Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa systemu sygnalizacji włamania

Przedmiot:

Naprawa systemu sygnalizacji włamania

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
ul. Mikołajczyka 5
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
Tel.23 674 17 04
sekcja.gospodarcza@ciechanow.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.23 674 17 04
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Sąd Rejonowy w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych, którego przedmiotem jest ,,Naprawa systemu sygnalizacji włamania w budynku Sądu przy Ul. Mikołajczyka 5"
3. Opis przedmiotu zamówienia
Naprawa systemu sygnalizacji włamania w budynku Sądu przy Ul. Mikołajczyka 5
W czasie przygotowywania oferty przez wykonawców zaleca się wizję lokalną w dniach urzędowania Sądu w godz.ch 9.00-15.00 w obecności pracownika Sądu.
Do obowiązków i zadań Wykonawcy należy:
1. Wykonanie robót rzetelnie, terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie normami, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego przedmiaru robót.
2. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz ze wszelkimi dokumentami dopuszczającymi do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zabezpieczenie, wyniesienie i wniesienie mebli oraz chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie prowadzonych robót na terenie budynku sądu,
4. Wszystkie osoby skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać przeszkolenie w zakresie BHP
5. Wykonywanie pracy wyłącznie po godz.ch urzędowania Sądu oraz w dni wolne od pracy
W czasie przygotowywania oferty przez wykonawców zaleca się wizję lokalną w budynkach w dniach urzędowania Sądu w godz.ch 9.00-15.00 w obecności pracownika Sądu.
Gwarancja na wykonane prace wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.
Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

CPV: 50700000-2

Dokument nr: ZP 262.14.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.11.2021 r. do godz. 11.00
8. Informacje o miejscu i terminie składania ofert 8.1 Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym należy złożyć (przesłać) do dnia 23.11.2021r. do godz. 11:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) sekcja.gospodarcza@ciechanow.sr.gov.pl lub dostarczyć do Sądu Rejonowego w Ciechanowie Ul. Mikołajczyka 5, pokój nr 212

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 19.12.2021r.

Wymagania:
7. Opis sposobu przygotowania oferty
7.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ.
7.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi:
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim
b) formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty przez wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę-(y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
c) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
d) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę,
e) gdy kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub jej prawdziwość będzie budzić wątpliwości, Zamawiający może zażądać oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
7.5. Na ofertę składają się:
a) formularz oferty - załącznik nr 1
b) przedmiar robót - załącznik nr 2
9. Opis sposobu obliczenia ceny Sposób obliczenia ceny oferty.
1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami wynikającymi z niniejszej siwz.
3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Ceną ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
10. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest podana przez Wykonawcę łączna cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim stawianym przez niego wymaganiom i najniższej cenie. Cena powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem, na podstawie faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w/g kryteriów oceny ofert wymaganych przez Zamawiającego.

Uwagi:
11. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizowanych zadań jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Ciechanowie,
Dane kontaktowe: ul. Mikołajczyka 5, 06-400 Ciechanów
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie sprawuje Inspektor Ochrony Danych -kontakt e-mail: iod@ciechanow.sr.gov.pl
Dodatkowe dane Inspektora są dostępne na http://www.ciechanow.sr.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art.6 ust.l pkt b RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia umowy.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych - wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Sąd pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Sąd odbiorcom poza strukturą Sądu. Zawsze w takiej sytuacji Sąd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne i inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym
okresie przechowywania dokumentacji związanej z umowami, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kontakt:
Godziny urzędowania: od 8:00 do 16.00 (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy), NIP 566-10-12-698 ;
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP 262.14.2021. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym i Wykonawcą
Wszelką korespondencję, informacje do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Ul. Mikołajczyka 5
06-400 Ciechanów lub faksem (23) 682 13 95 mail: sekcja.gospodarcza@ciechanow.sr.gov.pl
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
6.1 Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia są:
- Jarosław Rutkiewicz - tel. 23 674-17-04
Kontakt w dni urzędowania Sądu w godz. 8:00 - 16:00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.