Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywne odśnieżanie, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów

Przedmiot:

Sukcesywne odśnieżanie, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Białostocka
Wiejska 45A
15-351 Białystok
powiat: Białystok
zampubl@pb.edu.pl
https://pb.ezamawiajacy.pl/pn/pb/demand/notice/public/49398/details
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne odśnieżanie, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków będących własnością Politechniki Białostockiej, położonych w: Białymstoku, Kleosinie i Hajnówce.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odśnieżaniu, usuwaniu sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków będących własnością Politechniki Białostockiej położonych w Białymstoku, Kleosinie i Hajnówce o łącznej powierzchni: 52 892,50 m2 polegających na:
1) usuwaniu śniegu i sopli zalegających na dachach,
2) czyszczeniu wpustów dachowych oraz spustów i rynien odprowadzających wody opadowe z pokrycia dachowego,
3) dokonywaniu pomiaru grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach.

CPV: 90620000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00001130, ZK-DZP.262.145.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-11 09:50

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pb.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet https:/pb.ezamawiajacy.pl/
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet pod adresem internetowym:
https:/pb.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne
zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Politechniki Białostockiej pod adresem internetowym Platforma Zakupowa Marketplanet
https://pb.ezamawiajacy.pl/ lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło,
wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem)
przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce
,,Oferty".
6) korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji,
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB
w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,
gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, PAdES.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Politechniki Białostockiej) oraz spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-
35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający (Politechnika Białostocka)
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: Platforma
Zakupowa Marketplanet https://pb.ezamawiajacy.pl/.
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pb.ezamawiajacy.pl/pn/pb/demand/notice/public/49398/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-11 09:40
Miejsce składania ofert: na Platformie Zakupowej Marketplanet pod adresem https:/pb.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Oferty"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZK-DZP.262.145.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym odśnieżaniu, usuwaniu sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków będących własnością Politechniki Białostockiej położonych w Białymstoku, Kleosinie i Hajnówce o łącznej powierzchni: 52 892,50 m2 polegających na:
1) usuwaniu śniegu i sopli zalegających na dachach,
2) czyszczeniu wpustów dachowych oraz spustów i rynien odprowadzających wody opadowe z pokrycia dachowego,
3) dokonywaniu pomiaru grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu Wykonawcy usługi o takim samym zakresie jak zamówienie podstawowe zgodnie z Rozdziałem IV SWZ.
2. Zmawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt 1, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do kwoty: 70 000,00 zł netto.
3. Zamawiającym dopuszcza mość udzielenia zamówienia w całym lub częściowym zakresie określonym
w pkt 1.
4. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w projektach umowy w załączniku nr 7 do SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji usług usuwania śniegu i sopli od momentu przesłania zgłoszenia (skrócenie terminu)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji usług (skrócenie terminu)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać
musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie z zapisami określonymi w pkt. 5-6;
2) oferta musi być złożona w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) w taki sposób, by
prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Tak, zgodnie z § 14 Warunki zmiany umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji usług usuwania śniegu i sopli od momentu przesłania zgłoszenia (skrócenie terminu)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji usług (skrócenie terminu)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.