Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3793z ostatnich 7 dni
13325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odbiór padłych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej i ich utylizacja

Przedmiot:

Odbiór padłych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej i ich utylizacja

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieliszew
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew
powiat: legionowski
tel. (22) 782-27-32, fax (22) 782-27-22, .+48 22 782 18 80
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieliszew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 782-27-32,
Termin składania ofert: 2022-01-05 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Odbiór padłych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej i ich utylizacja z terenu Gminy Wieliszew"
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych pn. ,,Odbiór padłych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej i ich utylizacja z terenu Gminy Wieliszew"
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej odbiorze padłych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej i ich utylizacja z terenu Gminy Wieliszew.
W ramach tej usługi Wykonawca zobowiązuje się do odbioru padliny własnym transportem po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy Wieliszew lub w przypadku kolizji drogowych przez Policję, nie później niż w ciągu 12 godzin, bądź okresie od 01.06.2022 do 31.08.2022 nie później niż w ciągu 6 godzin, od powiadomienia.
1.2 Opis czynności świadczonych w ramach zamówienia oraz ich szacunkowa ilość przedstawia się następująco:

Czynność
Jedn. miary
Szacowana ilość

jednorazowy odbiór, transport i utylizacja odpadowej tkanki zwierzęcej do wagi 50 kg
szt.
109

cena jednostkowa netto za odbiór, transport i utylizację odpadowej tkanki zwierzęcej za każdy następny kilogram (powyżej 50 kg)
kg
164

cena jednostkowa za wyjazd do wskazanej lokalizacji w przypadku potwierdzonego faktycznego braku padłej zwierzyny
szt.
24

CPV: 90600000-3

Dokument nr: ZZP.271.2.91.2021.AZ

Składanie ofert:
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę należy wysłać mailowo (skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną) na adres:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 5 stycznia 2022 r. o godz. 12.00
Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie: od podpisania umowy do 31.12.2022

Wymagania:
Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych
2. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać e-mailowo:
4. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena - 100%
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =
C min
x 100 pkt

C o

gdzie:
C min
- cena brutto oferty najtańszej

C o
- cena brutto oferty ocenianej
6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
6.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ,,Oferta cenowa".
6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

7. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty - zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
9. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, MAILEM LUB DROGĄ POCZTOWĄ.

Uwagi:
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew;
8.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: .
8.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu o udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
8.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
8.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
8.6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez okres 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.
8.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury P. Agatę Zielińską, tel.: +48 22 782-18-80
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Panią Joanną Maj, tel.: +48 22 782-22-32

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.