Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32-765 Rzezawa
powiat: bocheński
tel. 14 648 48 20, tel. 14 648 48 22,
p.paszkot@rzezawa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Rzezawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14 648 48 20, t
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną w Rzezawie w km 0+000 do km 0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej"
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie
pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną w Rzezawie w km
0+000 do km 0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej
infrastruktury technicznej" wraz ze skompletowaniem dokumentów, przygotowaniem
wniosku oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID.
Opis przedmiotu zamówienia:
Klasa drogi gminnej: ,,D".
Droga ma być dwukierunkowa i posiadać chodnik dla pieszych jednostronny oraz wyniesione
przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
Należy zapewnić wjazdy do posesji, oświetlenie, odwodnienie, zabezpieczenie
lub/i przełożenie infrastruktury technicznej (sieci medialne).
Drogę należy zaprojektować według poniższych parametrów technicznych:
a. Długość objęta rozbudową - 897,00 m
b. Szerokość projektowanej jezdni 5,00 m (2x2,5 m)
c. Szerokość pobocza minimum 0,75 m
Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z wymienionymi niżej ustawami
i rozporządzeniami aktualnymi na dzień opracowania projektu:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1363 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1376 z późn.
zm.),
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j Dz. U. 2021 r., póz. 2351 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2016 r. póz. 124 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 63, póz. 735, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2020 r. , póz. 1609),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 450),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiom robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowej (t. j. Dz.U z 2013 r., nr 1129 z późn.
zm.),
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2021 r. póz.
1129 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1213
z późn. zm.).
Kompletne opracowanie dokumentacji będzie zawierać:
1. Projekt koncepcyjny - UWAGA - projekt koncepcyjny ma być dostarczony
Zamawiającemu w ciągu 30 dni od podpisania umowy
2. Mapę sytuacyjno- wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
3. Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami w zakresie niezbędnym do uzyskania ZRID, który składać się będzie z:
a) projektu zagospodarowania działku lub terenu,
b) projektu architektoniczno - budowlanego,
c) projektu technicznego.
4. Wielobranżowy projekt wykonawczy
5. Operat wodno - prawny
6. Dokumentacja geotechniczna
7. Komplet uzgodnień wynikających z zakresu opracowania w tym między innymi:
- opinie wymagane do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej,
- analiza powiązań drogi z innymi drogami publicznymi,
7. Projekt docelowej organizacji mchu
8. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia.
9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)
Uwagi:
1. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w sposób umożliwiający
zamawiającemu skuteczne aplikowanie o dofinansowanie z programu Funduszu Dróg
Samorządowych. W załączeniu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
2. W załączeniu przekazujemy celem ewentualnego wykorzystania niżej wymienioną
dokumentację projektową stanowiącą własność Zamawiającego:
- Mapa do celów projektowych
- Dokumentacja geologiczna
- Projekt koncepcji drogi
- Projekt skrzyżowania drogi gminnej z droga powiatowa wraz z uzgodnieniem
oraz dysponowaniem nieruchomością
- Warunki techniczne Tauron
- Warunki techniczne Orange
- Warunki techniczne Gazownia
- Projekt stałej organizacji mchu wraz z uzgodnieniem z gmina oraz starostą procedurze uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Opinia konserwatorska

Dokument nr: RID.ZP.271.2.30.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rzezawa, Ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa, pok.
nr 24 - sekretariat do dnia 13.01.2022 r. do godz. 14;00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagane terminy:
1. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym w terminie
do dnia 30.11.2022 r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID wraz z pozostałą dokumentacją tj. STWIOR,
kosztorysem i przedmiarem i innymi opracowaniami do dnia 28.04.2023 r.
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Przygotowanie projektu koncepcyjnego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Termin wykonania Przedmiotu umowy do dnia 30.11.2022 r. oznacza wykonanie niżej
wymienionych opracowań:
- projekt budowlany ( w tym: projekt zagospodarowania działku lub terenu, projekt
architektoniczno - budowlany, projekt techniczny),
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 28.04.2023 r. oznacza
przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji ZRID.
4. Nadzór autorski - prowadzony będzie na bieżąco.
7. Gwarancja na wykonaną dokumentację wynosi 36 miesięcy.

Wymagania:
3. W ramach wynagrodzenia za opracowanie przedmiotu zamówienia projektant udzieli
wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku zadanych pytań w trakcie procedury przetargowej
na wybór wykonawcy robót.
Inne ustalenia:
1. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym
wszystkich istotnych rozwiązań projektowych.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji
projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji
przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed
wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu
z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień zezwoleń
i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich
udzielenie.
5. Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z oświadczeniem
projektanta oraz oświadczeniem sprawdzającego o sporządzeniu projektu
budowlanego i zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczo -
budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Urzędu Gminy w Rzezawie dokumentacje
w wersji na papierze w ilości:
- projekt budowlany (w tym: projekt zagospodarowania działku lub terenu, projekt
architektoniczno - budowlany, projekt techniczny) - 5 egzemplarzy,
- projekt wykonawczy - 3 egzemplarze,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze,
- kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze,
- przedmiar robót - 3 egzemplarze,
- pozostałe opracowania - 1 egzemplarz
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentacje w formie elektronicznej
zapisanej w postaci plików formatu ,,PDF" i w wersji edytowalnej na płycie CD w ilości 1 egz.
UWAGA: Pliki PDF i w wersji edytowalnej muszą być tożsame z wersją na papierze
zatwierdzoną decyzją ZRID.
Wersja nieedytowana powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem
zamówienia oraz zostać zapisana na płycie DVD w formie plików ,,PDF" w taki sposób, aby
każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej,
tj. z podpisem projektantów i Starostwa Powiatowego. Niedopuszczalne jest zamieszczenie
osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być
zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.
Pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację i powiązanie z wersją
papierową dokumentacji projektowej. Wersja na papierze musi być tożsama z wersją
elektroniczną.
Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym
zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Wspólny słownik Zamówień (CPV):
71 25 00 00 - 5 - usługi architektoniczne inżynieryjne i pomiarowe
Prosimy o podanie ceny za wykonanie całego zakresu robót:
- cena netto
- podatek VAT (....%)
- cena brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie
Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy
w Rzezawie.
5. Zapłata nastąpi po przekazaniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji i po
podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego. Tryb odbioru dokumentacji opisany jest
w § 5 projektu umowy.
6. Podstawą do wystawienia faktur będą obustronnie podpisany protokół zdawczo-
odbiorczy dokumentacji.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) dysponują doświadczeniem zawodowym
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) posiadają zabezpieczenie finansowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
3. Z procedury niniejszego zapytania ofertowego zostanie wykluczony Wykonawca, który nie
wykazał braku podstaw wykluczenia t. j.:
- który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. występują
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawieniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonywał albo nienależycie
wykonywał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o:
- złożone przez Wykonawcę oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia. Niniejsze
oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.
5. Z procedury zapytania ofertowego zostanie odrzucona oferta:
a) której treść nie odpowiada treści przedmiotowej procedury zapytania ofertowego,
w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
b) złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym,
c) Wykonawcy, który nie składa wyjaśnień w zakresie treści oferty, o które poprosił
Zamawiający zgodnie z zapisami zapytania ofertowego
Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynność, do wykonywania, których pełnomocnik jest uprawniony.
6. Inne dokumenty:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania,
2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Ofertę na przedmiot zamówienia należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu (koperta) zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi
Wykonawcy i opisanym stosownie wg niżej wskazanego wzoru:
Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32 - 765 Rzezawa
Oferta na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej
na zadanie pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną
w Rzezawie w km 0+000 do km 0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem
oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej"
nie otwierać przed dniem 13.01.2022 r. - godz. 14:00
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zawarte
w załączniku nr 1 do zapytania,
b) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie zawarte w załączniku nr 1
do zapytania,
c) oświadczenie, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające
prawidłowe wykonanie zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do zapytania,
d) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, zawarte w załączniku nr 1 do zapytania,
e) oświadczenie, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, zawarte
w załączniku nr 1 do zapytania,
f) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, zawarte w załączniku nr 1 do zapytania
g) oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia zawarte w załączniku nr 4
do zapytania
3. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
ł) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo
w ewidencji działalności gospodarczej,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
4. Forma dokumentów i oświadczeń.
1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione
do podpisania oferty za wyjątkiem zobowiązania dotyczącego
polegania na zasadach
innego podmiotu, które musi być w oryginale.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci bez
otwierania.
6. Wykonawca określi cenę oferty podając wartość netto, vat, brutto, która stanowić będzie
wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca obliczy cenę
ofertową w oparciu o informacje zawarte w zapytaniu.
7. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług.
8. Proszę w cenie oferty uwzględnić 5 nadzorów autorskich pełnionych na budowie.
9. Wszystkie wartości cenowe będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie
płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich. Cena ofertowa winna być
podana cyfrowo i słownie.
10. Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców zostaną zbadane pod względem formalnej
i merytorycznej zgodności z procedurą zapytania ofertowego.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, w tym szczególności wyjaśnień w zakresie kalkulacji
ceny. Brak reakcji Wykonawcy w powyższym zakresie w wyznaczonym mu terminie
oznacza wyłączenie danej oferty z przedmiotowej procedury zapytania ofertowego.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została wyłączona
z prowadzonej procedury i została uznana za najkorzystniejszą ofertę (uzyskała
największa liczbę punktów).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą faksową lub e-mailową.
