Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu...

Przedmiot:

Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Toruń Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126b
87-100 Toruń
powiat: Toruń
fax: 56 611 84 33, 611 85 08, tel.: 56 611 84 30
waib@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: 56 611 84 33, 6
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasta Toruń
zaprasza do złożenia ofert cenowych na
SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NA TERENIE GMINY MIASTA TORUNIA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach
zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu
miasta Torunia w roku 2022,
wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi,
z uwzględnieniem następujących stawek cenowych w przypadku:
1) projektu decyzji o tej samej treści dla kolejnego inwestora -
10% stawki podstawowej,
2) zmiany projektu decyzji po rozstrzygnięciu SKO lub Sądów Administracyjnych -
90% stawki podstawowej,
3) zmiany projektu decyzji na wniosek inwestora lub z urzędu, wymagającej ponownej
analizy- 70% stawki podstawowej,
4) wykonania analizy urbanistycznej wraz z dokumentacją fotograficzną -
50% stawki podstawowej
5) wykonania włącznie wizji w terenie -
0% stawki podstawowej
z zastrzeżeniem, że zmiany wymagające jedynie akceptacji autora projektu decyzji - nie są dodatkowo
płatne.
Zamówienie obejmuje wykonanie ww. projektów decyzji wraz z załącznikami:
1) stanowiącym część graficzną decyzji, z oznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren
inwestycji, wyznaczonymi na mapie wr odpowiedniej skali;
2) zawierającym wyniki analizy, obejmującym część tekstową i graficzną, o ile jest
wymagany,
przygotowanych na podstawie wniosku i dokumentów udostępnionych przez
Zamawiającego, po samodzielnym:
a) przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
b) przeprowadzeniu analizy stanu prawnego i faktycznego terenu przewidzianego pod
planowaną inwestycję z odniesieniem się do terenów sąsiednich,
c) wykonaniu dokumentacji fotograficznej terenu,
d) wykonaniu na piśmie analizy urbanistycznej, w uzasadnionych przypadkach w formie
tabelarycznej, obejmującej każdą nieruchomość w całym obszarze analizowanym,
zawierającej uzasadnienie jej wyników,
e) wskazaniu właściwych w sprawie instytucji uzgadniających,
f) określeniu nieruchomości, które w ocenie sporządzającego projekt decyzji wyznaczą
krąg stron postępowania
WYMOGI, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA:
Warunki konieczne do spełnienia przez wykonawcę:
1) posiadanie wyższego wykształcenia architektonicznego i przynależność do izby
samorządu zawodowego architektów;
2) samodzielne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z aktualnymi przepisami,
w tym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi i obowiązującymi normami;
3) wykorzystywanie w przygotowywanych projektach wypracowanych w Wydziale
Architektury i Budownictwa wzorców redakcji ustaleń wynikających z potrzeb
powstających w procedurze wydawania pozwolenia na budowę i uwzględnianie
polityki urbanistycznej Gminy, reprezentowanej przez ten Wydział;
4) podpisywanie sporządzonych projektów decyzji wraz z załącznikami;
5) wykonywanie w całości powierzonych do realizacji zadań:
a) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnego wniosku albo
przekazania rozstrzygnięcia SKO lub sądu administracyjnego w formie
elektronicznej, dołączając dodatkowo dokumentację fotograficzną w postaci
kolorowych fotografii w formacie nie mniejszym niż 9cm x 13 cm każde zdjęcie,
z wizji przeprowadzonej w miejscu lokalizacji inwestycji obejmującej obszar
analizowany, z oznaczeniem miejsc wykonywania każdej z fotografii, sporządzoną
w sposób stanowiący uzasadnienie sformułowanych wniosków i przyjętych
na ich podstawie ustaleń;
b) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnego wniosku albo
przekazania rozstrzygnięcia SKO lub sądu administracyjnego w formie papierowej
w 1 egzemplarzu, dołączając dodatkowo dokumentację fotograficzną w postaci
kolorowych fotografii w formacie nie mniejszym niż 9cm x 13 cm każde zdjęcie,
z wizji przeprowadzonej w miejscu lokalizacji inwestycji obejmującej obszar
analizowany, z oznaczeniem miejsc wykonywania każdej z fotografii, sporządzoną
w sposób stanowiący uzasadnienie sformułowanych wniosków i przyjętych na ich
podstawie ustaleń chyba, że otrzyma wcześniej informację o konieczności
dokonania poprawek,
c) w przypadku konieczności wprowadzenia korekt - ponowne przekazanie
skorygowanego zadania w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia poinformowania
o żądanych poprawkach;
6) zapewnienie ochrony danych osobowych i informacji zastrzeżonych.

