Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Przedmiot:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przemieście 43
20-076 Lublin
powiat: Lublin
tel. 081 46 01 241, tel. 81 46 01 250
zamowienia@lublin.so.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 081 46 01 241,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na:
,,Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Kraśniku, Lubartowie we Włodawie oraz Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie".
III. Przedmiot zamówienia.
Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania:

ZADANIE I:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego
w Kraśniku - stałe łącze. Lokalizacja: Ul. Lubelska 81, 23-200 Kraśnik.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do wyżej wymienionego zadania zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 1 A do Zaproszenia/Umowy.

ZADANIE II:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego
w Lubartowie - stałe łącze. Lokalizacja: Ul. Lubelska 57, 21-100 Lubartów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do wyżej wymienionego zadania zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 1 B do Zaproszenia/Umowy.

ZADANIE III:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu dla Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie - stałe łącze. Lokalizacja: Ul. Mickiewicza 3/21, 21-100 Lubartów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do wyżej wymienionego zadania zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 1 C do Zaproszenia/Umowy.

ZADANIE IV:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego we Włodawie - stałe łącze. Lokalizacja: Ul. Sejmowa 7, 22-200 Włodawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do wyżej wymienionego zadania zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 1 D do Zaproszenia/Umowy.

Dokument nr: D.ZP-281-49/21

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać na adres elektroniczny Zamawiającego: zamowienia@lublin.so.gov.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
- I Zadanie od 01.12.2021 r. do dnia 30.11.2023 r. (24 miesiące),
- II Zadanie od 01.12.2021 r. do dnia 30.11.2023 r. (24 miesiące).
- III Zadanie od 01.12.2021 r. do dnia 30.11.2023 r. (24 miesiące).
- IV Zadanie od 01.02.2022 r. do dnia 30.11.2023 r. (22 miesiące).

Wymagania:
I. Tryb udzielania zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku nr D.0003-13/21 Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie zasad gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej netto mniejszej niż kwota 130.000 złotych netto, czyli poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert,
b) unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w każdym czasie
w całości lub w części bez prawa do odszkodowania przez Wykonawcę.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert i wymagane dokumenty.
1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem
i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - lub udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
2. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym
w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę.
3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowo-Cenowy - w załączeniu wzór formularza do wykorzystania - załącznik nr 2 do Zaproszenia,
b) Oświadczenie Wykonawcy - w załączeniu wzór formularza do wykorzystania - załącznik nr 3 do Zaproszenia,
c) w przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim
i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeżeli dotyczy).
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z czterech zadań. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wystarczającym jest złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. b) i lit. c) jednorazowo.
V. Kryteria oceny ofert w ramach każdego z zadań.
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium ,,CENA" w każdym
z zadań przez cały okres świadczenia usługi.
2. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną, z zastrzeżeniem, że
w zakresie każdego z zdań Wykonawcy musza skalkulować tak opłatę abonamentową, by uwzględnić ewentualny fakt instalacji, konfiguracji i uruchomienia łącza internetowego.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może:
a) żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na każdym etapie postępowania,
b) poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu i została oceniona (zgodnie
z postanowieniem ppkt 2) jako najkorzystniejsza.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający najpierw dokona dla każdego zadania odrębnie rankingu ofert pozycjonując ofertę z najniższą ceną jako najkorzystniejszą (poz. Nr 1 rankingu) - tzw. procedura odwrócona.
7. Oferta, która wpłynie po terminie i oferta niezgodna ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr od 1A do 1D do Zaproszenia/umowy) zostanie odrzucona.
8. Oferta najkorzystniejsza nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będzie odrzucona po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, z zastrzeżeniem, że uzupełnieniu nie podlega oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt IV.3 lit. a).
9. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta zostanie odrzucona, za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta na poz. Nr 2 rankingu. Postanowienia pkt 7-8 stosuje się odpowiednio.
10 . Każde z czterech zadań będzie podlegało powyższej procedurze oceny ofert odrębnie.

Uwaga: Zamawiający we własnym zakresie, na podstawie danych wskazanych w ofercie zweryfikuje uprawnienia osoby składającej ofertę zgodnie z wpisem podmiotu do KRS lub CEiDG, a Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oświadczy zgodnie z wzorem Umowy, że ww. dane nie uległy zmianie są aktualne.

VI. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert, z możliwością przedłużenia na wniosek Wykonawcy o kolejne 30 dni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert.
4. Zamawiający zapozna się z treścią ofert, oceni ważność ofert pod względem formalnym
i przyjętych kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści stosowne informacje na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, link do strony: https://www.lublin.so.gov.pl/zamowienia-do-130000
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy drogą elektroniczną.
3. W przypadku nie podpisania Umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2, zostanie wybrana kolejna oferta z najniższą ceną (kolejna w rankingu). Postanowienia pkt V. 8 -9 stosuje się odpowiednio.
2. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści Szczegółowego Opisu Zamówienia należy składać najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert.
3. Udzielone wyjaśnienia zamieszczone zostaną na stronie internetowej Sądu Okręgowego, link do strony: https://www.lublin.so.gov.pl/zamowienia-do-130000
4. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
X. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez zamawiającego,
a przekazanych przez wykonawców.
W związku z gromadzeniem przez Zamawiającego danych osobowych niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego, Zamawiający udostępnia Wykonawcy informacje zgodnie z art. 13 RODO na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lublin.so.gov.pl w zakładce: ,,Zamówienia publiczne".

XI. Postanowienia końcowe.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr D.0003-13/21 Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 130.000 złotych, czyli poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego postępowania jest Sąd Rejonowy lub Okręgowy w Zamościu w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Kontakt:
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkich informacji w kwestiach merytorycznych na temat postępowania udziela w dni robocze w godzinach od 8.00- 15.00 Piotr Kozyra tel. 81 46 01 250, e-mail: piotr.kozyra@lublin.so.gov.pl., a w kwestiach dotyczących procedury Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 81 46 01 241, e-mail: zamowienia@lublin.so.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.