Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług konserwacji budynków i obiektów

Przedmiot:

Świadczenie usług konserwacji budynków i obiektów

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
powiat: Warszawa
tel: 787 934 736, tel: 695 954 544
administracja@fina.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 787 934 736, te
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług konserwacji
budynków i obiektów
Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego
Tytuł zamówienia Usługa konserwacji budynków i obiektów FINA w Warszawie.
Typ zamówienia Zamówienie podprogowe - nieobjęte ustawą PZP
Kategoria Usługi
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zaprasza do składania ofert na
zadanie pod nazwą usługa konserwacji budynków i obiektów FINA w Warszawie.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest usługa konserwacji budynków i obiektów
posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych
odpowiednio: w siedzibie FINA w Warszawie przy Ul. Wałbrzyskiej 3/5 budynek
A i C, przy
ul. Narbutta 50A w Warszawie - Kino Iluzjon, przy Ul. Wałbrzyskiej 6/12 oraz
przy Ul. Puławskiej 61 w Warszawie w łącznym wymiarze 30 godzin w tygodniu
na wszystkie w/w obiekty.
1. Zakres świadczenia usługi konserwacyjnej obejmuje:
a) wykonywanie bieżącej konserwacji wraz z usługami pogotowia technicznego
oraz wykonywanie przeglądów instalacji:
i. elektrycznej - zakres związany z: wymianą bezpieczników,
akumulatorów/baterii/modułów, zabezpieczeń różnicowoprądowych,
elementów tablic rozdzielczych, styczników, gniazd, łączników prądu
elektrycznego, wymianą źródeł światła, instalacji odgromowej, rozdzielni
niskiego napięcia 400/230V, kontrola instalacji oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego;
ii. sanitarnej - zakres związany z: konserwacją urządzeń, armatury i
instalacji zainstalowanych w pomieszczeniach sanitarnych (ogrzewacze
wody, baterie umywalkowe, muszle sanitarne, pisuary itp.), udrażnianie i
odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych, konserwacja instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji i urządzeń węzłów cieplnych, konserwacja zimnej i
ciepłej wody, konserwacja instalacji kanalizacyjnej i wód deszczowych,
iii. ogólnobudowlanej - zakres związany z drobnymi pracami takimi jak:
uzupełnienie ubytków glazury i terakoty, podklejanie wykładzin,
uzupełnienia drobnych ubytków w ścianach i sufitach, wymiana płyt sufitów
podwieszanych, podklejanie płytek ceramicznych, uzupełnianie i drobna
naprawa rynien oraz dachów płaskich z papy. Zamawiający przez drobne
prace rozumie zakres prac na powierzchni nie przekraczającej 2 m2.
b) wykonywanie okresowych przeglądów udokumentowanych protokołami nie
rzadziej niż dwa razy w ciągu roku:
i. rozdzielnic elektrycznych głównych(nd. Puławskiej 61),
ii. węzłów cieplnych( nd Wałbrzyskiej 6/12, Puławskiej 61, Narbutta 50A),
iii. pokrycia dachów płaskich( nd. Puławskiej 61, Wałbrzyskiej 3/5 bud. A).
c) zapewnienie przez pięć dni w tygodniu dwóch techników pracujących w
podziałach na lokalizację ( jeden technik-Wałbrzyska 3/5 i Wałbrzyska 6/12
oraz drugi technik- Narbutta 50 A i Puławska 61) w tygodniowym rozbiciu
godzinowym poniżej:
i. Wałbrzyska 3/5- 10 godzin,
ii. Narbutta 50A- 10 godzin,
iii. Wałbrzyska 6/12 - 5 godzin,
iv. Puławska 61- 5 godzin.
d) zapewnienie osoby do kontaktu i koordynacji pracy serwisu technicznego
e) dokonywanie na koszt Zamawiającego zakupu materiałów eksploatacyjnych(
z wyłączeniem drobnych materiałów wymienionych w pkt 1 lit. t) części
zamiennych do urządzeń i instalacji,
f) prowadzenie Książki Konserwacji Bieżącej w danych obiektach i wpisywanie
do nich każdorazowo czynności kontrolno - naprawczych,
g) pełnienie dyżuru telefonicznego przez 24h/7, 365 dni w roku, z
zastrzeżeniem, że czas reakcji serwisanta Wykonawcy w sprawach
awaryjnych może wynieść maksymalnie 2 godz. od zgłoszenia (koszt
dojazdu do miejsca awarii wliczony jest w koszt wynagrodzenia, o którym
mowa § 4 ust. 1 wzoru umowy). Zgłoszenia należy kierować do poniższych
osób:
.................................
W celu skrócenia czasu reakcji serwisanta Wykonawcy w sprawach awaryjnych
dotyczących kina Iluzjon, Wykonawca dokona ustalenia najszybciej zużywających
się części zamiennych w kinie Iluzjon i będzie utrzymywał u siebie konieczny
zapas takich części, tak aby czas reakcji serwisanta i usunięcie awarii czy usterki
było możliwe w jak najkrótszym czasie,
h) zgłaszanie Zamawiającemu zjawisk stanowiących zagrożenie,
i) zapewnienie profesjonalnego personelu o wymaganych do tej pracy
kwalifikacjach,
j) zapewnienie niezbędnych narzędzi potrzebnych do wykonywania przedmiotu
zamówienia,
k) zapewnienie obsługi technicznej dwusekcyjnej rozdzielni SN15kV,
wyposażonej w dwa transformatory TAOa 800kVA DY5, wyłączniki SCJ4,
l) zapewnienie obsługi technicznej dwusekcyjnej rozdzielni NN wyposażonej w
wyłączniki DS 416 1600A, RIN 250,
m) prowadzenie bieżącej obsługi technicznej budynków i obiektów
Zamawiającego,
n) ścisła współpraca z konserwatorami innych urządzeń i instalacji znajdujących
się w obiektach oraz w razie konieczności zapewnienie obecności swojego
przedstawiciela podczas wykonywania przez nich czynności konserwacyjnych
bądź naprawczych,
o) koordynowanie i nadzorowanie oraz uczestniczenie w odbiorach prac
inwestycyjnych w obrębie budynków i obiektów Zamawiającego,
p) prace związane z montażem, regulacją, naprawą: mebli, klamek, drzwi,
zawiasów oraz regulacja i naprawa: rolet okiennych, kasetonów sufitowych,
q) prace związane z adaptacją pomieszczeń w Budynkach FINA (np. montaż
obrazów, przenoszenie lekkich mebli, pomoc w utrzymaniu porządku w
magazynach),
r) wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych, ślusarskich,
malarskich (obsługa tzw. ,,złotej rączki") w budynkach i obiektach
Zamawiającego, w tym m. in.:
- bieżące, drobne naprawy instalacji elektroenergetycznej;
- bieżące, drobne naprawy instalacji c.o.;
- bieżące, drobne naprawy instalacji wod. - kan.;
- przegląd i bieżąca naprawa stolarki drzwiowej i okiennej;
s) monitorowanie zużycia mediów, dokonywanie odczytów i prowadzenie
ewidencji odczytów liczników energii elektrycznej, wody i ciepła.
t) W ramach stawki ryczałtowej określonej w ofercie przez Wykonawcę powinny
być uwzględnione: koszty wykonania w/w usług konserwacyjnych, koszty
personalne, koszty dojazdu, koszty pracy sprzętu oraz koszty drobnych
materiałów eksploatacyjnych sanitarnych i elektrycznych tj: (uszczelki, pakuły,
smary, uszczelniacze, bezpieczniki, podkładki, śruby, wkręty, kołki rozporowe,
taśma izolacyjna, odcinki przewodów.)
g) Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni od daty podpisania
Umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia do wykonania przeglądu zerowego
dla każdego obiektu objętego przedmiotem zamówienia. Protokoły te będą
zawierały opis aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji znajdujących
się w obiektach oraz zalecenia dla ich dalszej eksploatacji

