Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Choczewo
ul. Świerkowa 8
84-210 Choczewo
powiat: wejherowski
telefon (58) 572 26 00 fax (58) 572 26 06, tel. 58 572 26 27
choczewo@gdansk.lasy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Choczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon (58) 572 26
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2021 - Pakiet I dokończenie realizacji
Zaproszenie do złożenia oferty
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem obowiązku stosowania
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.z 2021 r. poz.
1129 z późn. zm. - ,,PZP") na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 6 PZP. Postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.).
1. Zamawiający - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe -
Nadleśnictwo Choczewo, z siedzibą w Choczewie, Ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo, zaprasza
do złożenia oferty na: ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Choczewo w roku 2021 - Pakiet I dokończenie realizacji"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust.
1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn.
zm.) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna do
wykonania na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2021 w leśnictwach: Białogóra, Szklana Huta,
Kopalino, Sasino i Zwartowo.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do
niniejszego zaproszenia, na który składają się:
- załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg grup czynności,
- załącznik nr 3.2.- układ sortymentowy pozyskania drewna,
- załącznik nr 3.3 - zestawienie stopnia trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref
i odległości zrywki,
- załącznik nr 3.4 - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,
- załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.
4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa
decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie
udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania
usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr
4 do niniejszego zaproszenia.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do
niniejszego zaproszenia.
7) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części:
8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Choczewo,
leśnictwa Białogóra, Szklana Huta, Kopalino, Sasino i Zwartowo (,,Obszar Realizacji).
9) Wskazana w załącznikach nr 3.1. - 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych
wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny)
poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, z
zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji.
10) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczoekonomiczną,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt
zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności
wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty
zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia
podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy
je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji
(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji niewskazanych wstępnie w ogłoszeniu), przy
jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji,
w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres
Przedmiotu Umowy, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji. Konieczność
zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania
przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w
przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia,
przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji.
11) W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym
(pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn
wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których
powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania
drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.
12) Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1. w (1) jednostkach naturalnych
(jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodz.ch oraz (2) w
godz.ch rzeczywistych. Przedmiot zlecenia Zlecanie oraz obmiar prac w ramach odbiory prac
odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godz.ch rzeczywistych.
Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się
będzie według stawek jednostkowych za normogodz. albo godz. rzeczywiste podanych w
Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:
a) prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu
Norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
21 listopada 2003 r. (,,Katalog norm"), zawartym w załączniku nr 3.4. będą ilościowo odbierane
w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z
Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez
odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;
b) prace zlecane w godz.ch rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w
Katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w
Zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane
w Kosztorysie ofertowym;
c) prace zlecane w jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w
Katalogu norm będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone
na ilości normogodzin zgodnie z normą zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.4. Ilości
normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki
jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.
d) Katalog norm oraz normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.4. W trakcie realizacji umowy
dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia
jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na
normogodz., które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe
podane w Kosztorysie ofertowym.
Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, o których mowa w Katalogu norm lub normach
zakładowych nie mają zastosowania.
2.2 Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamówienia
1) Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z
późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U.: z 2021 r. poz. 256 z
późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz.
U. z 2020 r. poz. 2289 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z późn zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r., poz. 450),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz
nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego z zakresu eksploatacji, napraw i
modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn.
zm.),
- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu
oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w
zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu
postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz.
625),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr
161, poz. 1141),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań
dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 760),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r. poz. 775 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej
praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408).
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania
obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
- ,,Zasady hodowli lasu" - wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
- ,,Instrukcja ochrony lasu" - wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,
- ,,Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu
gospodarki leśnej" - wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
- ,,Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w
sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn.
spr. GB-021-2/2011),
- zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą ,,Zasady Użytkowania Lasu" w jednostkach
organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
- Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council)
oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
3) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z zastosowaniem warunków technicznych na surowiec
drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia
warunków technicznych stosowanych w obrocie drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe.
Dokumenty wskazane w pkt 1 - 3 powyżej są dostępne na stronie internetowej pod adresami:
http://isap.sejm.gov.pl/
https://pl.fsc.org/pl/dokumenty/
https://www.pefc.pl/
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne/
2.3 Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń
przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (,,Zlecenie"). Treść Zlecenia określa umowa
w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do zaproszenia).
2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg,
linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności
własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
3) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów
tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do
pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.
4) Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących
Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie
gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań
opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD
301B lub OECD 301C lub OECD 301F ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
5) Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju
biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach
łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru
Robót, przy uwzględnieniu poniższych norm:
- przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna,
- przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.
6) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić faktury zakupowe
oleju wraz z ,,Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego" potwierdzającego stopień
biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna.
Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów
tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania
próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań
laboratoryjnych pokryją:
- Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60% według metodyki
badań jak wskazano powyżej,
- Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano
powyżej.
7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń
pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności
umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych
używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz
użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.)
- w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy
kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju
i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).
8) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania
pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest
zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których
wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości
pozrębowych oraz innych prac przewidzianych instrukcją wskazaną w pkt. 2.2 ppkt.2).
Drogi leśne, drogi publiczne, szlaki turystyczne (w szczególności rowerowe, piesze, konne i wodne)
i inne obiekty komunikacyjne przebiegające przez powierzchnię roboczą należy na okres od chwili
rozpoczęcia prac na pozycji do jej zwrotu zamknąć dla osób trzecich, w tym w szczególności dla
ruchu publicznego. Znaki zakazujące wstępu do lasu należy ustawić przy drogach, szlakach i
obiektach komunikacyjnych, nie bliżej niż 100 m od granicy pozycji, na której wykonywany jest
przedmiot zamówienia. Znaki zakazu muszą być widoczne. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem
prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego.
2.4 Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem
podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części
zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie.
W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

