Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami...

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, opinii, pozwoleń, pozwolenia na budowę oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kościuszki 4;
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124
budownictwo@pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61 8977 100; f
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania inwestycyjnego pn.:
Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pt ,,Budowa
centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach wraz z salką spotkań i gier,
biblioteką, małym kinem oraz zapleczem dla boisk sportowych w miejscowości
Biskupice, gmina Pobiedziska", na działce nr 245/2, w ramach zadania ,,Budowa centrum
rekreacyjno-sportowego w Biskupicach-przebudowa boisk, budowa świetlicy z funkcją
biblioteki"
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, opinii, pozwoleń,
pozwolenia na budowę oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pod nazwą:
,,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach wraz z salką spotkań i
gier, biblioteką, małym kinem oraz zapleczem dla boisk sportowych w miejscowości
Biskupice, gmina Pobiedziska", na działce nr 245/2,
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 ze
zm.), aktami wykonawczymi do w/w ustawy, wytycznymi zawartymi w branżowych
przepisach szczegółowych, obowiązującymi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
2. Zakresem przedmiotu zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
,,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach wraz z salką spotkań i gier,
biblioteką, małym kinem oraz zapleczem dla boisk sportowych w miejscowości
Biskupice, gmina Pobiedziska", na działce nr 245/2 wraz z uzyskaniem wymaganego
przepisami prawa budowlanego pozwolenia na budowę, w szczególności w zakresie:
a. budowy centrum rekreacyjno-sportowego w Biskupicach wraz z salką spotkań i
gier, biblioteką, małym kinem oraz zapleczem dla boisk sportowych, z
uwzględnieniem ciągów pieszych oraz wszystkich uwarunkowań terenowych i
konserwatorskich,
b. przebudowy terenów przyległych do istniejących obiektów (dojścia, dojazdy,
parkingi, tereny boisk i urządzeń sportowych, tereny zielone), z uwzględnieniem
wszystkich uwarunkowań terenowych i konserwatorskich,
c. rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych,
d. przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym
przedsięwzięciem.
e. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
f. Pełnienie nadzoru autorskiego.
3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla zadania
wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego wraz z koordynowaniem
dokumentacji geodezyjno-prawnej, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami,
warunkami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres
dokumentacji projektowej dla zadania obejmuje zaprojektowanie między innymi: obiektu
kubaturowego centrum rekreacyjno-sportowego wraz z salką spotkań i gier, biblioteką, małym
kinem oraz zapleczem dla boisk sportowych, odwodnienia, chodników, miejsc postojowych w
ilości uzgodnionej z Zamawiającym. Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
4. Ponadto Zamawiający wymaga dla zadania :
a. zastosowania elementów odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą,
b. ograniczenia ingerencji w środowisko do niezbędnego minimum oraz
wygospodarowania terenów dla nasadzeń zieleni.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji jakości na cały przedmiot
zmówienia na okres 24 miesięcy oraz rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia do
wygaśnięcia rękojmi wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie
opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej zadania.

CPV: 71320000-7, 79932000-6, 71000000-8, 71.35.50.00-1, 79.93.30.00-3, 71.24.80.00-8

Składanie ofert:
X. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Oferty wraz z załącznikami należy przesłać/składać do dnia 24 listopada 2021 r. do
godz. 12:00 na adres mailowy: budownictwo@pobiedziska.pl
2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienia dokonuje się w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenie
nr VII/373/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 21 września 2016 roku w
sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania
środków finansowych - o wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30
tys. euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
zmienionego Zarządzeniem nr VII/425/2016 z dnia 30.12.2016r., Zarządzeniem nr
VII/540/2017 z dnia 12.06.2017r., Zarządzeniem nr VIII.516.2021 Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska z dnia 04.01.2021r. Zarządzenie Nr VIII/525/21 z dnia 20 stycznia
2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VIII/516/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/373/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 21 września 2016r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych o
wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 euro, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
V. MINIMALNE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM :
1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) Wykonawca musi wykazać, wykonał co najmniej
3 dokumentacje projektowe w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu
użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 450 m2 i kubaturze
minimum 2 000 m3 każdy. Niewiążący wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
Wskazane w wykazie usług doświadczenie musi być poparte dokumentami
potwierdzającymi, iż wykazane usługi zostały wykonane należycie (referencje,
opinie)
Uwaga! Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie
dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
? Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży
architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie
kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce przez właściwy organ,
posiadającą doświadczenie w wykonaniu, co najmniej 3 dokumentacji
projektowych w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu
sportowego użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 450
m2 i kubaturze minimum 2 000 m3 każdy. Niewiążący wzór wykazu
doświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nastąpi na podstawie
złożonych wykazów doświadczenia wraz z referencjami oraz osób.
Ponadto do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania, na budowę, przebudowę lub
rozbudowę obiektu oraz instalacji wewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
kadry projektowej w danej branży o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach.
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO OFERTY:
1. Formularz ofertowy - Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz usług wraz z potwierdzeniem należytego wykonania (referencje, opinie) - Zał.
nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia - Zał. nr 3 do zapytania
ofertowego.
4. Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Wzór umowy - Zał. nr 5 do zapytania ofertowego.
VII. KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY
1. Oferty będą oceniane wg kryterium najniższa cena - 100 %
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
VIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE:
1. Prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie
przekracza wyznaczonej w złotych równowartości 130 000,00zł.
2. Postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu prawa zamówień publicznych,
przepisów prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Postępowanie może zostać zakończone (przerwane) przez Zamawiającego w każdym
czasie bez podania przyczyny.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niekompletnej oferty, Zamawiający ma prawo
do wezwania w wyznaczonym przez siebie terminie do uzupełnienia brakujących
dokumentów.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.