Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
396z dziś
4183z ostatnich 7 dni
11849z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi

Przedmiot:

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk
powiat: ełcki
tel./faks: (87) 621 08 30
sekretariat@pzd.elk.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./faks: (87) 621
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania ,,Wykonanie powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na ode. Oracze - Miluki".
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podany jest w załączonym kosztorysie
ofertowym - załącznik nr 2, który Wykonawca zobowiązany jest wycenić i przedmiarze robót -
załącznik nr 3.
Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót
przedstawione są w ,,Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych" - załącznik nr 5.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zakresu robót powinny posiadać aktualne atesty,
certyfikaty dopuszczające do stosowania w drogownictwie.
W postępowaniu Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego polegającego na
powtórzeniu podobnych robót o wartości stanowiącej nie więcej niż 30% wartości zamówienia
podstawowego.

Dokument nr: PZD.2.3211.2.2022, L.dz. 2/2022

Składanie ofert:
8. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Kolonia 1, w pokoju nr 2 - SEKRETARIAT lub wysłać drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@pzd.elk.pl w terminie do dnia 12 stycznia 2022r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 29 lipiec 2022r.

Wymagania:
Wykonawcy zainteresowani
złożeniem oferty
DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ
130 000,00 ZŁOTYCH PROWADZONEGO W TRYBIE ,,ZAPYTANIA O CENĘ"
1. Podstawa prawna:
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku z dnia 04.01.2021r.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie.
6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
1/ cena oferty (C) 95 pkt
2/ okres udzielonej gwarancji (G) 5 pkt
Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin: Co x 95 pkt
Gdzie: C. - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena
Cmin ~ cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
Kryterium ,,okres udzielonej gwarancji" (G) będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji
Wykonawcy złożonej w druku oferty. Zamawiający wymaga 3 letniego okresu udzielonej gwarancji
- maksymalny okres udzielonej gwarancji może wynosić 5 lat. Wykonawca otrzyma za:
- 3 lata udzielonej gwarancji - 0 pkt
- 4 lata udzielonej gwarancji - 3 pkt
- 5 lat udzielonej gwarancji - 5 pkt
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na minimum 3 lat, jeżeli Wykonawca w druku
oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający uzna, że
gwarancja zostanie udzielona na 3 lata.
W przypadku podania okresu krótszego niż 3 lata Zamawiający odrzuci ofertę. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze
wzorem:
Pkt = C + G
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. W przypadku wyboru oferty zadanie zostanie zlecone na podstawie umowy, z terminem płatności -
przelew 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego
wykonanych robót.

Uwagi:
godziny urzędowania : od 7;00 do 15;00.

Kontakt:
9. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach urzędowania: Adrian
Kołnacki, tel./fax 087 / 621 08 30, e-mail: a.kolnacki@pzd.elk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.