Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
3864z ostatnich 7 dni
13396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Jana Kochanowskiego 32
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
146377594
sekretariat@tkp.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 146377594
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA z siedzibą w Tarnowie od 1.02.2022 roku do 31.12.2022 roku z wyłączeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z wyłączeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r, póz. 716 z późn. zm.).
Całkowite szacunkowe zużycie energii w okresie umowy wynosi ok 875,29 MWh.

CPV: 09300000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00000992, ZP 1/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.tkp.com.pl/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), przy użyciu następujących narzędzi:
a) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
b) ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
c) poczty elektronicznej - adres e-mail: sekretariat@tkp.com.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunki korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. Zamawiający zaleca korzystanie z systemów miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ tzn. celem złożenia w postępowaniu oferty (i dokumentów przekazywanych wraz z nią) natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazywania w postępowaniu pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, informacji) - Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej (adres email: sekretariat@tkp.com.pl). UWAGA ! Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty.
6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email sekretariat@tkp.com.pl UWAGA ! Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020r. poz. 2415).
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
6.1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.u.2020.2452 z dnia 31 grudnia 2020 roku).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów,
b. nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie sprawuje Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: iod_abi@protonmail.com,
c. przekazane nam Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonym w niniejszej SIWZ,
d. odbiorcami przekazanych nam Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp",
e. przekazane nam Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
f. obowiązek podania nam danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h. w związku z przekazaniem nam danych osobowych posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i. osobom których dane przekazano nam w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych nam Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Niniejsza klauzula informacyjna stanowi uzupełnienie ogólnej informacji, dostępnej na stronie internetowej tkp.com.pl i jest uzupełnieniem informacji, w jaki sposób Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. będzie przetwarzał dane osobowe. Link do strony: https://tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 06:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Tarnowskiego Klastra Przemysłowego SA w Tarnowie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z wyłączeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r, póz. 716 z późn. zm.).
Całkowite szacunkowe zużycie energii w okresie umowy wynosi ok 875,29 MWh.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczy posiadania przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodną z ustawą
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ - Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ)
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
5. Wykaz rozwiązań równoważnych
6. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ (załącznik nr 7 do SWZ)
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
b. wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
d. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o aktualności w/w oświadczenia w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana Umowy może nastąpić na zasadach określonych w z art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy również w zakresie:
a. miejsca dostawy,
b. ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: zmiany ilości punktów poboru energii; zmiany grupy taryfowej; zmiany mocy umownej (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy),
c. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
d. ze względu na zaistnienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,
e. osobowym: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne.
f. ze względu na wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
g. sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy,
h. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Cena może ulec zmianie wyłącznie w wypadku ustawowej zmiany (której Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu składania oferty) :
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r poz. 1342 z późn. zm.)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przy czym wykazanie zarówno ich wpływu na wykonanie zamówienia jak i szczegółowe wyliczenie wartości zmian należy do Wykonawcy i wymaga akceptacji Zamawiającego.
5. Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust 4 powyżej nastąpi na mocy aneksu podpisanego przez Strony, poprzedzonego pisemnym, szczegółowo uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.