Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja ognioszczelnych pól rozdzielczych typu ROK-6EM/A

Przedmiot:

Modernizacja ognioszczelnych pól rozdzielczych typu ROK-6EM/A

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
(+48) 71 787 35 34, +48 32 718 50 29, tel.: 32 18 55 32
uolejarczyk@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji:
Modernizacja ognioszczelnych pól rozdzielczych typu ROK-6EM/A dla JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów.
6. Lista produktów Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi 1 Modernizacja ognioszczelnych pól rozdzielczych typu ROK-6EM/A dla JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów. 1 pakiet

Dokument nr: 12210382

Otwarcie ofert: 9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 17.01.2022 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 10.01.2022 r. do godz. 10:00.
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
? w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem oraz nazwą aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów Ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 101.
? w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy..

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się 3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" -Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 50 29
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: uolejarczyk@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: uolejarczyk@jsw.pl (załączając do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie więcej niż 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej. 4. Waluta PLN 5. Załączniki 1. Formularz Ofertowy. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Istotne postanowienia umowy. 4. Wykaz usług 5. Cennik opłat stosowany przez KWK Knurów-Szczygłowice na rzecz podmiotów zewnętrznych 6. Wzór oświadczenia o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium 7. Oświadczenie dużego przedsiębiorcy
7. Kryteria oceny Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena
8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców
11. Informacje o ofertach
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.
5) Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji.
6) Kryterium oceny - najniższa cena: 100 %.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7) Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Oferenci będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
1) Płatność nastąpi przelewem w terminie do 90 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
2) Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3) Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów
4) Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
5) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
6) Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 3 000,00 zł
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1) bezgotówkowo w formie przelewu na konto o 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719 z rachunku bankowego Wykonawcy, z dopiskiem ,,Wadium do postępowania nr 12210382: Modernizacja ognioszczelnych pól rozdzielczych typu ROK-6EM/A dla JSW S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice" Ruch Knurów ". Wadium uznaje się za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie środków w wysokości odpowiadającej kwotowo oznaczonemu wadium .
2) poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (zgodnie z Ustawą) lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania ofert w kasie JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice" 44-190 Knurów ul. Dworcowa 1 zostanie złożony oryginał poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Kasa czynna w godzinach 700 - 1000 i 1200 - 1430
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 "Regulaminu..." (Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b ,,Regulaminu..." (Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.)
3) wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
? w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
? w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń
z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1) Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2) Wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia), z ostatnich trzech lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej 2 usługi polegające na modernizacji lub remoncie ognioszczelnych pól rozdzielczych przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Ww. wykaz winien zawierać wartości wykonanych usług, przedmioty, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.
3) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez upoważnione osoby na rzecz których wskazane w wykazie usługi były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
? w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3) Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4) Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5) Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: uolejarczyk@jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6) Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia ,,oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa" wraz z dokumentami potwierdzającymi status.
Przesłane oświadczenie powinno uwzględniać przepisy załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.).
Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz wskazane powyżej dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika.
Informację i dokumenty Wykonawca przesyła na adres email: uolejarczyk@jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
---
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji. 21. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów: Urszula Olejarczyk (KWK Knurów-Szczygłowice) - 32 718 50 29,
e - mail: uolejarczyk@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Robert Kasiński: nr tel.: 32 18 55 32 rkasinski@jsw.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.