3. Uzupełnianych na żądanie Zamawiającego dokumentów, pełnomocnictw lub oświadczeń nie
należy przesyłać drogą faksową ani mailową. Dokumenty wimiy mieć formę oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną i powinny być
przesłane pocztą tradycyjną lub osobiście dostarczone do Urzędu Gminy.
X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określa cenę oferty na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o posiadane
doświadczenie, wytyczne Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
określone w niniejszej procedurze oraz biorąc pod uwagę obowiązujące w tym względzie
przepisy prawne.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane
z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia np.: koszty dojazdu, koszty
niezbędnego personelu, itp. Przyjęcie ryczałtowej stawki rozliczeniowej z Wykonawcą
oznacza, że będzie ona niezmienna przez cały okres realizacji usługi.
3. Wykonawca kalkuluje cenę za realizację zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc
po przecinku). Tak obliczoną wartość Wykonawca przenosi do swojej oferty.
W cenie brutto Wykonawca uwzględnia obowiązującą stawkę podatku VAT.
4. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena oferty ma
być wyrażona w PLN.
W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie
jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
podaje w formularzu oferty w miejscu przeznaczonym na wpisanie wartości
wynagrodzenia netto. Zamawiający w celu zapewnienia równego traktowania
Wykonawców doliczy, na etapie oceny i porównania ofert do niniejszej ceny netto
obowiązujący w Polsce podatek VAT.
XI. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert
W niniejszej procedurze ,, zapytania ofertowego" stosowane są następujące kryteria oceny:
Cena - 100 %
Uwaga:
Do oceny ofert przyjmuje się ceny brutto ofert.
W ocenie ofert biorą udział oferty , które nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu
z prowadzonej procedury.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, według przyjętej skali 100 pkt. wg. następujących
kryteriów:
1. Cena- 100%
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór :
(Cn/Cb x 100 ) x W = ilość punktów
W tym:
Cn - cena z VAT najniższa spośród ważnych ofert,
Cb - cena z VAT oferty badanej
W - waga kryterium ( cena - 100 %)
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie wybrana.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki
złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz
zawierająca najniższą cenę ofertową.
Podana w ofercie umowna cena za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia jest stała
na czas trwania realizacji zamówienia.
XII. Wynik postępowania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców
podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom.
XIII. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia treści
oferty o brakujące dokumenty lub możliwość poproszenia Wykonawców do wyjaśnienia
treści złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty lub brak wyjaśnienia oznacza, że oferta nie
będzie brała udziału w dalszym etapie procedury zapytania ofertowego, dalszej ocenie.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonej procedury ,,zapytania
ofertowego" bez wskazania przyczyny.
3. Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert, mając na uwadze konieczność:
- wydłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na
możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert Wykonawców - jeżeli
będzie taka potrzeba,
- upublicznieniu informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie
internetowej Zamawiającego,
4. Sposób komunikowaniu: poczta e-mail: gmina@rzezawa.pl, poczta tradycyjna na adres: UG
Rzezawa,
ul. Długa 21,32 - 765 Rzezawa
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny
w przypadku, gdy cena stanowi jedyne kryterium oceny w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy
nic mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonych ofertach, W przypadku niezłożenia
żadnej oferty dodatkowej lub złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie albo
odrzuceniu wszystkich ofert dodatkowych. Zamawiający kończy procedurę ,,zapytania
ofertowego" bez wyboru żadnej oferty w całości. Uznaje się wówczas, że w postępowaniu nie
było możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o Wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
a także o wyborze oferty najkorzystniejszej podając i prawne. Informację o wyborze oferty
najkorzystniejszej Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
XIV. Wykonawca w celu zawarcia umowy musi dopełnić następujących formalności:
Podpisać umowę w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie na warunkach
w niniejszym zapytaniu ofertowym. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
,,zapytania ofertowego".
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w przedmiotowej procedurze uzyskał
kolejna najwyższą liczbę punktów.
W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, w/w formalności Zamawiający nie podpisze z nim umowy. W takiej
sytuacji zaprosi do podpisania umowy kolejnego Wykonawcę, który w przedmiotowej
procedurze uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony
Zamawiającego są:
- Agnieszka Bronowska - kierownik RID tel. 14 648 48 20
- Patrycja Paszkot - podinspektor RID tel. 14 648 48 22, adres e-mail: p.paszkot@rzezawa.pl
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert i obliczania ceny

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.