Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd wytwornic pary

Przedmiot:

Przegląd wytwornic pary

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon / fax: 089 53 86 228
zamowienia@wss.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon / fax: 089 5
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Przedmiot zapytania dotyczy:
Przegląd wytwornic pary firmy CERTUS typ Junior
Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy w myśl art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. poz. 2019)
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd wytwornic pary firmy CERTUS:
- Junior 200 kg/h nr fab. 11354/2004 - 1 szt.
- Junior 300 kg/h nr fab. 13634/2012 - 1 szt.
- Junior 500 kg/h nr fab. 13633/2012 - 1 szt.
oraz czyszczenie chemiczne wężownicy w wytwornicy Junior 300 kg/h
Przegląd wytwornic obejmuje:
? sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa
? sprawdzenie urządzeń odcinających dopływ paliwa
? sprawdzenie regulatorów temperatury i ciśnienia
? sprawdzenia ograniczników temperatury i ciśnienia
? sprawdzenie poprawności działania pomp wodnych
? sprawdzenie filtrów
Dodatkowe czynności
? regulacja palnika w każdej wytwornicy
? sprawdzenie i regulacja spalin
? kontrola wody zasilającej stacje CVE
? wykonanie analizy spalin

Dokument nr: DZPZ/333/151/2021

Składanie ofert:
Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 24 listopada 2021 roku do godz. 14:00 na adres poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl
z dopiskiem: DZPZ/333/151/2021 Przegląd wytwornic pary firmy CERTUS typ Junior

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
- do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia

Wymagania:
IV. Kryterium oceny ofert
Cena - 100%
V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji firmy CERTUSS upoważniające do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie później niż do dnia 23.11.2021 r. do godz. 11:00.

Uwagi:
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Pani Beata Jastrzębowska bjastrzębowska@wss.olsztyn.pl tel. 89 53 86 353;
? dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
? odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
? Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
? W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią wynikającą z Formularza ofertowego;
? obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? w zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
? w zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.