Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
290z dziś
4076z ostatnich 7 dni
11743z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie i dostawa projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej

Przedmiot:

Opracowanie i dostawa projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o
ul. Instalacyjna 2
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
Tel. 44 735 40 34, 44 735 40 34 wew. 246; 530 -561- 684
joanna.marciniak@es-k.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 44 735 40 34, 4
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dotycząca postępowania zakupowego
>>Opracowanie i dostawa projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej na
potrzeby zadania pn. ,,Wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy 6kV BBA/BBB w Oddziale
Elektrociepłownia Lublin Wrotków"<<
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
ul. Instalacyjna 2
97-427 Rogowiec
4. Opis przedmiotu Zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Składanie ofert:
13. Miejsce oraz termin składania ofert.
13.1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres joanna.marciniak@es-k.pl lub złożyć w
sekretariacie siedziby Spółki na adres Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec,
ul. Instalacyjna 2, w terminie do dnia 10.01.2022r. do godz. 14:00 w szczelnie zamkniętej
kopercie z dopiskiem: >>Opracowanie i dostawa projektu wykonawczego oraz dokumentacji
powykonawczej na potrzeby zadania pn. ,,Wymiana zabezpieczeń w rozdzielnicy 6kV
BBA/BBB w Oddziale Elektrociepłownia Lublin Wrotków."<< nie otwierać do 10.01.2022r. do
godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
7.1. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: wg. Załącznika nr 2 - Harmonogram realizacji prac.

