Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
112z dziś
4387z ostatnich 7 dni
17392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie czystości chodników i parkingów gminnych w sezonie zimowym

Przedmiot:

Utrzymanie czystości chodników i parkingów gminnych w sezonie zimowym

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno
powiat: kartuski
tel. 22 860 70 86
ahinca@chmielno.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Chmielno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 860 70 86
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie czystości chodników i parkingów gminnych w sezonie zimowym 2021/2022.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na terenie Gminy Chmielno w zakresie zimowego
utrzymania czystości chodników i parkingów gminnych w sezonie zimowym 2021/2022
polegających na odśnieżaniu chodników i parkingów gminnych. Na zamówienie przypada około 60
roboczogodzin odśnieżania w ciągu sezonu. Ilość roboczogodzin może ulec zmianie w zależności
od potrzeb Zamawiającego.

CPV: 90620000-9

Dokument nr: RZP -1.271.21.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty
elektronicznej, w tytule maila prosimy umieścić nr sprawy: RZP-I.271.21.2021 na adres:
ahinca@chmielno.pl lub w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Chmielno 83-333
Chmielno, Ul. Gryfa Pomorskiego 22, pokój nr 3 (sekretariat urzędu) z dopiskiem ,,Oferta na
Utrzymanie czystości chodników i parkingów gminnych w sezonie zimowym 2021/2022.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 grudnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wymagania:
Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), na podstawie którego ustawy nie stosuje się do zamówień i
konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych
netto.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Chmielno zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający wyposaży Wykonawcę, z którymi podpisze umowę, w urządzenia pomiarowe typu
GPS, które zostaną zainstalowane w użytkowanym przez Wykonawców sprzęcie, służącym do
wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Przekazanie i zwrot Zamawiającemu urządzenia GPS odbędzie się za pośrednictwem
przedstawiciela Firmy Użyczającej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca w
czasie realizacji usługi odpowiada za urządzenie typu GPS. W przypadku nie dokonania zwrotu
urządzenia GPS przez Wykonawcę zostanie wstrzymana przez Zamawiającego płatność za fakturę
końcową.
5. Wykonawca musi dysponować, co najmniej: 1 ciągnikiem o mocy min. 30 KM z napędem 4x4
wyposażoną w pług czołowy.
6. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia jest zobowiązany na własny koszt, stawić się wraz ze
sprzętem służącym do realizacji niniejszej usługi, przed podpisaniem umowy, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie i miejscu, w celu dokonania przez Zamawiającego przeglądu gotowości
sprzętu do wykonania zamówienia oraz montażu urządzeń GPS.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się (przejazdu próbnego) z trasą odśnieżania
(zamówienia) we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Wykonawca musi wyposażyć operatorów sprzętu w telefony komórkowe oraz przekazać
Zamawiającemu informacje o numerach telefonów operatorów.
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do
złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wskazanych w punkcie 1.
VI. KRYTERIA OCENY
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) Cena wykonania zamówienia -100 %
Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i
oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w
załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny
poszczególnych kryteriów.
5. Kompletna oferta ma zawierać:

a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2, c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin
składania ofert.
2. O przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt.l, nie będzie rozpatrywana.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do przesłania
oferty w oryginale na adres Zamawiającego.
Podanie danych osobowych w jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu..
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu
ewentualnych negocjacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie o tym fakcie
poinformowany na adres poczty elektronicznej.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot.
realizacji przedmiotu mniejszego zamówienia.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma
nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach
obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał
się na tekście przetłumaczonym.
6. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
7. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy
czym Wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych.
8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oiyginałem przez Wykonawcę.
9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
10. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do
podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych
do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z danym Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
13. Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
14. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki
ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)
15. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami.
> Andrzej Hinca: Inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska mail.
ahinca@chmielno.pl

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.