Dokument nr: PZP 1/2022

Składanie ofert:
Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem o cenę należy kierować pocztą
elektroniczną na adres: waib@um.torun.pl lub składać w umie Urzędu Miasta Torunia
przy Ul. Grudziądzkiej 126b.
TERMIN SKŁADANIA ofert wraz z załącznikami upływa w dniu 11.01.2022 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania kwoty, o której
umowa w § 8 ust. 2 projektu umowy.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Ubiegający się o zamówienie jest obowiązany:
1) zgłosić się do Zamawiającego celem uzyskania wzorcowego wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; termin wysłania
odpowiedzi zawierającej taki wniosek i materiały mapowe niezbędne do jego
rozpatrzenia na podany adres elektroniczny Oferenta rozpocznie bieg terminu
wykonania zadania, uwzględnianego przy ocenie sprawności; formularz zgłoszeniowy
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania;
2) złożyć przed upływem wyznaczonego terminu formularz ofertowy, stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania, wraz z pełnym projektem wzorcowej decyzji
obejmującym wszelkie wymagane załączniki, wykonanymi w sposób anonimowy;
zaleca się wysyłanie oferty z innego konta poczty elektronicznej i innego adresu IP;
3) przekazać wypełniony formularz identyfikacyjny stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszego zapytania w okresie 3 dni od dnia ogłoszenia przez Zamawiającego
wyników postępowania poprzez ich rozesłanie na adresy podane w formularzach
zgłoszeniowych, dołączając:
a) ważne zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo
architektów (w przypadku złożenia kserokopii dokumentu, należy potwierdzić
ją za zgodność z oryginałem);
b) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku architektura
i urbanistyka;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku
złożenia kserokopii dokumentu, należy potwierdzić ją za zgodność z oryginałem);
d) zaakceptowany projekt umowy stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania,
poprzez zaparafowanie każdej ze stron.
Ubiegający się o zamówienie zobowiązuje się do:
1) zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku
udzjelenia zamówienia;
2) wykonywania prac zgodnie z umową a także z należytą starannością oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wyklucza się udział w postępowaniu:
1) pracowników Zamawiającego zatrudnionych w Wydziale Architektury i Budownictwa
Urzędu Miasta Torunia lub Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu,
2) etatowych i pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu.
3. Sprawność wykonania zadania liczona będzie w dobach, jakie upłyną od przekazania
wzorcowego wniosku do wysłania pocztą elektroniczną sporządzonego na jego podstawie
projektu decyzji wraz z załącznikami i wymaganymi materiałami.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania dla sprawności wykonania zadania
to lOpkt, co stanowi 10% ogólnej liczby punktów możliwej do uzyskania (tj. 100pkt)
Liczba punktów liczona będzie wg wzoru:
X
Y x 10 =L
gdzie L - liczba punktów
X - najkrótszy czas złożenia oferty (mierzony w dobach)
Y - czas złożenia projektu przez danego oferenta (mierzony w dobach)
Najszybciej wykonane zadanie uzyska maksymalną liczbę punktów (lOpkt), a najpóźniej
minimalną liczbę punktów.
4. Ocena jakości projektu zostanie dokonana indywidualnie przez pracowników Wydziału
Architektury i Budownictwa w jednolitym gronie obecnych spośród wszystkich
przygotowujących w minionych latach decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, włączając w to kierownika Referatu Architektury lub osobę
zastępującą, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
- rzetelność, wnikliwość i szczegółowość oraz udokumentowanie analizy,
- jakość materiału ilustracyjnego (fotografii dokumentacyjnych i załączników
graficznych),
- prawidłowość stosowania przepisów wykonawczych (Kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów
wykonawczych),
- adekwatność doboru oraz sposób redakcji warunków i szczegółowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych,
- prawidłowość sposobu systematyzacji ustaleń decyzji,
- prawidłowość wyznaczenia kręgu stron postępowania,
- właściwe określenie zakresu wymaganych uzgodnień,
- dobitność uzasadnienia.
Każdy z oceniających posługiwać się będzie skalą punktową wyrażoną w liczbach
całkowitych od 1 do 5 za każde ww. kryterium, gdzie 1 jest oceną najniższą,
zaś 5 - najwyższą.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania dla oceny jakości projektu to 70pkt,
co stanowi 70% ogólnej liczby punktów możliwej do uzyskania (tj. 100pkt)
Liczba punktów liczona będzie wg wzoru:
Y
X x 70 = L
gdzie L - liczba punktów
Y - ocena uzyskana przez oferenta
X - ocena najwyżej ocenionej pracy
Najlepiej przygotowany projekt uzyska maksymalną liczbę punktów (70pkt), a najgorzej
minimalną liczbę punktów.
5. Wybrana zostanie oferta, której suma punktów ceny, sprawności wykonania zadania
i jakości projektu będzie najwyższa, pod warunkiem przekazania przez Oferenta
w wyznaczonym terminie formularza identyfikacyjnego wraz z kompletem załączników.
Ewentualne pytania mogą być także zadawane telefonicznie
pod numerem 56 61 18 430 w godzinach pracy Urzędu - to jest w dni powszednie
pomiędzy 7.30 a 15.30.
2. Zgłoszenie do udziału w postępowaniu, złożenie oferty, albo przekazanie danych
identyfikacyjnych powinno nastąpić przy pomocy załączonych do niniejszego zapytania
formularzy. Dopuszcza się inną formę tych pism pod warunkiem zawarcia w nich
wszystkich przewidzianych w formularzach informacji.
4. Brak spełnienia wymogów formalnych oraz wpływ któregokolwiek z formularzy wraz
z załącznikami na adres zamawiającego z przekroczeniem ustalonego terminu spowoduje
odrzucenie oferty.
2. Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami widnieje w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Tomnia www.bip.tomn.pl,
w zakładce ,,Zamówienia publiczne
- wartość zamówień do 130 000 zł netto oraz szacowanie wartości zamówienia'5.
3. Otrzymanie każdego formularza będzie Nadawcy potwierdzane przez Zamawiającego
wiadomością zwrotną. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani
drogą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.
4. Wybrany w postępowaniu Wykonawca uzyska wynagrodzenie za przygotowany w jego
ramach projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie
z wynegocjowaną ceną.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl arf 66 Kodeksu cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawdo zamówień publicznych.
7. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wr rozumieniu
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny
za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
9. Sposób przygotowania materiału do oceny w ofercie wybranej będzie stanowił
odniesienie do oceny należytego wykonywania udzielonego zamówienia.

Kontakt:
1. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paulina Żuchowska - starszy specjalista
ds. architektury.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.