Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów
ul. Zamiany 13
02-786 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 643 74 44, wew. 29, wew. 26
zamowienia@zozursynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 643 74 44, w
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów
zaprasza
do składania ofert na remont pomieszczeń w przychodni przy Ul. Samsonowskiej 1 w
Warszawie.
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w przychodni przy
ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie.
Zakres remontu obejmuje takie prace jak:
-naprawa i malowanie ścian - pomieszczenia były wcześniej użytkowane, w związku z
tym ściany w kilku miejscach wymagają drobnych prac naprawczych (ślady po
uderzeniach, otwory po meblach zawieszonych do ścian, które ze względu na zmianę
funkcji zostały zdemontowane oraz otwory po zdemontowanym tzw. białym montażu), a
także przemalowania;
- wymiana mobilnej ścianki działowej - umożliwiającej elastyczne wykorzystanie dużego
pomieszczenia do prowadzenia sesji psychoterapii grupowej. Po domknięciu ścianki
działowej ma być możliwość stworzenia dwóch osobnych gabinetów do prowadzenia sesji
indywidualnych, ścianka o izolacyjności minimum 42db;
- przeprowadzenie drobnych napraw posadzki oraz naprawa sufitów podwieszanych
związane z wymianą mobilnej ścianki działowej,
- naprawa ścian w wyniku częściowego usunięcie białego montażu - ze względu na
to, iż lokal pierwotnie dostosowany do innych usług medycznych niż te które obecnie będą
świadczone w remontowanych pomieszczeniach
Ogólny zakres prac remontowych określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do
ogłoszenia. Przedmiary robót zawarte w powyższym załączniku stanowi wyłącznie
materiał informacyjny, poglądowy i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.. W celu
sporządzenia dokładnej wyceny oferty należy dokonać wizji lokalnej. Zamawiający
wyznacza jeden termin wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawców. Wizja lokalna
pomieszczeń przeznaczonych do remontu zostanie przeprowadzona w dniu
22.11.2021roku, godz. 14:00- 15.00. Miejscem spotkania wszystkich Wykonawców jest -
ul. Samsonowska 1, Warszawa. W celu potwierdzenia udziału w wizji lokalnej należy
skontaktować się i umówić - Paweł Kurek, tel. 781-601-600 w godz. 8.00-15-00.
Gwarancja - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji za wady w wymiarze nie krótszym
niż 2 lata od daty ostatecznego odbioru prac objętych zamówieniem.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 3 do ogłoszenia
- wzór umowy.

Dokument nr: SPZOZ. U. /2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 24-11-2021 do godz. 11.00 w następujący
sposób:
- w wersji papierowej dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa,
ul. Zamiany 13, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym, przesłane
na adres zamowienia@zozursynow.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWENIA
Terminy wykonania prac remontowych - maksymalny i nieprzekraczalny termin do
23.12.2021r. Termin przystąpienia do prac nie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia
podpisania umowy.

Wymagania:
II. WARUNKI FORMALNE
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną przy uwzględnieniu
obowiązujących przepisów prawa.
Warunki do spełnienia dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2
remonty, z których wartość brutto każdej nich wyniosła co najmniej 50.000,00 złotych i
każda z nich obejmowała remont obiektu zakładu leczniczego.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
zostały wykonane należycie, w szczególności obejmujących informacje o tym czy roboty
zostały wykonane prawidłowo i ukończone, Wzór wykazu stanowi załącznik 9 do SIWZ.
Dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane prawidłowo i ukończone, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
IV. CENA OFERTY
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia formularza ofertowego, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia i określenia w nim ceny obejmującej
wszystkie elementy zamówienia. Podana w ofercie cena musi obejmować całość
wynagrodzenia, które zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w
przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich
wymagań zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązującą
formą wynagrodzenia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Podana przez Wykonawcę cena
ryczałtowa określona w złożonej przez niego ofercie winna gwarantować pełną realizację
przedmiotu zamówienia.
Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i
usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 68, poz. 360).
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Kryterium cena brutto - waga 100% wyliczona na podstawie niżej przedstawionego
wzoru oraz warunków:
C of.n.
Cn= ----------------------- x 100
C of.b.
gdzie:
Cn - liczba otrzymanych punktów za kryterium cena (łączna cena brutto za 2 lata),
C of.n. - cena oferty najniższej,
C of.b. - cena oferty badanej.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj.
ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans uzyskanych punktów, przyznany na
podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w w niniejszym ogłoszeniu spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
VI. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZANIA OFERTY
Oferta winna być sporządzona w oparciu o wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do
ogłoszenia) i uwzględniać wszelkie informacje ujęte w formularzu.
1. Wymagane dokumenty:
Wraz z ofertą (wypełnionym formularzem ofertowym, załącznik nr 1 do ogłoszenia)
Wykonawca winien złożyć:
a) Dokumenty potwierdzające spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w pkt II ogłoszenia.
b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy pieczątką i podpisem, ze
wskazaniem daty.
3. Załączone do oferty dokumenty winny być aktualne na dzień złożenia oferty.
4. Brak któregokolwiek z obligatoryjnych dokumentów wymienionych w pkt. 1 spowoduje
odrzucenie oferty.

Kontakt:
VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
- w kwestiach przedmiotu zamówienia: Paweł Kurek tel: 22 643-74-44 wew. 29 w
godzinach 8.00 - 15.00.
- w kwestiach proceduralnych - Magdalena Marek tel: 22 643-74-44 wew. 26, w godzinach
8.00 - 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.