CPV: 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4

Dokument nr: SA.270.1.35.2021

Otwarcie ofert: 10.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

Składanie ofert:
9.8 Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
O F E R T A
Nadleśnictwo Choczewo, Ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo
,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Choczewo w roku 2021 - Pakiet I dokończenie realizacji"
,,Nie otwierać przed dniem 24.11.2021 r. godz. 10:15"
10 Miejsce oraz termin składania
10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Nadleśnictwa, w terminie do dnia
24.11.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3 Termin realizacji zamówienia
3.1 Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. Powyższe nie uchybia
możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.

Wymagania:
3.2 Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach sporządzanych przez
Przedstawiciela Zamawiającego.
4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć:
Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
2. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i
oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub przepisów prawa. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania,
których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
6 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
6.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w języku polskim, w formie
pisemnej.
6.2 Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz wszelkich informacji związanych z niniejszym postępowaniem za pomocą faksu (58 572 26 06)
lub drogą elektroniczną (choczewo@gdansk.lasy.gov.pl).
7 Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8 Termin związania ofertą:
30 dni od dnia składania ofert
9 Opis sposobu przygotowywania ofert:
9.1 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeśli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę (lub ofertę
zawierającą rozwiązania alternatywne) wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
9.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.4 Oferta wraz z załącznikami powinna być zgodna, zarówno w sposobie jej sporządzenia, jak
i zawartości merytorycznej ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. Oferta
oraz pozostałe oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9.5 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Oferta wraz z załącznikami powinna
być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Dokumenty sporządzone w innym języku winny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
9.7 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. muszą być parafowane przez Wykonawcę.

9.9 Wszelkie konsekwencje mogące wynikać z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
9.10 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu
oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
11 Opis sposobu obliczenia ceny:
11.1 Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) łączną
cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym (załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia).
11.2 Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym.
Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy
związane z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej
czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena łączna wynikająca z Kosztorysu
Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) powinna zostać przeniesiona do Oferty (załącznik nr
1 do niniejszego zaproszenia).
11.3 Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu
zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Kosztorysie Ofertowym (załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia) zastosowanej stawki podatku VAT.
11.4 Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień
składania ofert.
11.5 Określony w ogłoszeniu rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające z
wzoru umowy załączonego do ogłoszenia (załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia) stanowią
podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty.
12 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
12.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium
wyboru oferty: najniższa cena oferty - 100%, znaczenie kryterium - 100 pkt.
12.2 Opis kryterium: cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą
powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.
12.3 Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddane będą wyłącznie oferty nie podlegające
odrzuceniu. Punkty za kryterium zostaną wyliczone według wzoru:
punkty za cenę = (cena brutto najniższa wśród ofert / cena brutto danej oferty) x 100pkt
12.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska
najwyższą liczbę punktów.
12.5W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po
przecinku.
13 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: po wyborze ofert, wybrany wykonawca
zobowiązany jest zawrzeć umowę z zamawiającym wg. wzoru określonego w zał. 6 do niniejszego
zaproszenia.
14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający
żąda wniesienia zabezpieczenia: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy: wzór umowy
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
na każdym jego etapie i bez podania przyczyny, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawców.

Kontakt:
6.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: p. Kamilla Worotyńska nr tel.
58 572 26 27 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.