Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa kabla światłowodowego

Przedmiot:

Naprawa kabla światłowodowego

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Torunia Biuro Projektów Informatycznych
ul. Legionów 220
87-100 Toruń
powiat: Toruń
telefon: 56-611 88 33
bpi@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 56-611 88 3
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia
zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na naprawę kabla światłowodowego Z-XOTKtsd-72J zlokalizowanego w rurociągu kablowym na terenie siedziby Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy Ul. Rybaki 31-35 w Toruniu.
Szczegółowy zakres obejmuje:
I. Lokalizacja miejsca uszkodzenia:
o na podstawie pomiarów reflektometrycznych wskazujących odległość 215 m od przełącznicy światłowodowej należy zlokalizować w terenie miejsce uszkodzenia.
II. Naprawa kabla:
o Na podstawie analizy stanu kabla oraz infrastruktury teletechnicznej (rurociąg 2xHDPE04Omm), Wykonawca zobligowany będzie w zależności od możliwości do budowy studni kablowej lub zasobnika kablowego oraz pospawanie uszkodzonych włókien światłowodowych w dostarczanej mufie kablowej.
o Pomiary reflektometryczne wykonane przez Zamawiaiacego wskazują uszkodzenie 6 włókien w dwóch pierwszych tubach.

Dokument nr: PZP 336/2021

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: Ofertę proszę dostarczyć do Biuro Obsługi Urzędu UMT Ul. Legionów 220 osobiście lub na adres e-mail (np. w formacie PDF): bpi@um.torun.pl
9. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 24.11.2021r. do godz. 11:00 (decyduje godz. otrzymania oferty przez Zamawiającego)

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji: Zamawiający oczekuje realizacji zadania w maksymalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. Dokumentacja:
o Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dla budowanej studni/zasobnika kablowego
Pomiary reflektometryczne potwierdzające prawidłową realizację zadania zostaną wykonane przez Zamawiającego.
1. Proszę podać jako kryterium 1: ryczałtową cenę netto i brutto w złotych
2. Proszę podać jako kryterium 2: okres gwarancji
3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1.
4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualny pełny odpis z KRS bądź z CEiDG.
6. Kryterium wyboru ofert: Dla porównania ofert zostaną zastosowane kryteria: a) Kryterium 1: Cena-85%
b) Kryterium 2: okres gwarancji - 15% (nie dłuższy niż 60 miesięcy i nie krótszy niż 24 miesiące).
Oferta, w której Wykonawca wskaże okres gwarancji mniejszy lub większy niż okres gwarancji
ustalony przez Zamawiającego zostanie odrzucona, c) Za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium a) i b).
Każda oferta może uzyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy zastosowaniu wzorów:
a) Kryterium 1:
najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert
cena oferty = ---------------------.................... x znaczenie kryterium tj. 85 %
cena oferty badanej
b) Kryterium 2:
Og
Okres gwarancji = .........x 15 (znaczenie kryterium tj. 15 %)
Om
gdzie:
Og -- ilość wskazanych miesięcy gwarancji w badanej ofercie
Om - maksymalny możliwy okres gwarancji ustalony przez Zamawiającego
8. Warunki płatności: przelew, do 21 dni od dnia dostarczenia faktury.
10. Wykonawca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie czy w swojej jednoosobowej działalności:
o zatrudnia / nie zatrudnia pracowników
o zawiera / nie zawiera umowy ze zleceniobiorcami
11. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej jedną usługę obejmująca swym przedmiotem zakres niniejszego postępowania. Wykonawca dołączy do oferty referencje.
12. Wymagania i warunki Zamawiającego:
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
d) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa zgodnie z procedurami obowiązującymi w UMT. Umowa do podpisania zostanie wysłana do Wykonawcy w formie elektronicznej i papierowej.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania do zawarcia umowy.
f) Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
g) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
h) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
i) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego, j) Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wynikach postępowania
pisemnie, drogą elektroniczną, k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w
przedmiocie realizacji mniejszego zamówienia. 1) Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego drogą
elektroniczną na adres e-mail: bpi@um.torun.pl m) Ewentualne pytania dotyczące postępowania wraz z odpowiedziami Zamawiającego będą
publikowane na BIP Zamawiającego.
13. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
15. Zamawiający, w przypadku wpłynięcia jednej oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.