Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
372z dziś
4158z ostatnich 7 dni
11824z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa asortymentu

Przedmiot:

Dostawa asortymentu

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Aweco Polska Appliance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp. k
Turyńska 80
43-100 Tychy
powiat: Tychy
zakupy.projektowe@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82965
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1408/20 - Energooszczędny hybrydowy system zarządzania przepływem dla zmywarek z technologią odzyskiwania wody i ciepła

Część 1
DOSTAWA Modułu 1 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 1 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 2
DOSTAWA Modułu 2 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 2 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 3
DOSTAWA Modułu 3 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 3 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 4
DOSTAWA Modułu 4 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 4 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 5
DOSTAWA Modułu 5 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 5 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 6
DOSTAWA Modułu 6 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 6 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 7
DOSTAWA Modułu 7 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 7 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 8
DOSTAWA Modułu 8 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 8 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 9
DOSTAWA Modułu 9 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 9 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

Część 10
DOSTAWA Modułu 10 (szczegóły w zał. Zapytaniu ofertowym)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozycji zakupowych zagregowanych w ramach Modułu 10 zgodnie z załączonym Zapytaniem ofertowym.

CPV: 24000000-4, 24500000-9, 38000000-5, 38000000-5, 38000000-5, 24000000-4, 24500000-9, 38000000-5, 38000000-5, 24000000-4

Dokument nr: 2021-31692-82965

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-10

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Tychy
Gmina
Tychy
Miejscowość
Tychy

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych i wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Dopuszczalne będą też zmiany umowy wynikające z:
o zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
o decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
o działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia umowy i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
o uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia;
o wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego;
o zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy;
o rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień umowy przez obie jej strony, w tym konieczności likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
o zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie;
o konieczności wprowadzenia zmian na skutek zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
o przepisów prawa.
Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć lub odstąpić od umowy w przypadkach rażącego naruszania warunków umowy, a w szczególności w przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami, w tym w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów określonych w pkt 2 Zapytania ofertowego przekraczającego 5 dni kalendarzowych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-03
Data ostatniej zmiany
2022-01-03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - oferowana cena brutto w PLN za dostarczenie przedmiotu zamówienia (danego Modułu):
o Waga kryterium: 90%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = najniższa cena brutto spośród otrzymanych ofert/cena brutto danej oferty*100 pkt*90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
T - Termin dostawy przedmiotu Zamówienia (danego Modułu) wyrażony w dniach, liczony od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.
o Waga kryterium: 10%
o Sposób wyliczenia kryterium:
Wynik = (T_min / T_x)*100 pkt*10%
Szczegóły w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Damian Kądzielawa
tel.:
e-mail: zakupy.projektowe@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.