Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa drogi gminnej

Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY WĄSEWO
ul. Zastawska 13
07-311 Wąsewo
powiat: ostrowski
Tel. (29) 645 80 00 Fax. (29) 645 80 01
wasewo@pro.onet.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wąsewo
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (29) 645 80 00
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Wąsewo zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: ,,Budowa drogi gminnej Czary (oddział nr 6) - Rząśnik Majdan". - Etap I
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Wytyczenie przebiegu drogi zgodnie z dokumentacją budowlaną.
2. Usunięcie karp z wytyczonego pasa drogowego wraz ze zdjęciem warstwy humusu na głębokość 15cm.oraz odwiezienie ich w miejsce wskazane przez Inwestora (lOkm)
3. Wykonanie podbudowy warstwy dolnej z materiału udostępnionego przez inwestora o grubości 15 cm.
4. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr.0/31,50 zagęszczonego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm (materiał Wykonawcy)
5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej).
Początek opracowania drogi przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi istniejącej nawierzchni żwirowej. Koniec opracowania drogi przyjęto w km 0+173,00.
Parametry drogi:
droga gminna klasy ,,D" ( dojazdowa) długość drogi wynosi 173 mb
szerokość projektowana korony drogi od 5,50m do 6,50m
docelowa szerokość jezdni bitumicznej realizowana w II etapie wynosi od 4 do 5 metrów

Dokument nr: IP.271.1.1.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie nastąpi w dniu 23.11.202lr o godz.l l20 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć do 23.11.2021r w siedzibie Zamawiającego Ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo , Sekretariat Wójta pokój nr 6 I piętro do godz. 11:00.
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres Gmina Wąsewo Ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
- za pośrednictwem poczty elektronicznej wasewo@pro.onet.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia
do dnia 10.12.2021r.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium
(cena-100%.)
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru- zał. Nr 1 do oferty.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) Wartość roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;
4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
5) Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;
6) Oprócz ceny proszę również o podanie
- możliwego terminu wykonania zamówienia
- warunków gwarancji.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość wykonania przedmiotu zamówienia.
Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
Informacje dodatkowe:
1) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4.)Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
Krystyna Skarżyńska tel. (29) 645 80 00 wew. 25, krystyna.skarzynska@wasewo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.