Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont ulicy

Przedmiot:

Remont ulicy

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. L. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
powiat: Warszawa
22-443-86-28
targowek.wir@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22-443-86-28
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE DO PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Wydział Infrastruktury w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 ust. 8 Pzp.) zwraca się z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia, dotyczącego ,,Remontu ulicy Bukowieckiej w Warszawie (Radzymińska - Kaktusowa) - wykonanie nakładki asfaltowej"

1. Przedmiotem zamówienia będzie:
Remont ulicy Bukowieckiej w Warszawie (Radzymińska - Kaktusowa) - wykonanie nakładki asfaltowej, którego zakres podstawowych robót obejmuje:
a) Frezowane korekcyjne nawierzchni asfaltowej o średniej gr. ok. 2 cm na powierzchni ok. 2200 m2,
b) Wywóz frezu asfaltowego na plac składowy Zamawiajacego u zbiegu ulic: Kowalskiego/Ostródzkiej/Tokarza około 52,00 m3 - tj. ok. 130 ton,
c) Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2200 m2,
d) Ułożenie pod warstwę ścieralną jezdni:
da) membrany stalowej, antyspękaniowej FORTIFIX 1-C
lub
db) siatki szklanej S&P Glasphalt(R) G
lub
dc) siatki szklano - węglowej S&P Carbophalt(R) G
lub równoważnej odpowiadającej parametrom technicznym w/w produktów. Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9001 (EN 29001)
i posiadać aprobatę techniczną IBDiM. Na powierzchni ok. 1800 m2,
e) Skropienie nawierzchni bitumicznej - 1800 m2,
f) Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej:
fa) BBTM 11A PMB 65/105-60 beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw, o największym wymiarze kruszywa 11 mm i modelu uziarnienia A, z asfaltem PMB 65/105-60
lub
fb) SMA 11 PMB 25/55-65 mieszanka mastyksowo - grysowej, o największym wymiarze kruszywa
11 mm i modelu uziarnienia A, z asfaltem PMB 25/55-65
ok. 190 ton masy,
g) Regulację pionową studni - 8 szt.,
h) Regulację pionową wpustów deszczowych - 1 szt.,
i) Regulację pionową zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wielkości udzielonego zamówienia w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej (100%), tj. zmiany zakresu dotyczącego zwiększenia, zmniejszenia lub rezygnacji w ramach opisanego zakresu, zgodnie z zakresem rzeczowym opisanym w zapytaniu.
Wykonawca na w/w roboty udzieli minimum 5 letniego okresu gwarancji jakości.

Dokument nr: UD-X-WIR.271.25.2021.GBU (2.GBU.X)

Otwarcie ofert: Ocena ofert zostanie dokonana po 24.11.2021 r.,

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: targowek.wir@um.warszawa.pl oraz gbuslowski@um.warszawa.pl lub faxem na numer (022) 443 86 28, bądź dostarczona osobiście do siedziby zamawiającego (adres jw.) pok. 319, III piętro do dnia 23.11.2021 r..
(w godz. pracy Urzędu tj. 8:00-16:00)

Miejsce i termin realizacji:
2. Lokalizacja zamówienia:
Ulica kategorii gminnej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - ,,Osiedle Zacisze"
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Czas realizacji remontu ulicy Bukowieckiej w Warszawie (Radzymińska - Kaktusowa) -
nastąpi w ciągu 15 dni od podpisania umowy, nie później niż do 20 grudnia 2021 r.

Wymagania:
4. Podstawy odbioru zamówienia
Odbiór prac będzie polegał na obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego robót potwierdzonego przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego oraz kosztorysu powykonawczego, poświadczającego wykonanie czynności objętych przedmiotem umowy.

5. Opis sposobu przygotowania oferty i ocena ofert.

Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie załączonego wzoru do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać: informacje o firmie, posiadać datę sporządzenia oferty, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail.
Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach w/w robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót
stanowiącym załącznik numer 2.
Prosimy o wypełnienie formularza oferty stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Zapytania.
Oferta musi zawierać proponowaną cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz czas na jaki udzielona zostaje gwarancja.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie najniższej ceny i spełniania kryteriów opisu przedmiotu zamówienia - opisu proponowanej metody .
Kryterium oceny ofert - cena 100%.
W przedstawionej ofercie cenowej wartości robót, należy uwzględnić koszty wszystkich robót towarzyszących realizacji remontu ulicy Bukowieckiej - wykonanie nakładki asfaltowej, tj.: robocizny, materiału, sprzętu, robót ziemnych, wywozu materiału rozbiórkowego, odtworzenia zabruku itp.
a Zamawiający będzie się kontaktował
w celu realizacji zamówienia tylko z wybrana firmą. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
Na w/w roboty budowlane obowiązuje 23 % VAT.

7. Wymagania względem wykonawcy
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawcę, który :
1) wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była, budowa, przebudowa lub remont dróg o nawierzchni bitumicznej co najmniej kategorii gminnej o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł, (słownie: dwieście tysięcy złotych) każde zamówienie,
2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
Jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika robót drogowych. Doświadczenie w zakresie pracy przy realizacji robót drogowych (liczba lat) co najmniej 5 lat.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
a) listów referencyjnych poświadczających należyte wykonanie zadań określonych w punkcie 6 ust. 1
b) informację o osobie opisanej w punkcie 6 ust. 2, która skieruje do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych.

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek (zakładka zamówienia publiczne poniżej 130 000 ZŁ).
10. Uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji otrzymanej oferty.
- Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zawartej umowy.
- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT z rachunku Zamawiającego - Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy, płatność ostatniej faktury nastąpi do 28.12.2021 roku, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę nie później niż do dnia zakończenia umowy.

Kontakt:
9. Dodatkowe informacje

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Grzegorz Busłowski, telefon: 22-443-86-28, adres
do korespondencji: ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, adres email: targowek.wir@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.