Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
93z dziś
3876z ostatnich 7 dni
13408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
ul. Górna 25
32-329 Małobądz
powiat: olkuski
326424808
sekretariat@gzos.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/558918
Województwo: małopolskie
Miasto: Małobądz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 326424808
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA energii elektrycznej do obiektów GZOŚ w Małobądzu w okresie od 01.02.2022r. do 31.12.2022r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,DOSTAWA energii elektrycznej do obiektów GZOŚ
w Małobądzu w okresie od 01.02.2022r. do 31.12.2022r." dla niżej wymienionych obiektów
(punktów):
- do 16 punktów zasilania przepompowni, biura i toalety, rozliczane w grupie taryfowej C11,
- do 1 punktu poboru energii elektrycznej Oczyszczalnia Ścieków w Laskach, rozliczana
w grupie taryfowej B23.
DOSTAWA do punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 411 655 kWh w okresie
od dnia 01.02.2022r. do 31.12.2022r.

CPV: 09310000-5, 09000000-3, 09300000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00001162, OA.261.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/
Szczegółowe informacje o sposobie komunikacji znajdują się w rozdziale VII SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/ zwanej dalej
Platformą za pomocą formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" dostępnego na stronie
dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania oferty dla Wykonawcy dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty".
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny Wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego
Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec
awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Za datę przekazania (wpływu) składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
uznaje się kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", po którym pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny określa Rozdział XX SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Prawo do ograniczenia
przetwarzania danych - zgodne z art. 18 RODO, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa. Zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp postępowanie o udzielenie
zamówienia, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/558918
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-10 10:00
Miejsce składania ofert: Dokuemnty należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OA.261.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa energii elektrycznej do obiektów GZOŚ
w Małobądzu w okresie od 01.02.2022r. do 31.12.2022r." dla niżej wymienionych obiektów
(punktów):
- do 16 punktów zasilania przepompowni, biura i toalety, rozliczane w grupie taryfowej C11,
- do 1 punktu poboru energii elektrycznej Oczyszczalnia Ścieków w Laskach, rozliczana
w grupie taryfowej B23.
Dostawa do punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 411 655 kWh w okresie
od dnia 01.02.2022r. do 31.12.2022r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia
działalności gospodarczej jeżeli wykaże:
1) posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej
Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz
2) posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub jeżeli wykonawca nie
jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej umowy zawartej z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru
opisane w Załączniku nr 1 do SWZ.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie
obrotu i dystrybucji energii i to on realizować będzie dostawę energii
elektrycznej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
1) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 500.000 kWh
(pięćset tysięcy)
oraz
2) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 20 (dwudziestu) punktów poboru przy czym
zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały wykonane.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną,
zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która została faktycznie zrealizowana.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (składane
na wezwanie zamawiającego w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania). W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zamawiający żąda Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w
zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda ważnej:
a) Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki oraz
b) Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej Oświadczenia o
posiadaniu ważnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane
w Załączniku nr 1 do SWZ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy --
w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów -- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zaleca się aby w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wynikało to z treści Formularza Oferty należy wpisać nazwy
wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (art.
125 ust 1 Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczeniate potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do
podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności
prawnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane zapis umowy zawarte zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Umowa może ulec zmianie w wyniku:
- zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
- zmiany ilości punktów odbioru energii elektrycznej,
- zmiany miejsca dostawy,
- zmiany grupy taryfowej,
- zmiany mocy umownej,
- zmiany prognozowanej wielkości dostawy w związku z faktycznym zużyciem energii
elektrycznej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-07

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.