Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż elementów systemu oszczędzania wody (perlatory, słuchawki i węże...

Przedmiot:

Dostawa i montaż elementów systemu oszczędzania wody (perlatory, słuchawki i węże prysznicowe)

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 327555257, lub kom. 519103419, tel. 32 7555050
mkostka@szpital-raciborz.org
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 327555257, lub
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż elementów systemu oszczędzania wody w ilościach określonych w Załączniku nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis produktów
Perlator do baterii umywalkowej
Dopuszczalna temperatura medium: 60°C
Min. ciśnienie: 1,0 bar
Dopuszczalne ciśnienie medium: 12,0 bar
Maksymalny przepływ 6 l/min (przy ciśnieniu zgodnym z obecnie obowiązującą Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
Minimalny przepływ 4,5 l/min (przy ciśnieniu zgodnym z obecnie obowiązującą Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
Produkt musi być dostępny w wersji z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.
Produkt musi posiadać swoją główną część, metalowy pierścień i cześć wylotową (siatka), wykonane ze stali nierdzewnej,
z wyłączeniem elementów uszczelniających wykonanych z gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych.
Po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania
Prysznice
Model oferowanej słuchawki prysznicowej musi być dostępna w kolorze białym, akcesoria montażowe takie jak uchwyty
ścienne, uchwyty do drążków prysznicowych muszą pochodzić od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe, tak
aby ich dopasowanie nie budziło wątpliwości zamawiającego.
Słuchawka prysznicowa musi posiadać filtr przeciw zabrudzeniowy po stronie wlotowej.
Słuchawka prysznicowa musi być wyposażona w wbudowany wewnątrz perlator, powodujący zmniejszenie zużycia wody
ale nie zmniejszający ciśnienia wody
Słuchawka musi być wyposażona w łatwo demontowalne zakończenie - sitko.
Słuchawka może podawać tylko jeden rodzaj strumienia wody bez możliwości regulacji.
Maksymalny przepływ 8 l/min,
Minimalny przepływ 5 l/min,
Dopuszczalna temperatura medium: 60°C
Min. ciśnienie: 1,0 bar
Dopuszczalne ciśnienie medium: 12,0 bar
Węże prysznicowe
Wąż prysznicowy musi być dostępny w kolorze białym, oraz musi pochodzić od tego samego producenta co słuchawki
prysznicowe.
Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
Dopuszczalne max ciśnienie: 8,0 bar
Długość: 1,7 -1,8 m
Wytrzymałość na rozciąganie: min. 50 kg
Materiał: Guma, Plastik ABS (biały)
Wąż musi być odporny na spłukiwanie ciepłą wodą o temperaturze 90 0 C
Wszystkie zamontowane materiały czyli słuchawki, węże i perlatory muszą pochodzić od jednego producenta.
.
Ilości poszczególnych elementów - zgodnie z wyszczególnieniem w formularzu ofertowym (załącznik nr. 1).
Gwarancja na urządzenia musi wynosić minimum 24 miesiące.

CPV: 44.41.10.00 - 4

Dokument nr: NTE/2/12/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć/dostarczyć w jeden ze sposobów:
- Dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs ofert na dostawę i montaż elementów do
oszczędzania wody - nr. sprawy: NTE/2/12/2021", na adres: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka ul.
Gamowska 3, 47-400 Racibórz.
- lub przesłać pocztą na adres:
Szpital Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w
Raciborzu Ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 12.01.2022 roku o godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych ,,Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert".
2. Ofertę należy przygotować na formularzu ,,FORMULARZ OFERTOWY" stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszych ,,Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert".
3. Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty listy wykonanych usług, odpowiadających swoim
charakterem przedmiotowi zamówienia, uwzględniającej nazwę i adres Zamawiającego, u którego usługa
została wykonana.
Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:
,,Konkurs Ofert na dostawę i montaż elementów systemu oszczędzania wody - nr sprawy NTE/2/12/2021".
- lub przesłać drogę elektroniczną (mailem) na adres: mkostka@szpital-raciborz.org . W tytule maila konieczne
jest wpisanie - ,,Konkurs ofert - nr. sprawy: NTE/2/12/2021"
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w
Załączniku nr 1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) ponosi Wykonawca.
3. Wszystkie oferty złożone przez Sprzedającego po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
Rozdział VI. Związanie ofertą
Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Rozdział VII. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
kryterium - cena - 80%
kryterium - okres gwarancji - 20%:
Oferta z okresem gwarancji - 24 miesięcy otrzyma 0 pkt;
Oferta z okresem gwarancji - 36 miesiące otrzyma 10 pkt;Oferta z okresem gwarancji - 48 miesięcy i więcej, otrzyma 20 pkt
Oferty z gwarancją krótszą niż 24 miesiące, będą odrzucane jako nie spełniające wymagań zapytania o ofertę.
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta:
- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
Sposób oceny ofert:
1) Kryterium ,,cena" (Wp) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą wartość
(cena) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wp =
Cn
x R
Cof
gdzie:
Wp - Wartość punktowa
Cn- najniższa proponowana cena brutto
Cof- cena brutto oferty badanej
R - ranga (80%)
2) Kryterium ,,okres gwarancji"(Wg) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najdłuższy okres gwarancji. Kryterium będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w
Formularzu oferty okresu gwarancji. W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu
gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący
minimum 24 max.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg wzoru:
Po = Wp + Wg
gdzie:
Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
Wp - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Wg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą liczbę
punktów, oraz spełni wszystkie wymagania SIWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza
Ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny, oraz okresu udzielonej gwarancji.
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również dro gą
elektroniczną: mkostka@szpital-raciborz.org

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami i Wykonawcami są:
? w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury: Marian Kostka tel. tel. 327555257,
lub kom. 519103419, e-mail: mkostka@szpital-raciborz.org

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.