Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych"

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych"

Data zamieszczenia: 2021-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W SIEDLCACH
ul. Kazimierzowska 9
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
zslp.siedlce@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA kruszyw do budowy dróg leśnych"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1 - DOSTAWA kruszywa betonowego frakcji 0/63 na potrzeby prac utrzymaniowych w Nadleśnictwie Chełm 3 750 t

zadanie nr 2 - DOSTAWA kruszywa betonowego frakcji 0/63 na potrzeby prac utrzymaniowych w Nadleśnictwie Celestynów 4 650 t

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00280341, B.270.117.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/zslp-siedlce/zamowienia-publiczne6
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca chcąc złożyć ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, musi posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
b) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/regulamin . Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania ww. Regulaminów.
Maksymalny rozmiar plików ofert przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
12.6. Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
12.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, xls, xlsx, odt. .
12.8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk ,,Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
12.9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem danych osobowych jest Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, adres: 08 - 110 Siedlce, Ul. Kazimierzowska 9, NIP 821-001-12-15 (dalej: ZSLP), strona internetowa: www.zslp.siedlce.warszawa.lasy.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych firmę CompNet Sp. z o.o, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl lub telefonicznie pod numerem 25-632-58-79.
3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
4. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
5. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy Pzp, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Niezależnie od postanowień pkt 8 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-02 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.