Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie palisady

Przedmiot:

Wykonanie palisady

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Gdańsku
ul. Sucha 12
80-531 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 598621300
nw-lebork@gdansk.rzgw.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 598621300
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie palisady na wypływie z jeziora Łapalickiego wstrzymującej niekontrolowany nadmierny odpływ wody
Gdańsk, 19.11.2021 r. (miejscowość, data) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy GD.ROZ.2811.306.2021.ZZ.3
Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Zlewni w Gdańsku, Ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsku, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: ,,Wykonanie palisady na wypływie z jeziora Łapalickiego wstrzymującej niekontrolowany nadmierny odpływ wody".
Zakres zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w ramach robót budowlanych palisady obejmują zakres prac:
o grodze drewniano-ziemne ze ściankami z kiszek faszynowych, wysokość grodzy 1,5 m;
o rurociągi PVC, tymczasowe, o średnicy rur 250-300 mm;
o wykonanie palisady, średnica kołków i słupków 12-14 cm, głębokość wbicia 1,50 m, kategoria gruntu III;
o wykonanie narzutu kamiennego luzem, narzut brzegu, wyładunek ręczny, nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego;
o ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, bez transportu urobku, grunt kategorii III;
o wykonanie ekranu lub fartucha glinowego zapór ziemnych;
o wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych o głębokości 1,0 m, nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5; 1:2, szerokość dna do 1 m, grunt kategorii III;
o rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II;
o roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kategorii I-II;
o wykonanie palisady, średnica kołków 10-12 cm, głębokość wbicia 1,20 m, kategoria gruntu III;
o oczyszczenie terenu z drobnych nieczystości po robotach, z wywiezieniem. 3. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali, co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych dotyczących: ? wykonania palisad w obrębie budowli hydrotechnicznych; ? wykonania gródz drewniano-ziemnych. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca złoży wypełniony załącznik pn. ,,Wykaz Robót Budowlanych" wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót budowlanych (referencje lub kopie umowy wraz z protokołami odbioru itp.). Ponadto wymagane jest zatrudnienie kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie budownictwa hydrotechnicznego lub wodno-melioracyjnego. 4. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie wymaga się. 6. Warunki gwarancji: zgodnie ze wzorem umowy. 7. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena będzie całkowitą wartością zamówienia i będzie uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca. Cena powinna obejmować wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na realizacje zamówienia. Cenę należy podać w liczbie do drugiego miejsca po przecinku oraz słownie w polskich złotych brutto, w tym wyszczególnić wartość netto oraz podatek Vat w procencie oraz wartość. 8. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej podpisem uwierzytelnionym. 9. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: gdy oferta przewyższa wartość jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający istnieje możliwość negocjacji co do ceny.

Dokument nr: GD.ROZ.2811.306.2021.ZZ.3

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty 24.11.2021 23:55
10. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć za pomocą platformy internetowej Wód Polskich (www.przetargi.wody.gov.pl)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
11. Termin związania ofertą: 30 dni.
12. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: do terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz warunków niniejszego postępowania.

Uwagi:
2. Kryteria wyboru ofert: cena (100%)
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych";
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Wykonanie palisady na wypływie z jeziora Łapalickiego wstrzymującej niekontrolowany nadmierny odpływ wody";
? nr postępowania GD.ROZ.2811.306.2021.ZZ.3, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
_________________________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
1. Osoby wskazane do kontaktu: Kierownik Nadzoru Wodnego w Lęborku Pan Eugeniusz Miotke nr telefonu służbowego kom 601 673 126, adres e-mail: nw-lebork@gdansk.rzgw.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.