Wymagania:
1. Informacje ogólne
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego nie podlega Ustawie z dnia 11
września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019). Postępowanie
prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz przepisy wewnętrzne
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym
wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu
objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, że komunikat informacyjny w
sprawie ochrony danych osobowych dostępny jest na stronie https://www.esk.pl/32/Ochrona_danych_osobowych
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3. Przed przystąpieniem do tworzenia projektu podstawowego i dokumentacji wykonawczej
wymagana jest wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie Inwestora. W celu ustalenia terminu
wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Maciejem Skalskim mobil: 693-364-252
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium z
uwzględnieniem znaczenia procentowego j.n.:
Waga kryterium - Cena 100%
6. Gwarancja: 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego przez
Komisję odbiorową z udziałem Inwestora.
7.2. Miejsce realizacji usługi: nie dotyczy
7.3. Płatność będzie dokonana na podstawie 2 faktur przelewem z rachunku Zamawiającego na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany
bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Etapu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Harmonogram
realizacji prac.
8. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
8.1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
8.1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8.1.2.posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
8.1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
8.1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.
9. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę jeżeli:
9.1.Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu
zakupowym.
9.2.Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego;
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe;
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
9.2.1.wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
9.2.2.zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty
wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Oferty wstępne/Oferty niezależnie od
siebie;
9.2.3.wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
Postępowaniu zakupowym;
9.2.4.wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone
przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie
przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
9.2.5.w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
9.2.6.wykonawca został umieszczony na Liście Wykonawców z którymi współpraca ze
Spółkami GK PGE została czasowo zawieszona w PGE;
9.3 Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego Wykonawcy,
który :
9.3.1.doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania
zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
z udziału w Postępowaniu zakupowym;
9.3.2.nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonał
ją nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu
zakupowym,
9.3.3.w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
Postępowaniu zakupowym,
9.3.4.w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, lub który
zataił te informacje,
9.3.5.zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.
9.4. Wykonawcę niezaproszonego do kolejnego etapu Postępowania zakupowego traktuje
się jak wykluczonego.
9.5. Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach
wytworzonych w Postępowaniu,
b) Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę wykonania Przedmiotu Zakupu,
c) Oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
d) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie poprawił omyłek w Ofercie,
e) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie
Zamawiającego,
f) złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą,
h) Wykonawca nie wniósł wadium lub nie przedłużył okresu ważności wadium, lub wniósł
wadium w sposób nieprawidłowy( jeżeli wadium jest wymagane)
i) Oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w
przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach postępowania.
9.6. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 9.2 pkt. ,,od a do g" przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
b) w pkt 9.2.1., na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
c) w pkt 9.2.2., 9.2.3., 9.2.5., 9.3.2. przez okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
d) w pkt 9.2.2., 9.2.3., 9.2.5., 9.3.2. przez okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
e) w pkt 9.3.3 przez okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
10. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
10.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do SWZ.
10.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
10.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 10.2. składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu
zakupowym składa oświadczenie, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
11. Termin związania z ofertą.
11.1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
12. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.
12.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących
Przedmiotu Zamówienia.
12.2. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających
uprawnienia projektowe Wykonawcy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
12.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na piśmie, pismem czytelnym przy
wykorzystaniu Druku Oferta - Załącznik nr 3.
12.4. Oferta musi być przygotowana w jednym egzemplarzu.
12.5. Oferta wraz z załącznikami sporządzona przez Wykonawcę musi być podpisana przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego
Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy bądź przez
stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo.
Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty.
12.6. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winne być dołączone w oryginale lub kopiach
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji lub
posiadające stosowne pełnomocnictwo.
12.7. Podmioty wspólnie składające ofertę potwierdzają swoje własne dokumenty wg tej samej zasady albo
załączają stosowne upoważnienie dla pełnomocnika do potwierdzania dokumentów.
12.8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Oferta Wykonawcy, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez
Zamawiającego odrzucona.
12.9. Wartość oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN.
12.10.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.11.Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania Oferenta złożone nie później niż do godz. 9.00
dnia poprzedzającego termin złożenia oferty.
13.2. Oferty zostaną otwarte/poddane analizie w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu
niejawnym.
13.3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega ocenie, a także zwrotowi.
13.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty
zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać
złożone w opakowaniu, jak w punkcie 13.1, dodatkowo oznaczonym napisem ,,ZMIANA
OFERTY". Zmiana Oferty złożonej drogą elektroniczną powinno nastąpić na zasadzie
kontynuacji korespondencji.
13.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak w punkcie 13.1, dodatkowo oznaczonym
napisem ,,WYCOFANIE". Wycofanie oferty złożonej drogą elektroniczną powinno nastąpić na
zasadzie kontynuacji korespondencji.
14. Sposób obliczania ceny.
14.1. Cena oferty musi być podana cyfrowo, w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku.
14.2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane w
niniejszym SWZ.
14.3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę: Łączna cena netto wykonania Przedmiotu
Umowy.
15. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Zamówienia,
którego treść Wykonawca jest zobowiązany zaakceptować na etapie prowadzonego
Postępowania Przetargowego ( według Projektu Zamówienia - Załącznik nr 4) w terminie 7 dni
kalendarzowych od powiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
15.2. Ogólne Warunki Zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: https://www.es-k.pl/przetargi
16. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

16.1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku postępowania.
Wykonawca zobowiązuje się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
16.2. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym
czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, a także prawo dalszych negocjacji.
16.3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu dalszych negocjacji,
Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców których oferty uzna za ważne,
informując o terminie miejscu i formie prowadzonych negocjacji.
16.4. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania oferty zastrzec, że nie mogą być
ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać
przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie,
że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie
udostępnione.
16.5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami określonymi w ,,Kodeksie Postępowania
dla Partnerów Biznesowych GK PGE" oraz z ,,Dobrymi Praktykami Zakupowymi", dostępnymi
na stronie: http://www.es-k.pl/compliance i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE w
rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek z GK
PGE przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych, etycznych i dołoży
należytej staranności aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy
pomocy których będzie świadczyć usługi przestrzegali tych standardów.
16.6. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji,
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw
pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony
mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji
swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców lub osób przy pomocy których
będzie świadczyć usługi na rzecz Spółek GK PGE w powyższym zakresie.
16.7. W przypadku zgłoszenia przez Spółkę GK PGE jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej
przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników i
podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć uslugi zasad określonych w
ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcia.
16.8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych
osobowych umieszczoną na stronie http://www.es-k.pl/ogloszenia/rodo.
16.9. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w
deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową
Umową.
16.10. W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.