Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
telefon 15 8738476
zamowienia@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 15 8738476
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia:
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaklików
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację urządzeń oświetlenia drogowego podwieszonego, na linii
będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. w ilości 558 szt. punktów świetlnych oraz oświetlenia
drogowego wydzielonego w ilości 198 szt. punktów świetlnych na linii będącej własnością Gminy
Zaklików.
2.2 Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do utrzymania wskazanych urządzeń w
należytym stanie technicznym, zgodnym z obowiązującymi przepisami. Do zadań Wykonawcy należało
będzie w szczególności:
a) Czynności eksploatacyjne obejmujące:
- Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń, opraw, aparatury pomiarowej i sterowniczej, oględziny
tras link napowietrznych i kablowych,
-Malowanie i konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych,
- Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami,
- Wymianę opraw będących w złym stanie technicznym
- Kontrolę stanu oświedenia w porze świecenia
b) Czynności awaryjne obejmujące:
- wymianę uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania
- naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, zerwanych przewodów
- wymianę źródeł światła, opraw, oprawek, dławików i kondensatorów (w tym opraw ulicznych typu led)
- wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek lub drzwiczek wnękowych latarni
- likwidację awarii i uszkodzeń w urządzeniach oświedenia drogowego
c) Okresowe kontrole stanu oświetlenia przeprowadzane wspólnie z Zamawiającym we wskazanym przez
niego terminie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, Ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, w terminie do 10.01.2022 r. godz. 12:00. Dopuszcza się złożenie oferty w formie:
a) pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), adres: Urząd Miejski w Zaklikowie Ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików
b) osobistej lub za pośrednictwem posłańca
c) elektronicznej na email: zamowienia@zaklikow.pl. w formie skanu podpisanej oferty lub oferty
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejsce i termin realizacji:
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres realizacji przedmiotu zamówienia: 01.2022 r. -- 12.2022 r.

Wymagania:
3. Wykonawca składając ofertę określa zryczałtowaną cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia
obejmującego zakres określony w ust. 2 w rozbiciu na cenę jednostkową za jeden punkt świetlny, zgodnie z
formularzem oferta.
4. W cenie świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do
realizacji przedmiotowego zadania, w tym m.in. koszty prac, dojazdów, materiałów, opłat związanych z
dopuszczeniem do pracy i inne należności z tytułu korzystania z urządzeń i obiektów PGE Dystrybucja (w
tym m.in. opłat za dzierżawę słupów oświedeniowych).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części prac Podwykonawcom - stosowną
informację Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w załączniku nr 1 do zapytania formularz oferta, a przed
podpisaniem umowy na realizację prac określonych w zapytaniu dostarczyć Zamawiającemu wzór umowy
o podwykonawstwo, regulującej zobowiązania pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz uzyskać
zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawstwa na warunkach określonych we wzorze
umowy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej
funkcji ma być wystawione w oryginale oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców, a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona
notarialnie za zgodność z oryginałem.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku
Wykonawcy zobowiązani są udokumentować, że:
1. Dysponują osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów).
2. W ostatnich 3 latach w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, wykonał co najmniej jedną
usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. konserwacja
oświetlenia ulicznego zrealizowana na rzec jednostki samorządowej lub zarządcy drogi, z załączeniem
poświadczenia, że usługa została wykonana należycie.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (w
szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu) i napisana pismem
maszynowym lub ręcznym czytelnym, niezmywalnym atramentem (tuszem), być opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień składania ofert):
a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania,
b) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Wykaz osób według
wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zapytania,
c) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Wykaz usług
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zapytania, wraz z poświadczeniem potwierdzającym
należyte wykonanie usługi.
d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej
ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana,
jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
e) Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale II ust. 6.
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej
stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone
wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
3.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę.
Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty z
odpowiednim dopiskiem (zmiana, uzupełnienie lub wycofanie).
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny: cena oferty 100%,
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W takim
przypadku Wykonawcom nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie lub zwrot kosztów związanych z
przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane Wykonawcom w formie elektronicznej na
podany adres email lub poprzez stronę internetową Zamawiającego www.zaklikow.biuletyn.net w zakładce
zamówienia poniżej 130 000 zł.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem witryny
internetowej znajdującej się pod adresem
2. Zamawiający zastrzega możhwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie
postępowania. W przypadku unieważnienie postępowania przez Zamawiającego Wykonawcom nie będzie
przysługiwało żadne wynagrodzenie lub zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Kalina pod numerem telefonu 15 8738476 oraz adresem
email:
zamowienia@zaklikow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.