Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
344z dziś
4131z ostatnich 7 dni
11797z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż magnetyzerów do uzdatniania wody

Przedmiot:

Dostawa i montaż magnetyzerów do uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 327555050, tel. 327555257, tel. kom. 519103490
mkostka@szpital-raciborz.org
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 327555050, tel.
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
zaprasza do składania ofert
na dostawę i montaż magnetyzerów do uzdatniania wody
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na poniżej
opisany przedmiot zamówienia:
d o s t a w a i m o n t a ż m a g n e t y z e r ó w d o u z d a t n i a n i a w o d y d l a Szpitala Rejonowego im. dr.
Józefa Rostka w Raciborzu.
Jako alternatywę dopuszczamy także inne niechemiczne metody uzdatniania, w szczególności za pomocą pola
elektromagnetycznego.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż magnetyzerów nakładkowych (montaż bez
ingerencji w instalację), bezprądowych i bezobsługowych do instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
dla Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu:
Przeznaczenie:
usuwanie starych osadów i zapobieganie wytracaniu się nowych osadów w instalacjach wodnych w
budownictwie.
Średnice i ilość magnetyzerów:
Dn 90 - 13 szt.
Dn 63 - 6 szt.
Dn 75 - 7 szt.
Dn 44 - 4 szt.
Montaż magnetyzerów po stronie Dostawcy.
Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji:
- min. 60 miesięcy - (przy czym do oceny oferty będzie brane pod uwagę max. 84 miesiące) na dostarczone
magnetyzery przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym.
1.2. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w niniejszej Zapytaniu.
22.

CPV: 42912330-4

Dokument nr: NTE/1/12/2021

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
7.1. Ofertę należy złożyć/dostarczyć w jeden ze sposobów:
- Dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs ofert na dostawę i montaż
magnetyzerów do uzdatniania wody - nr. sprawy: NTE/1/12/2021", na adres: Szpital Rejonowy
im. dr. Józefa Rostka Ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz.
- lub przesłać pocztą na adres:
Szpital Rejonowego im. dr. Józefa
Rostka w Raciborzu Ul. Gamowska 3,
47-400 Racibórz.
Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:
,,Konkurs Ofert na dostawę i montaż magnetyzerów do uzdatniania wody - nr sprawy
NTE/1/12/2021".
- lub przesłać drogę elektroniczną (mailem) na adres: mkostka@szpital-raciborz.org . W tytule
maila konieczne jest wpisanie - ,,Konkurs ofert - nr. sprawy: NTE/1/12/2021"
7.2. Oferty należy składać w godz.ch 7 30 - 14 00 . Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 12.01.2022r. godz.
10 00 .

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: 30 dni od daty zawarcia umowy
2.2. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 47-400 Racibórz
ul. Gamowska 3.

Wymagania:
Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
W OFERCIE:
3.1. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3.2. Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na
załączonym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania),
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
- Atest Higieniczny PZH pozwalający na montaż na instalacjach służących do przesyłania wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Opinia certyfikowanego ośrodka badawczego potwierdzająca skuteczność działania magnetyzerów
w zakresie usuwania starych osadów i zapobieganie wytracaniu się nowych osadów w instalacjach
wodnych .
4.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
4.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr
1 do Zapytania ofertowego.
4.2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
wypełniona i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym.
4.3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.
4.4. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
4.5. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta
powinna być potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem".
4.6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.
4.7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
4.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie
do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
Zapytania Ofertowego.
4.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
35.
CENA OFERTY:
5.1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty - jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar.
5.2. Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, m.in.:
? sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego,
? wniesienie towaru do Magazynu i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika
upoważnionego przez Zamawiającego
? montaż magnetyzerów na rurociągach
? marże, rabaty - jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
? ubezpieczenie
? podatek VAT (jeśli dotyczy)
? cło (jeśli dotyczy),
? podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5.3. Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zapytaniu
powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru - jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest
określona w jednostkach miar.
5.4. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
5.5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru
lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę
podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
6.
KRYTERIA OCENY OFERT:
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) cena - 90%
2) okres gwarancji - 10%
Sposób oceny ofert:
1) Kryterium ,,cena" (Wp) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą
wartość (cena) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
gdzie:
Wp - Wartość punktowa
Cn- najniższa proponowana cena brutto
Cof- cena brutto oferty badanej
R - ranga (90)
2) Kryterium ,,okres gwarancji"(Wg) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił
jak najdłuższy okres gwarancji. Kryterium będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji. W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje jeden
4z trzech wariantów okresu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot
zamówienia na okres wynoszący minimum 60 max. 84 miesięcy (maksymalna liczba punktów do
uzyskania - 10).
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według następujących
zasad:
? za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesięcy - 0 pkt,
? za zadeklarowanie okresu gwarancji 72 miesięcy - 5 pkt,
? za zadeklarowanie okresu gwarancji 84 miesięcy lub więcej - 10 pkt,
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg wzoru:
Po = Wp + Wg
gdzie:
Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
Wp - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Wg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą
liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego
Formularza Ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny oraz okresu udzielonej gwarancji.
7.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w Załączniku nr 1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu
Ofert) ponosi Wykonawca.
Koperta powinna być oznakowana napisem: ,,Oferta na dostawę i montaż magnetyzerów dla Szpitala
Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Gamowska 3, nr. sprawy:
NTE/1/12/2021"
7.3. O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego.
7.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
5musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ,,ZMIANA /
WYCOFANIE"
7.5. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
7.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnień złożonej oferty.
8.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY:
8.1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
9.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
c) unieważnieniu postępowania.
oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
10. INFORMACJE DODATKOWE:
10.1.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty,
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.2.
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę
z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Uwagi:
12. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w
Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Gamowska 3. Dane kontaktowe:
? poczta elektroniczna: sekretariat@szpital-raciborz.org
? telefon: 32 7555050
b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e- mail jrobak@szpital.mielec.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i montaż magnetyzerów dla
Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Gamowska 3, ,
6znak NTE/1/12/2021, prowadzonym w trybie postepowania o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł
(Z a r z ą d z e n i e n r . 0 0 1 - 2 0 0 9 ( w y d . 5 ) z d n i a 0 1 . 0 6 . 2 0 2 1 D y r e k t o r a S z p i t a l a
Rejonowego i m. dr. Józ efa Rostka w Raciborzu. w sprawie instrukcji realizacji
z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h ).
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176),
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej
skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
11. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI i WYKONAWCAMI:
? Marian Kostka - w sprawach merytorycznych i formalnych tel. 327555257, tel. kom. 519103490,
e-mail: mkostka@szpital-raciborz.org

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.