Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
166z dziś
4440z ostatnich 7 dni
17446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymania terenów szpitala

Przedmiot:

Zimowe utrzymania terenów szpitala

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Al. Kraśnicka 100
20-718 Lublin
powiat: Lublin
tel.81- 5374404, 4208
jczarnik@szpital.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.81- 5374404, 420
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:
Usługę polegającą na oczyszczaniu zimowym terenów Zamawiającego wraz z posypywaniem powierzchni środkami uszorstniającymi i solą oraz usuwaniem sopli i nawisów śnieżnych z dachów obiektów znajdujących się we władaniu Zamawiającego.

w zakresie: zimowego utrzymania terenów szpitala

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 130 000 zł
1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na usługę :

Usługę polegającą na oczyszczaniu zimowym terenów Zamawiającego wraz z posypywaniem powierzchni środkami uszorstniającymi i solą oraz usuwaniem sopli i nawisów śnieżnych z dachów obiektów znajdujących się we władaniu Zamawiającego.

2. Dokładny opis przedmiotu zmówienia:

Teren przeznaczony do zimowego utrzymania:
- droga wewnętrzna między Ul. Konstantynów i Ul. Pielęgniarek - pow. 3483 m2
- lądowisko dla śmigłowców,ok. 625 m2 /płyta betonowa/ oraz teren zielony /5304 m2/
- parking główny przed szpitalem od strony Ul. Al. Kraśnicka - pow. 2240 m2
- parkingi wewnętrzne przy blokach: G, F, E /od strony Ul. Konstantynów/ - pow. 1890 m2
- parking przy garażach przy bloku W /od strony Pielęgniarek/ - pow. 212 m2
- parking wewnętrzny z wjazdem przy bloku administracyjno - technicznym - pow. 5025 m2
- plac wewnętrzny między blokami szpitalnym / magazyny/ dojazd od drogi wewnętrznej - pow. 1832 m2
- podjazd do Izb Przyjęć / tzw. podjazd inżynierski / do boków C, G, F i E - pow. 3020 m2
- podjazdy do obiektów technicznych/ hydrofornia, tlenownia, kotłownia, - pow. 1175 m2
- chodniki i przejścia dla pieszych wzdłuż Ul. Konstantynów oraz przy szpitalu/ wzdłuż bloków: A, E,F,G - pow. 2095 m2
- pozostałe powierzchnie utwardzone - 1180 m2
- droga p. pożarowa od strony osiedla ,,Medyk"- pow. 1621 m2
Łączna powierzchnia do odśnieżania: 24398 m2 /bez terenu zielonego lądowiska/.
- dachy na budynkach i łącznikach szpitala łącznie ponad 13100 m2 w tym budynek H i łączniki komunikacyjne - ok. 2800 m2

Usunięcie śniegu nastąpi przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi, parkingu, lądowiska lub chodnika Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych.
Odśnieżanie chodników należy wykonać w taki sposób aby przejścia dla pieszych nie były blokowane zwałami śniegu, uniemożliwiającymi swobodne przechodzenie pieszych przez drogę. W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur lub w razie konieczności Wykonawca zapewnia posypywanie środkami uszorstniającymi (piach) i solą gwarantujące bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów na odśnieżonych powierzchniach.
Odśnieżanie płyty lądowiska /beton - pow ok.625 m2/ może się odbywać wyłącznie ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego z uwagi na oświetlenie oraz możliwość utraty gwarancji na płytę lądowiska. Jedynym dopuszczalnym środkiem stosowanym do usuwania lodu jest BORYGO Runway (specjalistyczny granulat do usuwania lodu).

Wykonawca powinien wykonywać prace odśnieżające tak by nie uszkodzić znaków drogowych, słupków, hydrantów, oświetlenia, studzienek kanalizacyjnych i innych urządzeń z wyposażenia dróg i chodników.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według zasad Zamawiającego, określonych w dalszej części zaproszenia i nie stosuje do niego ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm).

CPV: 90630000 - 2, 90620000 - 9

Dokument nr: AING.232.21.2021

Otwarcie ofert: 34. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 listopada 2021 r.
o godz. 12,00 Ul. Kraśnicka 100 pok. 106 blok H

Składanie ofert:
32. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofertowym (wzór do wypełnienia poniżej), do dnia 23 listopada 2021r. w Kancelarii szpitala do godz.11,00 w budynku A z dopiskiem: ,,Oferta w postępowaniu na udzielnie zamówienia o wartości do
130 000 zł
na ,, zimowe utrzymanie terenów szpitala."

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2022 r.

Wymagania:
4. Informacja na temat wadium (wskazać, jeśli wymagane)
1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1) w zakresie doświadczenia- min. 2 lata (oświadczenie)
2.2) w zakresie potencjału technicznego- oświadczenie o stanie posiadanego sprzętu,
2.3) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: oświadcznie
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami

7. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
3) inne: zgodne z pkt: 6, ppkt 2)

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo złożone ma być jako część oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, która nie zawiera wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo która zawiera oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Zamawiający- w przypadku nie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw (nie dotyczy formularza ofertowego) lub złożenia oświadczeń, dokumentów zawierających błędy lub wadliwe pełnomocnictwa wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty, wyznaczając mu termin na uzupełnienie. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

11. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
o niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

14. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym - informację na temat części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku niewskazania tych informacji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

16. Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: jczarnik@szpital.lublin.pl z zastrzeżeniem ust. 17.

17. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 10, dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek uzupełnić wyłącznie pisemnie (listownie) na adres Zamawiającego w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

19. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

20. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

21. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

22. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

23. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do złożenia oferty, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

24. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zaproszenia do złożenia oferty, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

25. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia do złożenia oferty. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie, jak również zamieszcza na swojej stronie internetowej.

26. Zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

27. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie.
29. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest: cena 100% w tym:
cena 1 godziny odśnieżania ręcznego przez pracownika
cena 1 godziny pracy sprzętu
cena 1 godz. pracy operatora
cena za 1 m2 powierzchni dachu - dotyczy usuwania śniegu, sopli i nawisów śnieżnych.

30. Kryterium oceniane będzie według wzoru:
1) Kryterium cena: X = W x Cmin / Cn x100
gdzie:
X - wartość punktowa ocenianego kryterium
W - waga procentowa ocenianego kryterium
Cmin - najmniejsza cena ze złożonych ofert
Cn - cena oferty ocenianej

o przy założeniu, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego.

31. Cena brutto stanowiąca kryterium oceny ofert winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu.
33. Oferty złożone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą odesłane Wykonawcy niezwłocznie bez ich otwierania.
35. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

36. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

37. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przed upływem terminu związania ofertą.

38. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, odwołania bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
39. O wynikach rozstrzygnięcia postępowania Oferenci, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni na piśmie (lub w formie elektronicznej lub faxem). Rozstrzygnięcie ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

40. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Kontakt:
28. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Jerzy Czarnik: tel.81- 5374404, 4208
adres mailowy: jczarnik@szpital.lublin.pl, która to osoba jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.