Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
87z dziś
4361z ostatnich 7 dni
17367z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa dostępu do telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów

Przedmiot:

Usługa dostępu do telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (18) 443-45-45; fax.: (18) 443-46-08
zp@pwsz-ns.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. (18) 443-45-45;
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie postępowania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 PLN, zgodnie z art. 2.1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) stanowiącym, iż przedmiotowej ustawy nie stosuje się, zwane dalej ,,Zaproszeniem" na: ,,Usługę dostępu do telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów - II postępowanie".
ROZDZIAŁ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zgodnie z załącznikiem nr 2 określającym minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, posiadał oryginalne fabryczne opakowania, musi być wolna od wad technicznych i prawnych oraz dobrej jakości.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był chroniona gwarancją naprawy.

Dokument nr: ZP.382-1-62/21

Otwarcie ofert: 2. Termin otwarcia ofert - bezpośrednio po upływie terminu składania ofert.

Składanie ofert:
Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej kopercie (opakowaniu) z napisem: ,,Usługę dostępu do telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów - II postępowanie" - nie otwierać przed 24.11.2021 r. godz. 10.00" oraz musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert lub
złożona w formie elektronicznej na adres mailowy zp@pwsz-ns.edu.pl podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
TERMIN SKŁADANIA ofert - 24.11.2021 r. do godz.10:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy w zakresie dostawy sprzętu: 14 dni od daty podpisania umowy
2. Zakończenie realizacji usługi i wygaśnięcie Umowy nastąpi po upływie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usług.

Wymagania:
ROZDZIAŁ II - TRYB POSTĘPOWANIA.
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, według zasad określonych w Zaproszeniu.
ROZDZIAŁ V - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Ofertę należy sporządzić według druku stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:

1) oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawców,
2) odpowiadają wymaganiom podanym w Zaproszeniu,
3) nie zawierają oczywistych omyłek.
8. Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 1) - wymóg porządkowy.
9. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
10. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, innego, niż wskazany w dokumencie, o którym mowa w pkt. 9 ppkt. 2, należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
ROZDZIAŁ VI - KRYTERIUM OCENY OFERT.
1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium:
1) cena - 100%
2. Opis kryteriów
1) Cena oferty:
Cena oferty (W1) - oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. kryterium Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru:
W1 = (C min / Cn) x 100 %
gdzie:
W1 - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową, za kryterium ,,Cena oferty",
C min - najniższa cena spośród badanych nieodrzuconych ofert,
C n - cena badanej oferty,
Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów określonych w pkt 1).
ROZDZIAŁ VI - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dopełni następujących formalności:
1. Zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego:
1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
2. W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę wspólną przedstawi on umowę o wspólne wykonanie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna, itp.). Umowa regulująca współpracę podmiotów, jeżeli występują wspólnie - umowa o wspólnej realizacji zamówienia określać ma
między innymi sposób reprezentowania grupy podmiotów oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wykonanie zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że odpowiedzialność podmiotów jest wobec Zamawiającego solidarna, co musi być zapisane w tej umowie.
3. W razie konieczności, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do przepisów art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia osób reprezentujących spółkę do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego tj. stosowną uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki, jeżeli z jej treści wynika, że podejmowanie takiej uchwały nie jest wymagane.
4. Termin, związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Pytania powinny być składane na piśmie. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli pytania wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
ROZDZIAŁ IX - INFORMACJE KOŃCOWE.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 130.000.00 PLN Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Poprawa omyłek i uzupełnienie dokumentów:
1) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe,
Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
- wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji;
- omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawności wykonywanych obliczeń arytmetycznych.
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli:
a) nie odpowiada treści zaproszenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty z opisem wymagań przez Zamawiającego,
b) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawy błędy w obliczeniu ceny z zastrzeżeniem pkt 6 ust. 1,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) niezgodnej z Kodeksem cywilnym,
e) jeżeli zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
f) Wykonawcy nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepodpartych dowodami), o których mowa lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz zez złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę e stosunku do przedmiotu zamówienia,
g) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Unieważnienie postępowania:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie unieważnione, jeżeli:
a) wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy.
3) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawcy nie będą uprawnienie do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania.
8. Wybór Oferty:
1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jeżeli oferta będzie odpowiadać wymogom zaproszenia, Wykonawca przyjmie wszystkie wymogi Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość punktów według kryterium oceny oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi niewykluczonymi Wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia od zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtórzyć, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy.
4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans cenowy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5) o wyniku postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
6) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/pwszns
9. Umowa:
1) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa;
2) zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
W pozostałych sprawach nieuregulowanych w zaproszeniu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Kontakt:
7. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji Wykonawcom są: Pan Jakub Surowiak, Pani Ewa Janur e-mail: zp@pwsz-ns.edu.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.