Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi

Przedmiot:

Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
powiat: pucki
tel. (58) 673 25 44; 673 38 28 fax (58) 673 46 35 tel. kom. 609 691 738
sekretariat@zdwodansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Puck
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 673 25 44;
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra - Sulicice w km 6+900 do km 22+200
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 na
odcinku Jastrzębia Góra - Sulicice w km 6+900 do km 22+200",
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia

CPV: 45.23.32.90-8

Dokument nr: RDP.2460.12.2021.KJ

Składanie ofert:
9. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert*
należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w sekretariacie lub innym miejscu wskazanym w
zaproszeniu) w siedzibie Zamawiającego, tj.: Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku 84-
100, Ul. Żarnowiecka 3
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego4,
w terminie do dnia: 24.11.2021r do godz. 11:00
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane:
,,Oferta na - ,,,,Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra - Sulicice w km 6+900 do km
22+200",
i
Nie otwierać przed dniem 24.11.2021r, godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Opis przedmiotu zamówienia i/lub wzór umowy. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2021r

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz Z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków :
4. Zamawiający wykluczy z udziały w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu) wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe) będzie wydawać się
Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny
złożonej oferty (lub jej istotnych składowych)
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z
niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
10. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Katarzyna Jeka
11. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum'*).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.