Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, montaż i uruchomienie skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin
powiat: Konin
tel. 63 246 45 90
sg@konin.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 246 45 90
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
,,Dostawę, montaż i uruchomienie skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu w budynku Sądu Okręgowego w Koninie"
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu w budynku Sądu Okręgowego w Koninie (dalej zwanym także ,,urządzeniem"), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
1.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia (w tym z interpretacji obrazu) dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników (maksymalnie 10 osób). Szkolenia muszą być zakończone otrzymaniem przez uczestników szkolenia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia (np. certyfikat). Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia pokrywa Wykonawca.
1.3 Wykonawca po uruchomieniu urządzenia sporządzi protokół z przeprowadzonej kontroli dozymetrycznej.
1.4 Urządzenie nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia operatorów lub osób postronnych, zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1941) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. nr 140 poz. 994).
1.5 Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące zgodnie z art.4 ustawy Prawo Atomowe (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1941).
1.6 Urządzenie winno posiadać trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji. Ponadto musi posiadać w widocznym miejscu oznakowanie ostrzegające przed promieniowaniem jonizującym.
1.7 Wraz z dostawą urządzenia Wykonawca dostarczy:
- zaświadczenie dotyczące bezpieczeństwa w zakresie promieniowania dla dostarczonego urządzenia,
- odpowiednią deklarację producenta urządzenia dotyczącą bezpieczeństwa w zakresie promieniowania dla dostarczonego urządzenia,
- instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim lub inną dokumentację opisującą konfigurację i zasady działania,
- dokument wydany przez producenta, poświadczający datę jego produkcji. Urządzenie powinno być wyprodukowane w 2021 r.
1.8 Wykonawca zobowiązuje się do wywozu na własny koszt opakowań (kartony, folie, pianki itp.) oraz posegregowania ich zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie.
1.9 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP.
1.10 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy i montażu urządzeń z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
1.11 Wszelkie prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać i przeszkadzać w pracy sądu.
1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu urządzeń do wskazanej lokalizacji oraz za szkody wyrządzone w mieniu sądu w trakcie wnoszenia i montażu.

Dokument nr: SG.212-9/2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres sg@konin.so.gov.pl w terminie do dnia
24 listopada 2021 r., godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
3.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
3.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
4.1 Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 2 (formularz ofertowy).
4.2 Wraz z ofertą Wykonawca winien przedstawić zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące odnoszące się do oferowanego modelu/typu urządzenia.
5. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości zamówienia.
Po złożeniu oferty przez Wykonawcę na wskazany powyżej adres mailowy Zamawiający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. W przypadku braku otrzymania przez Wykonawcę potwierdzenia otrzymania oferty przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z osobą wskazaną w pkt. 8 celem potwierdzenia otrzymania oferty przez Zamawiającego.
7. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym
w Załączniku nr 3 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.

Kontakt:
OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:
Emilia Kalińska, tel. 63 246 45 90, mail: sg@konin.so.gov.pl
Marcin Jamrószka, tel. 63 246 45 91, mail: marcin.iamroszka@konin.so.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.