Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej

Przedmiot:

Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Ratuszowa 4
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
55 2212000
sekreatariat@zbk.elblag.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/558771
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 55 2212000
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
Zakres zamówienia w tej części obejmuje:
1. Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonywane według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo z daną komórką organizacyjną (PON I, PON II, ZOH) w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac, zgodnie
z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 8A do SWZ).
2. Roboty i usługi konserwacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonywane
w ramach pogotowia technicznego według zakresu określonego w załączniku nr 1 do Wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK NR 8A do SWZ).
3. Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2a, 2b, 2c do Wzoru Umowy
(ZAŁĄCZNIK NR 8A do SWZ).
4. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego.
2) Wspólny słownik Zamówień (CPV) : 50.70.00.00-2; 45.45.30.00 - 7
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31 grudnia 2022 r.
4) Kryteria oceny ofert: stawka roboczogodz. z narzutami 85% oraz cena brutto za stawkę ryczałtową za pełnienie dyżuru 15%.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
Zakres zamówienia w tej części obejmuje:
1. Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, wykonywane według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo z daną komórką organizacyjną (PON I, PON II, ZOH) w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac, zgodnie z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 8B do SWZ).
2. Roboty i usługi konserwacyjne w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, wykonywane w ramach pogotowia technicznego według zakresu określonego
w załączniku nr 1 do Wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK NR 8B do SWZ).
3. Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2a, 2b do Wzoru Umowy
(ZAŁĄCZNIK NR 8B do SWZ).
4. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego.
2) Wspólny słownik Zamówień (CPV) : 50.70.00.00-2; 45.45.30.00 - 7
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31 grudnia 2022 r.
4) Kryteria oceny ofert: stawka roboczogodz. z narzutami 85% oraz cena brutto za stawkę ryczałtową za pełnienie dyżuru 15%.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji gazowych wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Zakres zamówienia w tej części obejmuje:
1. Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji gazowych, wykonywane według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo z daną komórką organizacyjną (PON I, PON II, ZOH)
w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac, zgodnie z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 8C do SWZ).
2. Roboty i usługi konserwacyjne w zakresie instalacji gazowych, wykonywane
w ramach pogotowia technicznego według zakresu określonego w załączniku nr 1 do Wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK NR 8C do SWZ).
3. Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2a, 2b do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 8C do SWZ).
4. Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego.
2) Wspólny słownik Zamówień (CPV) : 50.70.00.00-2; 45.45.30.00 - 7
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31 grudnia 2022 r.
4) Kryteria oceny ofert: stawka roboczogodz. z narzutami 85% oraz cena brutto za stawkę ryczałtową za pełnienie dyżuru 15%.

CPV: 50700000-2, 45453000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00000654, ZP-23/DAO/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-11 13:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zbk_elblag
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem ,,Formularza składania oferty lub wniosku" dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
3. Sposób złożenia oferty, opisany został w ,,Instrukcji dla Wykonawców platforma zakupowa.pl", dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej OPENNEXUS Sp. z o.o. pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą przy Ul. Ratuszowej 4, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Dyrektora Zarządów Komunalnych w Elblągu.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 221 20 69, e-mail: iod@zbk.elblag.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-23/DAO/2021 pn.: ,,Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych, w branży sanitarnej wykonywane w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu", prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy Pzp;
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, między innymi Krajowej Izbie Odwoławczej w ramach prowadzenia postępowania odwoławczego.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania*
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Żądanie ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający dodatkowo informuje, że:
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
2. Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W związku z powyższym Zamawiający oczekuje, że Wykonawca złoży oświadczenie o treści:
,,Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu."
(Wykonawca nie musi składać ww. oświadczenia w przypadku gdy nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/558771
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-11 13:00
Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiającego - https://platformazakupowa.pl/pn/zbk_elblag

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.