiwania się doświadczeniem podmiotów trzecich.
W celu wykazania doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
,,Wykaz doświadczenie zawodowe", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dokumentacji projektowych
wskazanych w wykazie. Dokumentacje projektowe wymienione w wykazie,
a nie potwierdzone ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenianiu
ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże ww. doświadczenia
zawodowego jego oferta nie będzie rozpatrywana.
Audyt energetyczny i dokumentacja projektowa, o których mowa w pkt 8.1) i 2)
niniejszego zapytania ofertowego mogą dotyczyć tego samego budynku
użyteczności publicznej.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
9.2. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%.
9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9.4. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania zamieszczona
zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
9.5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia
niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem
umowy bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
9.7. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto
powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej
kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.
9.8. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 10.1. zapytania
ofertowego,
2) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt 11. zapytania ofertowego,
3) do których nie został dołączony wykaz doświadczenia zawodowego,
o którym mowa w pkt. 8.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10.2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego
samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich złożonych ofert przez niego .
10.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone
w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
10.4.Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą
stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do
oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację
podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną). Oferta złożona
za pośrednictwem Platformy może być: skanem dokumentu pisemnego
(podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).
Oferta przesłana za pośrednictwem Platformy może być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym
(sugerowany podpis wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem
SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej.
10.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
10.6.Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
10.7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Przesłanie oferty na jakikolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub
na adres korespondencyjny Zamawiającego będzie nieskuteczne.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę oraz dokładny czas
wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy użyciu którego
zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub osobistym przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy lub przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu
(z pieczątką imienną lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy).
Wnioski do treści niniejszego zapytania ofertowego można składać
wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (złożenie zapytania w
jakiejkolwiek innej formie jest nieskuteczne).
Korespondencję w sprawie zamówienia należy
kierować za pośrednictwem strony: https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl.
12.2. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane
będą pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania
ofertowego i będą miały charakter wiążący dla Wykonawców.
13. Informacja o wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Informacje o możliwości unieważnienia zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
15. Informacje dodatkowe
15.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania
(art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp).
15.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy.
15.3. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest
decyzją ostateczną.
15.4. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów
wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji,
w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.

Uwagi:
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
16.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
będzie działający w imieniu zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ
wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można
kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz
Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo:
umkalisz@um.kalisz.pl.
16.2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: listownie kierując korespondencję na adres
Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub
e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
16.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -
zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich
przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu
zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.
16.4. Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom
(osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do
Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich
udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych
zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie
publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze
świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych
w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
16.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw
z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie
podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
16.6. Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania
niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku
z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
16.7. Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane
dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub zawartej umowy;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
16.8. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich
podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Marzena Tomaszewska (stanowisko: inspektor WRM, tel. +48 62 504 85
08, adres email: mtomaszewska@um.kalisz.pl. w godzinach pracy
Urzędu : 7:30 - 15:30).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.