Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się...

Przedmiot:

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon 22 54-21-400
zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl
https://nizp-pzh.ezamawiajacy.pl/pn/nizp-pzh/demand/notice/public/45385/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 22 54-21-400
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe na: Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest ,,Adaptacja pomieszczenia laboratoryjnego Zakładu Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego na potrzeby utworzenia laboratorium - banku próbek klinicznych badanych w kierunku COVID-19".
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, działając w ramach uchwały nr 1081/243/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.,, Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS - CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", zmienionej uchwałą nr 1632/262/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2021 r. oraz z uwzględnieniem art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.).
zaprasza do składania ofert na adaptacje pomieszczenia laboratoryjnego Zakładu Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego na potrzeby utworzenia laboratorium - banku próbek klinicznych badanych w kierunku COVID 19,
do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 14:00 .
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekt pn. ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia laboratoryjnego Zakładu Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego na potrzeby utworzenia laboratorium - banku próbek klinicznych badanych w kierunku COVID-19.
2. Zamówienie obejmuje 2 części (dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolną ilość części):
1) Część nr 1 - zakup, dostawa i montaż klimatyzacji, zakup, dostawa i montaż instalacji systemu kontroli dostępu, malowanie pomieszczenia
2) Część nr 2 - zakup, dostawa i montaż instalacji systemu monitorowania środowiska
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 45331220-4, 45311200-2, 42961100-1, 45442100-8

Dokument nr: O-OZP-22-146/11/21

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://nizp-pzh.ezamawiajacy.pl/pn/nizp-pzh/demand/notice/public/45385/details
IX. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej (dokumenty opatrzony kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie) na adres email: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl, temat wiadomości: ,,Oferta na adaptacje pomieszczenia laboratoryjnego Zakładu Wirusologii NIZP PZH - PIB na potrzeby utworzenia laboratorium - banku próbek klinicznych badanych w kierunku COVID-19 w postępowaniu nr O-OZP-22-146/11/21".

Miejsce i termin realizacji:
II. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Ul. Chocimska 24, budynek ,,C".
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: nie później niż do dnia 15.12.2021 r.

Wymagania:
V. KOMUNIKACJA W TOKU POSTĘPOWANIA
1. Wykonawcy mogą zadawać pytania odnośnie treści zapytania ofertowego na adres mailowy: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl.
2. Wykonawca może zadać pytania nie później niż na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert, po upływie tego terminu Pełnomocnik zamawiającego zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na te pytania.
3. Pełnomocnik zamawiającego odpowie na zadane pytania, nie ujawniając źródła zapytania, nie później niż na dzień przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Pełnomocnik zamawiającego nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień (odpowiedzi).
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Pełnomocnik zamawiającego udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
VI. Dokumenty wymagane do przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą
1. Formularz ofertowy, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy - KRS lub CEIDG - należy załączyć stosowne pełnomocnictwo) - jeśli dotyczy
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Zamawiając dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Pełnomocnika zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.
3
Projekt pn. ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie przedmiotu lub warunków zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
7. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji
8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
10. W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy lub zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze przeciwko Zamawiającemu.
11. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie rachunkowe, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
VIII. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Dopuszcza się by Wykonawca, który nie korzysta z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego złożył dokumenty, o których mowa w ust. 1 w formie skanów podpisanych dokumentów i przesłać na adres email: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl. tematem wiadomości: ,,Oferta na adaptacje pomieszczenia laboratoryjnego Zakładu Wirusologii NIZP PZH - PIB na potrzeby utworzenia
4
Projekt pn. ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
laboratorium - banku próbek klinicznych badanych w kierunku COVID-19 w postępowaniu nr O-OZP-22-146/11/21".
3. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta musi być złożona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy
X. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę lub oferty która uzyska lub uzyskają największą liczbę punktów w poniższych kryteriach oceny ofert (dot. poszczególnych części):
Cena - 100 %
Oferty Wykonawców w kryterium Cena zostaną ocenione według następującego wzoru:
C = Cmin/Cof x 100
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę danego przedmiotu zamówienia
Cmin - najniższa zaoferowana cena brutto przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert w ramach niniejszego postępowania
Cof- cena brutto przedmiotu zamówienia zaoferowana w ofercie badanej
Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Każda część podlegać będzie odrębnej ocenie.
3. W sytuacji, gdy Pełnomocnik zamawiającego nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Pełnomocnika ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty zawierającej cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzącą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty w zakresie ceny.
XI. Unieważnienie postępowania oraz zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty
5
Projekt pn. ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1. Pełnomocnik zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny. O zaistnieniu takiego faktu uczestnicy postępowania zostaną niezwłocznie powiadomieni.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu z tytułu unieważnienia postępowania.
XII. Zmiana i wycofanie ofert
1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert zachowując prawo do złożenia nowej oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być złożone w formie pisemnej na adres Pełnomocnika zamawiającego.
2. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
XIII. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Pełnomocnik odrzuci ofertę, w szczególności gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub w przypadku w którym odrzucenie oferty będzie wynikać z zapisów treści tego Zapytania ofertowego;
2) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu pomimo jednokrotnego wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia oferty w tym zakresie w terminie określonym przez Zamawiającego;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje mające istotny wpływ na wynik postępowania;
4) złożył ofertę po terminie wyznaczonym na składanie ofert;
5) Złożył więcej niż jedną ofertę.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów. O terminie zawarcia umowy Pełnomocnik zamawiającego powiadomi wykonawcę drogą e-mail.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Pełnomocnik zamawiającego może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Projektowane postanowienia umowy określono w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją projektowanych postanowień umowy.
5. Pełnomocnik zamawiającego zaleca zawarcie umowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6
Projekt pn. ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na
terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
6. Pełnomocnik zastrzega możliwość podpisania jednej umowy, łączącej realizację jednej lub wszystkich części w ramach zamówienia, jeżeli dany Wykonawca zostanie wybrany w zakresie więcej niż jednej części.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.