Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
112z dziś
4387z ostatnich 7 dni
17392z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa usługa wynajmu sztucznego lodowiska przenośnego

Przedmiot:

Kompleksowa usługa wynajmu sztucznego lodowiska przenośnego

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI MIELEC
ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
powiat: mielecki
mkania@mosir.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówieniao wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, z siedzibą w Mielcu 39-300 przy Ul. Solskiego 1 zaprasza do składania ofert cenowych na: ,,Kompleksowa usługa wynajmu sztucznego lodowiska przenośnego o wymiarach 20 m x 40 m wraz z infrastrukturą techniczną na sezon zimowy 2021/2022"
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
dostawa i montaż kompletnego modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska - płyta lodowiska 20 m na 40 m musi spełniać warunki techniczne pozwalające na korzystanie z lodowiska przy temperaturze powietrza do + 10oC;
dostawa i montaż band rekreacyjnych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem
z płyt PEHD, przymarzalnych o wysokości od 1,10 do 1,20 m, grubość min. 8 mm lub aluminiowych o grubości płyty min. 6 mm, otaczających taflę, z dwoma bramkami umożliwiającymi wejście oraz opuszczenie lodowiska przez osoby korzystające i obsługę oraz bramą i pochylnią umożliwiającymi wjazd maszyny do pielęgnacji lodu tzw. ,,rolby" / szerokość 3,4 m / na powierzchnię lodowiska;
dostawa agregatu chłodniczego, dedykowanego do lodowisk (nie klimatyzacyjny) o mocy do 100 kW o wydajności chłodniczej umożliwiającej bezproblemowe korzystanie z lodowiska o wymiarach 20 m x 40 m przy temperaturze otoczenia do + 10oC włącznie. Agregat winien posiadać automatykę sterującą pozwalającą na całkowicie bezobsługową pracę w temperaturach otoczenia do + 10oC włącznie oraz zapis parametrów pracy urządzenia w celu odtworzenia warunków w których mogła wystąpić usterka urządzenia. Agregat musi być w pełni sprawny, a jego okres użytkowania nie większy niż 5 lat licząc od daty produkcji do terminu rozpoczęcia świadczenia usługi podanej w opisie zamówienia, ponadto agregat winien posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami lub oznaczenie znakiem zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881), głośność pracy agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. (Dz. U. z 2007 nr 120 poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga aby agregat był wyprodukowany w latach 2016 -2021;
dostawa i napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu z pojemnikami do jego magazynowania. Wykonawca zapewni w okresie dzierżawy glikol w niezbędnej ilości do uzupełnienia w przypadku wystąpienia wycieków;
pierwszy montaż i rozruch instalacji oraz wytworzenie warstwy lodu o grubości 6-8 cm;
dostawę oraz rozłożenie folii budowlanej o grubości min 0,5 mm oraz styroduru min EPS100 o grubości min 5 cm do zabezpieczenia podłoża pod lodowiskiem (podłoże mączka ceglana);
zapewnienie w okresie trwania Umowy bezpłatny serwis, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności nieodpłatnie usuwać na własny koszt zaistniałe awarie i usterki, o czasie reakcji (usunięcia awarii) nie dłuższym niż 24 godz. od momentu zgłoszenia;
przeszkolenie minimum 2 pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji lodowiska;
zabezpieczenie, wypoziomowanie i wyrównanie podłoża pod płytę lodowiska leży po stronie Wykonawcy;
wyposażenie przedmiotu zamówienia w instrukcję użytkowania, instrukcję p.poż;
przygotowanie, zabezpieczenie, wypoziomowanie i wyrównanie podłoża pod płytę lodowiska leży po stronie Wykonawcy, po stronie Zamawiającego będzie dostarczenie materiału w postaci piasku do wyrównania terenu, warstwę wyrównującą (w razie potrzeby) stanowić będzie podłoże piaszczyste dostarczone przez Zamawiającego;
najem kontenera / dwóch połączonych / o pow. min. 28,00 m2 jako szatnia;
wynajem kontenera - o pow. min. 14,00 m2 jako wypożyczalnia;
ustawienie i uruchomienie lodowiska, agregatu, kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
zagospodarowanie pozostałych podczas prowadzenia prac odpadów oraz po demontażu lodowiska doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018 r. poz.992).

Dokument nr: 20/ZP/30E/21

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2021 r. w formie:
papierowej (osobiście, poprzez operatora pocztowego) na adres: Ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec
faksem na nr : nie dotyczy
elektronicznej na e-mail: mkania@mosir.mielec.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 04.12.2021 r. do 10.03.2022 r.;
przekazanie do eksploatacji działające lodowisko z wytworzoną warstwą lodu - gotowe do użytkowania w terminie do dnia 04.12.2021 r.;
okres eksploatacji (najem, serwis i doradztwo techniczne) w terminie od dnia 04.12.2021 r. do dnia 10.03.2022 r.;
demontaż lodowiska, wywiezie elementów lodowiska wraz z całą infrastrukturą techniczną, w tym również uporządkowanie terenuw terminie do dnia24.03.2022 r.

Wymagania:
Okres gwarancji: nie dotyczy
Warunki płatności: płatność do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, możliwość udzielenia zaliczki
Inne istotne warunki zamówienia (np. warunki udziału w postepowaniu, przesłanki wykluczenia wykonawcy, przesłanki odrzucenia oferty):

posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu kompleksowego wynajmu sztucznego lodowiska, minimum przez 2 lata prowadzi działalność w tym zakresie;
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami do wykonywania powierzonego zadania;
znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Kryterium oceny ofert - cena 100%

Kryterium cenabędzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferta.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,Oferta";
wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty, potwierdzające rok produkcji agregatu;
oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zeskanowana do formatu .jpg/.pdf lub opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
w przypadku przesłania oferty w formie papierowej poprzez operatora pocztowego lub złożonej osobiście, na kopercie należy umieścić napis ,, Lodowisko MOSIR Mielec".w

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.