Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3793z ostatnich 7 dni
13325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej do 19 obiektów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej do 19 obiektów

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY
Krzywe 82
16-402 Suwałki
powiat: Suwałki
stefan.mackiewicz@wigry.org.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA energii elektrycznej do 19 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 19 punktów odbioru w planowanej
ilości 203000 kWh (szacowane zużycie energii za 2021 rok) na okres od dnia 1 lutego 2022 do
dnia 31 grudnia 2022 roku. Planowana do zakupu ilość energii elektrycznej ma jedynie charakter
deklaratywny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy, to jest do
niewykorzystania planowanej do zakupu ilości energii elektrycznej. Z tego tytułu Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu większej niż
planowana ilości energii elektrycznej. W tej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do
dostarczenia ponadplanowej ilości energii po cenach zaproponowanych w ofercie w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte oraz wycenione w
Formularzu Ofertowym Wykonawcy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii
elektrycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający udostępni niezbędne dane punktów poboru
energii elektrycznej w wersji edytowalnej i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy. Niniejsze postepowanie dotyczy dostaw energii elektrycznej, umowy są
obecnie rozdzielone. Zamawiający ma obecnie podpisane umowy z PGE Dystrybucja.
Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów t terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający
udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania niezbędnych czynności
do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00000842

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-11 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e02d3169-6c7e-11ec-ae77-fe331fedffdc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
lub poczty elektronicznej stefan.mackiewicz@wigry.org.pl (nie dotyczy składania ofert)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie
e-Zamówienia. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych
będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert , odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do
komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań o udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj
załącznik"). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy
e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e zamówienia
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych
w dokumentach, zgodnie z procedurą wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień, jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki. Z
Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 87 563 27 40 lub przez adres e-mail:
wigry_pn@wigry.org.pl.
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@wigry.org.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany
w punkcie 1 powyżej z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DOSTAWA energii elektrycznej do 19
obiektów WPN prowadzonym na podstawie art.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r., a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu wykonania przez administratora obowiązków w związku z realizacją umowy
zawartej z wybranym Wykonawcą na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udzielona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa PZP". Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą
publikowane na stronie internetowej Instytutu, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo
zamówień publicznych.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za
odbiorców!)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego odział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Zgodnie z art. 8a ust. 5 Ustawy PZP, Wigierski Park Narodowy informuje, że:
1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 13 RODO (związanych z
prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich
zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez
wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Wigierski Park Narodowy może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź konkursu, a w przypadku
udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia;
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania
danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-11 10:00
Miejsce składania ofert: Portal eZzamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e02d3169-6c7e-11ec-ae77-fe331fedffdc

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 19 punktów odbioru w planowanej
ilości 203000 kWh (szacowane zużycie energii za 2021 rok) na okres od dnia 1 lutego 2022 do
dnia 31 grudnia 2022 roku. Planowana do zakupu ilość energii elektrycznej ma jedynie charakter
deklaratywny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy, to jest do
niewykorzystania planowanej do zakupu ilości energii elektrycznej. Z tego tytułu Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu większej niż
planowana ilości energii elektrycznej. W tej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do
dostarczenia ponadplanowej ilości energii po cenach zaproponowanych w ofercie w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte oraz wycenione w
Formularzu Ofertowym Wykonawcy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii
elektrycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający udostępni niezbędne dane punktów poboru
energii elektrycznej w wersji edytowalnej i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy. Niniejsze postepowanie dotyczy dostaw energii elektrycznej, umowy są
obecnie rozdzielone. Zamawiający ma obecnie podpisane umowy z PGE Dystrybucja.
Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów t terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający
udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania niezbędnych czynności
do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej ,
o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2) Zamawiający wymaga na podstawie
(art. 114 ust. 1 pkt 2)), aby Wykonawca posiadał
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży)
energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na
świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się
miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących
Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii
elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) aktualna podpisana umowa generalna z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na

świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce
dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci
dystrybucyjnej
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do
oferty oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP) 4) Jeżeli dotyczy -
pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców
składających ofertę wspólnie; podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; Pełnomocnictwo do złożenia
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw
sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana ceny wynikająca z nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego.
Zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.