Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
ul. Sobieskiego 1
42-286 Koszęcin
powiat: lubliniecki
tel. 34 3524525, fax 34 3576259
koszecin@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Koszęcin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 34 3524525, fax
Termin składania ofert: 2022-01-04 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie
z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jedn.: Oz. LI. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach")
obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania, zrywki
i podwozu drewna oraz prac związanych z obsługą Ośrodka Hodowli
Zwierzyny, specjalistycznego przygotowania gleby na poczet roku
przyszłego, rozdrabniania pozostałości pozrębowych, oprysku przeciwko
chwastom - do wykonania na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2022.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania
obiektów leśnych, pozyskania, zrywki i podwozu drewna oraz prac
związanych z obsługą Ośrodka Hodowli Zwierzyny, specjalistycznego
przygotowania gleby na poczet roku przyszłego, rozdrabniania pozostałości
pozrębowych, oprysku przeciwko chwastom wynikające z Załącznika nr 3 do
OPW, na który składają się:
Załącznik nr 3.1. - Rozmiar prac według grup czynności, czynności
i lokalizacji;
Załącznik nr 3.2. - Układ sortymentowy pozyskania drewna;
Załącznik nr 3.3. - Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
Załącznik nr 3.4. - Zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania
maszynowego;
Załącznik nr 3.5. - Informacja o stosowaniu możliwych technologii
pozyskania drewna;
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. oraz 3.5. mają
charakter szacunkowy.
4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech
przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania ,,Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych"
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji
szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac
leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił
podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów
składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do
OPW (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności)
wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr
4 do OPW.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty
w Załączniku nr 4 do OPW.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (,,Pakiet"):
Pakiet I - leśnictwa: Kalina, Cieszowa;
prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania,
zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Kalina, Cieszowa.
Pakiet II - leśnictwa: Boronów, Kamienica;
prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania,
zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Boronów, Kamienica.
Pakiet III - leśnictwa: Lipowiec, Strzebiń, Piasek;
prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania,
zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Lipowiec, Strzebiń,
Piasek.
Pakiet IV - leśnictwa: Koszęcin, Piłka, Brusiek, OHZ, gospodarka
łąkowo-rolna, PAD;
prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania,
zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Koszęcin, Piłka, Brusiek,
obsługa OHZ, gospodarka łąkowo-rolna oraz obsługa PAD.
Pakiet V - leśnictwa: Kalety, Dyrdy, Zielona;
prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony
przeciwpożarowej, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania,
zrywki i podwozu drewna w leśnictwach: Kalety, Dyrdy, Zielona.
Pakiet VI - pakiet specjalistyczny: wszystkie leśnictwa Nadleśnictwa
Koszęcin;
prace z zakresu specjalistycznego przygotowania gleby na
poczet roku przyszłego, rozdrabniania pozostałości
pozrębowych, oprysku powierzchni przeciwko chwastom,
ochrony przeciwpożarowej we wszystkich leśnictwach
Nadleśnictwa Koszęcin.
9) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla
poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw
właściwych dla danego Pakietu (,,Obszar Realizacji Pakietu"). Wskazana
w Załącznikach nr 3.1.-3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac
leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny.
Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres
Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3.
ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
Postanowienia pkt 7-9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego
wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik
nr 12 do OPW).
Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej
chwili sytuację gospódarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń
nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności
wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot
zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych
prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie
oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako
zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze
Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji
Pakietu niewskazanych wstępnie w OPW), przy jednoczesnym zmniejszeniu
ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji
Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących
w zakres Przedmiotu Umowy określonych w OPW, przypadających do
wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia
rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku
wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby
zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie
nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym
zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.
W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie
maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których
niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla
których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza
zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy
przedstawić Wykonawcy.
Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Podstawowe akty prawne:
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021
r. póz. 1275 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.
U. z 2021 r. póz. 1098),
ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami
(tekst jedn.: Dz. U.: z 2021 r. póz. 256 z późn. zm.),
ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. póz. 2289 z późn. zm.),
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2021 r. póz. 272 z późn zm.),
ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. póz. 2097 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu
i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych
organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. nr 99, póz. 896 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30
października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. póz. 2176),
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191 póz. 1596 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 169, póz. 1650 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru
znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U.
z 1998 r. nr 11, póz. 39),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja
2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U.
z 2013 r. póz. 554 z późn zm.),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja
2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu
i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. póz. 625),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. nr 161,
póz. 1141),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego
lasów (Dz. U. z 2006 r. nr 58, póz. 405 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, póz.
