Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa obsługz techniczna urządzeń systemu p. pożarowego, kamer dozorowych, TV...

Przedmiot:

Kompleksowa obsługz techniczna urządzeń systemu p. pożarowego, kamer dozorowych, TV użytkowej, systemu oddymiania i zamknięć ogniowych

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Dział Turystyki w Rzeszowie
ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4
35-322 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 690 907 076, tel.: 0 17 8533865,
n.potoczna@igbmazovia.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 690 907 076, te
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa obsługz techniczna urządzeń systemu p. pożarowego, kamer dozorowych, TV użytkowej, systemu oddymiania i zamknięć ogniowych
1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksową obsługę techniczną urządzeń systemu p. pożarowego, kamer dozorowych, TV użytkowej, systemu oddymiania i zamknięć ogniowych zainstalowanych w budynku Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego ,,Krucze Skały" w Karpaczu, Ul. Wilcza 1, 58-540 Karpacz
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
System przeciwpożarowy:
- ręczne zakłócanie czujników specjalnym sprayem - 100% w ciągu roku,
- sprawdzenie oprogramowania centrali pożarowej,
- sprawdzenie ciągłości pętli p. pożarowych,
- sprawdzenie poprawności działania systemu po zaniku napięcia 230V,
- sprawdzenie poprawności działania Ręcznych Ostrzegaczy Pożaru,
- sprawdzenie działania sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych,
- sprawdzenie poprawności działania systemu.
System kamer dozorowych
- sprawdzenie kamer monitoringu,
- sprawdzenie jakości i sposobu nagrywania rejestratorów,
- sprawdzenie oprogramowania tych rejestratorów,
- sprawdzenie działania monitorów wizyjnych,
- sprawdzenie zasilaczy awaryjnego zasilania,
- sprawdzenie poprawności działania systemu.
Instalacja TV użytkowej
sprawdzenie poprawności sygnału TV,
sprawdzenie poprawności sygnału w punkcie dystrybucyjnym,
sprawdzenie urządzeń aktywnych stacji czołowej,
ogólne sprawdzenie poprawności działania systemu.
System oddymiania i zamknięć ogniowych
- sprawdzenie działania centrali oddymiania,
- sprawdzenie działania centrali zamknięć ogniowych,
- sprawdzenie działania przycisków oddymiania,
- sprawdzenie działania czujnika dymu,
- sprawdzenie działania siłowników otwierających okna dymowe,
- sprawdzenie działania trzymaków elektromagnetycznych,
- przetestowanie systemu.

Dokument nr: 10/1 l/DT/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2021 roku (wtorek) do godz. 14:00. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: n.potoczna@igbmazovia.pl, temat e-maila - ,,Formularz ofertowy na obsługę techniczną ppot OKW Karpacz".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
36 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Miejsce dostawy i montażu:
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Krucze Skały" w Karpaczu, Ul. Wilcza 1, 58-540 Karpacz

Wymagania:
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
a) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryterium: Cena - 100%
b) Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz umową. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając również ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
c) Cena wskazana w Formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
najniższa cena występująca w ofertach
C pkt = --------------------------------------------------------------x 100%
cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
C pkt - liczba punktów za kryterium ,,cena"
d) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
e) Maksymalna liczba punktów - 100,00 pkt.
0 Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
g) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach kryterium: Cena - 100%
h) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2 | S t r o n a
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Nie dotyczy
2) Zdolności ekonomicznej i finansowej Nie dotyczy
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Nie dotyczy.
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
W celu sporządzenia oferty zamawiający zobowiązuje potencjalnych wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego w Karpaczu oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji od Kierownika OKW Karpacz - Konrad Ambroży (tel. 690 907 076)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.