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 24.11.2021 r do godz. 15.00
6. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
TERMIN SKŁADANIA ofert - 24.11.2021 r do godz. 15.00
Sposób składania ofert - Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na
adres e-mail: administracja@fina.gov.pl, podając w temacie e-maila:
,,Oferta na konserwacje budynków i obiektów FINA"
O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty na e-mail
Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie
trwania umowy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez
wykazanie, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
zrealizował minimum 5 usług odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowemu
zamówieniu.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty wykazu usług (zał. Nr 2) wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie na podstawie załączonego do oferty
wykazu.
5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Realizacja zlecenia będzie się odbywała na podstawie podpisanej Umowy, której
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Cena zaoferowana przez
wykonawcę będzie stała i niezmienna przez cały okres realizacji zlecenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wzoru Umowy.
Termin związania ofertą wynosi 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
- Cena - 90 % maksymalnie 90 punktów
Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wyno
i 90.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru: CEN = (CENmin/ CENo,,x") x 90
pkt gdzie:
CEN -liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny
CENmin -najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
CENo,,x" -cena oferty ocenianej
- Doświadczenie Wykonawcy wykazane zrealizowanymi zamówieniami - 10
% - maksymalnie 10 punktów. W kryterium doświadczenia, Zamawiający
przyzna dodatkowe punkty za wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat,
Wykonawca zrealizował usługi odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowemu zamówieniu.
Zamawiający przyzna punkty za każdą dodatkową wykazaną usługę
ponad wymagalną minimalną liczbę usługę (5 usług).
Jedna usługa = 2 punkt; maksymalna liczba punktów do otrzymania w
kryterium doświadczenie nie przekroczy 10 punktów.
SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w
oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może
uzyskać 100 pkt.
Oferta, zawierająca najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria i wagi), zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy,
który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawcy składają ofertę na własnym formularzu ofertowym, który zawiera
minimum następujące informacje:
- cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w wartości
netto oraz brutto,
oraz
- określenie ceny miesięcznej w wartości netto oraz brutto
9. INFORMACJE DODATKOWE
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub
oświadczeń lub treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zwrócenia się o powyższe jedynie do Wykonawcy, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych
negocjacji, w tym również mailowych, w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty jak również nie przysługuje Wykonawcy prawo do jakichkolwiek
roszczeń przeciwko Zamawiającemu.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na
każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega, że do terminu składania ofert, treść zapytania
ofertowego (w tym termin składania ofert) może zostać zmieniona.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wzoru Umowy,
stanowiącego załącznik do oferty.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Paulina Szaniawska tel: 787 934 736
Sylwia Pawlikowska tel: 695 954 544
mail: administracja@fina.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.