Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie 200 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Przedmiot:

Sporządzenie 200 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
https://platformazakupowa.pl/transakcja/558883
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BI.271.2.2022.JK ,,Sporządzenie 200 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Sporządzenie 200 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo" Przedmiotem zamówienia jest ,,Sporządzenie 200 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Barczewo"
Załącznik nr 2 - For [...].odt
1 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 558883, BI.271.2.2022.JK

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/558883
Składania : 10-01-2022 10:00:00

Wymagania:
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
4.1.Kryterium oceny ofert - cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
4.2 W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.
4.3 Oferty będą oceniane w następujący sposób:
Pc = (Cn : Cb) x 100
gdzie:
Pc - liczba punktów;
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb - cena brutto badanej oferty;
100 - waga kryterium cena (100%)
5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), posiadanie wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu umowy, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zadania.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje usługę lub usługi polegającą na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ilości nie mniejszej niż 150 szt. na rok.
Wykonawca, który nie spełnia powyższego warunku będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1) Poświadczenie lub inny dokument ( jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) wykazujący przygotowanie min. 150 projektów decyzji na rok wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ilości przygotowanych decyzji, okresem ich wykonania oraz z załączeniem dowodów, czy projekty tych decyzji zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. - załącznik nr 3;
2) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Za pomocą Platformy Zakupowej.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2022r. o godz. 10:00
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
6) Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.1.2022 z dnia 03.01.2022 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 Warunki udziału w postępowaniu - 1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), posiadanie wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu umowy, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zadania. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: 2) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 4 - Ośw [...].odt
7 Warunki udziału w postępowaniu - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje usługę lub usługi polegającą na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ilości nie mniejszej niż 150 szt. na rok. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYŻ: 1) Poświadczenie lub inny dokument ( jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) wykazujący przygotowanie min. 150 projektów decyzji na rok wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ilości przygotowanych decyzji, okresem ich wykonania oraz z załączeniem dowodów, czy projekty tych decyzji zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. - załącznik nr 3;
Załącznik nr 3 - Wyk [...].doc

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.