Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawę materiałów biurowych, środków czystości i art. gospodarczych oraz materiałów...

Przedmiot:

Dostawę materiałów biurowych, środków czystości i art. gospodarczych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Kardynała Wyszyńskiego 18
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
tel. 94-312-86-70
zamowienia.zgkim@bialogard.info
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94-312-86-70
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego zgodnie § 6 Regulaminu udzielania przez Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł, z
pominięciem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2019) stosownie do
zapisów art. 2 ust.1 pkt. 1
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
,,Dostawę materiałów biurowych, środków czystości i art. gospodarczych oraz materiałów eksploatacyjnych do
drukarek" - w podziale na trzy części
Zadanie I - dostawa materiałów biurowych
Zadanie II - dostawa środków czystości i art. gospodarczych
Zadanie III - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną bądź na trzy części
zamówienia.
3. DOSTAWA będzie realizowana etapami, stosownie do występujących potrzeb. Zamówienie na poszczególne partie
będzie zawierało informację na temat rodzaju zamawianego towaru, jego ilości oraz miejsca dostawy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem
potrzeb Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu sprzedaży mniejszej ilości
zamawianego towaru.
6. Niezachowanie wartości ilościowych i jakościowych spowoduje konieczność natychmiastowej wymiany dostarczonych
materiałów na zgodne z zamówieniem.
7. Przewidywaną wielkość oraz rodzaj zamówienia stanowią załączniki nr 2,3 i 4 do zaproszenia

Dokument nr: 5/2022/ZO

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022 do godz. 12.00 w sekretariacie Zarządu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej 78-200 Białogard (sekretariat), drogą pocztową bądź elektroniczną na adres:
zamowienia.zgkim@bialogard.info,

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od dnia podpisania umowy/zamówienia do 31.12.2022r. lub do wyczerpania środków finansowych

Wymagania:
IV. FORMA OFERTY
1. Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załącznika nr 1) oraz formularz cenowy (wg załącznika nr 2, 3, 4).
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na
podstawie kryterium cenowego: cena ofertowa brutto liczona z podatkiem VAT - 100%, dla poszczególnej części
zamówienia
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
UWAGA!
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami, których oferty są wartościowo
porównywalne tj. różnica cenowa ofert nie przekracza 3%.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
bezpośrednio po zakończeniu postępowania.
2. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zawrze umowę/zamówienie z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy/zamówienia, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Nieuzasadniona odmowa podpisania umowy/zamówienia lub brak jej realizacji w wyznaczonych terminie
skutkować będzie wykluczeniem takiego Wykonawcy z ubiegania się o realizację przyszłych zamówień o
wartości do 130.000,00 zł ogłaszanych przez Zamawiającego.

Uwagi:
VIII. INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
I. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, e-mail: zgkim@bialogard.info, tel. +48 94 312
86 70, w imieniu której działa Dyrektor ZGKiM
II. inspektorem ochrony danych osobowych Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie, 78-200
Białogard, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, e-mail: iodzgkim@bialogard.info, tel. +48 94 312 86 70
III. Cele i podstawy przetwarzania.
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 15,
art. 18, art. 22 i art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO);
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że
w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej
zakończeniu, w celach:
- ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania,
rozliczeniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, to jest realizacji delegacji ustawowej zawartej w art. 97 ust. 1
Prawa Zamówień publicznych - okres przechowywania danych osobowych wynosi 4 lata od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
- statystycznych i archiwizacyjnych - wynikający z przepisów wewnętrznych określonych w Jednolitym rzeczowym
wykazie akt zamawiającego,
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Białogardzie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZGKiM w Białogardzie danych
osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Odbiorcami danych osobowych będą również:
1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych
czynności:
a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
b) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu rozliczenia umowy. Administrator
nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ograniczenia w stosowaniu praw osób, których dane dotyczą w zakresie stosowania art. 15, 16 i 18 RODO:
1. W przypadku, gdyby żądanie osoby fizycznej do dostępu do swoich danych lub żądanie kopii danych wymagało
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator ma prawo uzyskać od tej osoby informacje pozwalające na identyfikację
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym te dane się znajdują.
2. W sytuacji, gdy prawem osoby fizycznej jest prawo do ograniczenia przetwarzania, w szczególności w sytuacji, gdy:
osoba fizyczna wnosi sprzeciw, kwestionowana jest prawidłowość danych lub Administrator danych nie potrzebuje już
danych do celów, dla których zostały zebrane, na takie żądanie w procesie zamówienia publicznego, które mogłoby
sparaliżować proces udzielania zamówienia, takie żądanie do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia nie będzie powodowało ograniczenia przetwarzania danych.
3. W sytuacji, gdy na żądanie osoby, której dane dotyczą, dane powinny być sprostowane lub uzupełnione, w
szczególności gdy: dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, osoba cofnęła zgodę na
przetwarzanie, wniosła sprzeciw lub dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami - żądanie takie nie będzie
prowadziło do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani do zmiany
postanowień umowy.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania
umowy, której jest Pani/Pan stroną.
IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych), na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa;
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
Z poważaniem

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.