719 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. póz. 760),
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia
2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.:
Dz. U. z 2021 r. póz. 775 z późn. zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U.
z 2009 r. Nr 105, póz. 870),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
(Dz. U. z 2017 r. póz. 2408).
2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie
obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad
wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
,,Zasady hodowli lasu" - wprowadzone zarządzeniem nr 53 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
,,Instrukcja ochrony lasu" - wprowadzona zarządzeniem nr 57
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada
2011 r.,
,,Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej" - wprowadzona
zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
,,Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" - wprowadzona
zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 21 listopada 2011 r.,
zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr.
GB-021-2/2011),
zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod
nazwą ,,Zasady Użytkowania Lasu" w jednostkach organizacyjnych
Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC(R)
(Forest Stewardship Council(R)) oraz PEFC Council (Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes).
3) Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu
zamówienia warunki techniczne na surowiec drzewny zgodnie
z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia
warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
Dokumenty wskazane w pkt 1-3 powyżej są dostępne na stronach internetowych
pod adresem:
- https://isap.sejm.gov.pl/ - akty prawne rangi ustawy i rozporządzenia;
- https://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ - zasady
i instrukcje obowiązujące w Lasach Państwowych;
- http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ - warunki techniczne na
surowiec drzewny;
- https://pl.fsc.org/pl-zasady, kryteria i standardy zrównoważonej
gospodarki leśnej;
- https://www.pefc.pl/ - zasady, kryteria i standardy zrównoważonej
gospodarki leśnej.
3.3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie
pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego
(,,Zlecenie"). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia
publicznego (Załącznik nr 12 do OPW).
2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach
pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp.
obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych
opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
3) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do
smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych
i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach
eksploatowanych na terenie lasów.
4) Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych
i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej
biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%.
Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań
opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r.
w metodzie: OECD 301B lub OECD 301C lub OECD 301F, ustalająca metody
badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
5) Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych
zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących
w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa
pozyskania w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy
uwzględnieniu poniższych norm:
przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna,
- przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego
drewna.
6) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie
przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z .Kartą charakterystyki preparatu
niebezpiecznego" potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego
oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zamawiającemu służyć
będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących,
a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość
pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego
parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją:
7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn,
ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy
(sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie
rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych
w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących
w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania
(awarie, naprawy, tankowania itp.) w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.
Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi
końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju
i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty
pochłaniające olej i paliwo).
8) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy
o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego
oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane
będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie
pozostałości pozrębowych oraz innych prac przewidzianych instrukcją
wskazaną w pkt 3.2. ppkt 2).
Drogi leśne, drogi publiczne, szlaki turystyczne (w szczególności rowerowe,
piesze, konne i wodne) i inne obiekty komunikacyjne przebiegające przez
powierzchnię roboczą należy na okres od chwili rozpoczęcia prac na pozycji
do jej zwrotu zamknąć dla osób trzecich, w tym w szczególności dla ruchu
publicznego. Znaki zakazujące wstępu do lasu należy ustawić przy drogach,
szlakach i obiektach komunikacyjnych, nie bliżej niż 100 m od granicy pozycji,
na której wykonywany jest przedmiot zamówienia. Znaki zakazu muszą być
widoczne. Zakup tablic leży po stronie Zamawiającego. Lokalizacja tablic
przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym
Przedstawicielem Zamawiającego.
3.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może
powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem
Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż
60% według metodyki badań jak wskazano powyżej,
Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki
badań jak wskazano powyżej.
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie
części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już
znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania
w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę
wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
3.5. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca
drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. póz. 1320 z późn. zm.).
3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy
dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności
wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty
ostatecznej (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak
opisane w OPW i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu
ofertowego stanowiącego część Oferty ostatecznej. W ramach Opcji, wedle wyboru
Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac
wskazanych w OPW i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty ostatecznej.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie
przekraczała 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust. 1
stanowiącego załącznik nr 12 do OPW. Podstawą określenia wartości prac
zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe
poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty
ostatecznej.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji,
a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1)
wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących
przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź
atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, @ braku
możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców usług leśnych
w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia
niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac
stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez
innego Wykonawcę.

