Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi wymiany oświetlenia

Przedmiot:

Świadczenie usługi wymiany oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin
powiat: Lublin
pawel.nalepa@lcklubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
dot.: Świadczenie usługi wymiany oświetlenia na LED wraz z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia wymienionych źródeł światła
w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wymiany oświetlenia na LED wraz z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia wymienionych źródeł światła
w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.
Szczegóły opis przedmiotu zamówienia znajduje się załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 31500000-1

Dokument nr: ZP.260.233.2021.PN

Składanie ofert:
Oferty należy przesyłać do Zamawiającego do 23 listopada 2021 r. do godz. 09:00.
Zamawiający przewiduje złożenie oferty w formie: elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: pawel.nalepa@lcklubelskie.pl

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto. - postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulaminem udzielania zamówień publicznych Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy będzie żądał od wykonawcy przedstawienia aktualnych badań lekarskich uprawniających osoby wykonujące przedmiot zamówienia do pracy na wysokości powyżej 3. metrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr.2016, poz. 2067 z późn. zm.) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania:
Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy: osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym, Wykonawcy wykonujący czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania, pozostający z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności oraz niespełniający warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć oświadczenie o braku ww. powiązań - oświadczenie uwzględnione jest w Formularzu ofertowym.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, zapewniającymi prawidłową i bezpieczną realizację zamówienia., tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia:
o SEP G1 - uprawnienie energetyczne G1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1kV
i
o grupa ,,E" - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i ww. instalacji

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o przedmiotowe zamówienie, powyższy warunek musi spełnić, co najmniej 1 z Wykonawców składających ofertę wspólnie.

V. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: - od podpisania umowy nie później niż do 23 grudnia 2021r.

VI. Wykaz kryteriów, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty i sposób obliczenia oferty :
1. Kryterium oceny ofert jest cena ofertowa o wadze 100 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 3 lub 4 do zapytania ofertowego).
2. Oferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć zgodnie z formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 3 lub 4 do zapytania ofertowego.
3. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt, oddzielnie dla każdej z części zamówienia, na którą/która została złożona.
4. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w niniejszym Zaproszeniu. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
5. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena
C = ------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty badanej

6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert, oddzielnie dla danej części zamówienia.
8. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz przedstawi wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
9. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę.
10. Wykonawca swoje wynagrodzenie zobowiązany jest przedstawić w sposób określony w formularzu ofertowym.
11. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
12. Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami byłby zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane przepisami prawa.

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych :
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VIII. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia :
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

IX. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą - w złotych polskich (PLN).

X. Podstawy odrzucenia oferty :
1. Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania;
2. Wykonawca złożył ofertę niepodpisaną;
3. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4. W przypadku niezgodności treści oferty z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego;
5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
6. Została złożona po terminie składania ofert.
7. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie zaoferowali nowej ceny oferty na wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców złożyło najkorzystniejszą ofertę na tą samą kwotę.
8. Oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności zachodzi uzasadnione podejrzenie zmowy cenowej.
9. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty.
11. Oferta zawiera błędy rachunkowe w skalkulowaniu ceny oferty.

XI. Sposób złożenia oferty :
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną część przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na obie części przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku rozbieżności w formularzu ofertowym pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podana słownie, jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie. Ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za wykonaną usługę (jeżeli dotyczy).
3. Oferta powinna być sporządzona według wzoru Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego. Wprowadzenie przez Oferenta merytorycznych zmian w ,,Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim.
5. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane. Każda strona ma być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze przedsiębiorców, centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta).
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
7. Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę do terminu składania ofert.
8. W przypadku gdy oferta lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: nazwa (firma) i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności.

XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy złożyć w niniejszym postępowaniu wraz z ofertą:
1. formularz cenowy wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia;
2. wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, - stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;,
3. Jeżeli oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania w jej imieniu oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
Zamawiający nie wymaga, aby oferta była zabezpieczona bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.
Przy składaniu oferty za pośrednictwem poczty e-mail, Wykonawca ma obowiązek przekazać ofertę jako fotokopie (skan), w formie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku złożenia oferty za pomocą e - maila, przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiającemu oryginał oferty wraz z podpisem osoby umocowanej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest podpisać ofertę - brak podpisu skutkować będzie nieuwzględnieniem oferty przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
XIV. Tryb oceny ofert:
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz dokumentów załączonych do oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
2. Zamawiający poprawi również oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
XVI. Pozostałe informacje:
1. Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego przetargu do upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 703 § 2 zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonana wyboru na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy/Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
5. W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty za pomocą poczty elektronicznej e-mail (na adres wskazany w ofercie).
7. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego.
8. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
9. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy. Zamawiający może wtedy podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał koleją najwyższą liczbę punktów.
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11. W sytuacji gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, zajmujące pierwsze miejsce w rankingu złożonych ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania m.in. w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) złożone oferty niepodlegające odrzuceniu przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego.
14. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca zapoznał się z treścią w/w Regulaminu oraz, że akceptuje jego warunki.

Uwagi:
XVII. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
A. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie z siedzibą przy ul. A. Grottgera 2, 20-029 Lublin, e-mail: iodo@lcklubelskie.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie:
a) art. 2 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych, w zakresie niniejszego postępowania, jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.
B. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy:
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie z siedzibą przy ul. A. Grottgera 2, 20-029 Lublin, e-mail: iodo@lcklubelskie.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:
1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
4) archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Kontakt:
XV. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Paweł Nalepa, e-mail: pawel.nalepa@lcklubelskie.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.