Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa gazu ziemnego

Przedmiot:

Dostawa gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W JĘDRZEJOWIE
ul. 11 Listopada 74
28-300 Jędrzejów
powiat: jędrzejowski
41 386 43 64
sekretariat@jedrzejow.sr.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Jędrzejów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 41 386 43 64
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do celów grzewczych do budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy Ul. 11 Listopada 74
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego grupy E zgodnie z normą PN-C-04753:2011- gaz ziemny do celów grzewczych do budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy Ul. 11 Listopada 74 . Deklaracja zużycia gazu w poszczególnych okresach zawarta jest w załączniku Nr 1.

Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2021.716 ze zm.) kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Gaz ma być dostarczany do punktu zdawczo-odbiorczego, które stanowią zespoły urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznych, będących własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Własność paliwa przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu gazomierza.
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie nie podlega zwolnieniu od akcyzy na wyroby gazowe

CPV: 09123000-7, 65210000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00000706, Adm. 26-46/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych w
jednostkach organizacyjnych podległych Min. Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
3. System do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz składania ofert, oświadczeń i
dokumentów dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
4. Przeglądanie, pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
6. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności, przekazywanie
wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków
w ramach postępowania odbywa się za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika
Zewnętrznego tj. Wykonawcy. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem zakładki ,,Pytania do
postępowania".
7. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników
Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w
postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na
pytania w ramach postępowania.
8. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po
otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu,
w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
9. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu.
10. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają
użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania:
? w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze
lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest
używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze
? w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki
Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w
Systemie w zakładce E-learning.
Więcej informacji w w/w zakresie zawarto w treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego
w Jędrzejowie
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1129 z późn. zm.);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę zgodną z załączonym do Ogłoszenia o zamówieniu Formularzem Ofertowym, a także wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu dostępnego na stronie internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Adm. 26-46/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego grupy E zgodnie z normą PN-C-04753:2011- gaz ziemny do celów grzewczych do budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 . Deklaracja zużycia gazu w poszczególnych okresach zawarta jest w załączniku Nr 1.

Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2021.716 ze zm.) kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Gaz ma być dostarczany do punktu zdawczo-odbiorczego, które stanowią zespoły urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznych, będących własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Własność paliwa przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu gazomierza.
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie nie podlega zwolnieniu od akcyzy na wyroby gazowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
2. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia o 20 % maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia - tj. maksymalnej ilości zamawianego paliwa gazowego wskazanej w § 4 ust. 8 Wzoru Umowy, a wskutek tego wszystkich z tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w Załączniku nr 1a do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dodania i usunięcia punktu odbioru oraz zmiany parametrów dystrybucji gazu, w taki sposób, który może powodować zmniejszenie maksymalnej wartości umowy o nie więcej niż 20 %. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz w przypadku Wykonawców:
- niebędących właścicielami sieci dystrybucji - podpisane umowy z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego.
b) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
LUB
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub promesy umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

c) Wykonawcy posiadać powinni niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować powinni osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
LUB
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub promesy umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.