CPV: 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4

Otwarcie ofert: Negocjacje ofert wstępnych odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Koszęcinie, to jest: PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin, Ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, sala narad I piętro, w dniu 04.01.2022 r. w godz.ch od 08:00-14:00.

Składanie ofert:
14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT OSTATECZNYCH,
TERMINOTWARCIA OFERT OSTATECZNYCH
14.1. Ofertę ostateczną należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE. Termin
składania ofert ostatecznych zostanie wskazany w SWZ wraz z zaproszeniem
Wykonawców do składania ofert ostatecznych.

Miejsce i termin realizacji:
8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny
Nadleśnictwa Koszęcin.
4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.,
z zastrzeżeniem pkt 4.2. oraz z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany
do zakończenia wszelkich prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna do dnia
15.12.2022 r., zaś w terminie od dnia 16.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Wykonawca będzie prowadził inne prace drobne, inne niż pozyskanie i zrywka
drewna. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających
z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości
przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.
Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2022 r.,
rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2022 r.
Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane
w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Wymagania:
strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
niniejszego opisu potrzeb i wymagań (,,OPW") oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z wymaganiami
określonymi w OPW.
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem - art. 152 ust. 1
w zw. z art. 153 pkt 5 oraz 154-168 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień
klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
2.3. Zamawiający odstępuje od publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z treścią art.
154 ust. 1 PZP, zapraszając do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego.
2.4. Załączniki wymienione w pkt 26 do niniejszego OPW są tożsame w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3) oraz opisu standardu technologii
wykonawstwa prac leśnych z poprzednim postępowaniem prowadzonym w trybie
przetargu niegraniczonego (Załącznik nr 4).
2.5. Pozostałe załączniki wymienione w pkt 26 do niniejszego OPW będą stanowić
załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), którą Zamawiający
przekaże Wykonawcom po etapie negocjacji, a przed złożeniem ofert ostatecznych.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 214 ust. 1 PKT 7 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzjelenia zamówienia podstawowego.
Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług
zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług
podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem
rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1.
objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,
pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo
w załączniku nr 3 do OPW, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących
na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Koszęcin bądź które w związku
z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stafy się konieczne do
wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi,
klimatycznymi lub atmosferycznymi.
Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład
zamówień, o których mowa w pkt 5.1. zawarty został w Załączniku nr 4 do OPW.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt
5.1. nie przekroczy wartości 50% wartości niniejszego zamówienia.
Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu
odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia
z wolnej ręki.
Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot
zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na
rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań
gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia
z przyczyn obiektywnych Wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych
trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa
prac oraz w przypadku powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo
zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.
Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar
administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP ORAZ
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WART. 109 UST. 1 PZP
6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
108 ust. 1 PZP. Na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego
osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
kamy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. póz. 1444 z późn. zm. - ,,KK"),
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r. póz. 1133 z późn. zm ),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2021 r. póz. 1745 z późn. zm.),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2021 r. póz. 1745 z późn. zm.)
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt
1) PZP;
3) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
4) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego
prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na oelu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. póz. 275), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli,
w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. póz. 275), chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.2. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty dla usług 10.000.000 euro przesłanka wykluczenia, o której
mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.
6.3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.
109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 PZP. Na podstawie:
1) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108
ust. 1 pkt 3 PZP, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wstępnych dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
2) art. 109 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył
obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo
przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII KK lub za
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII KK, lub za odpowiedni
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną
o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska,
prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
3) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli
urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie,
o którym mowa w art. 109 ust 1 pkt 2 lit. a) lub b) PZP;
4) art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;
5) art. 109 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;
6) art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który,
z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
7) art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków
dowodowych;
8) art. 109 ust. 1 pkt 9 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który
bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu
przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.
1 pkt 1, 2 i 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1-3
PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji
ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
nie mniejszą niż:
I) dla Pakietu I
85.000 zł
II) dla Pakietu II
120.000 zł
III) dla Pakietu III
145.000 zł
IV) dla Pakietu IV
190.000 zł
V) dla Pakietu V
155.000 zł
VI) dla Pakietu VI
22.000 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
liczonych wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert
wstępnych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie):
I) dla Pakietu I
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi
z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej
niż 650.000 zł brutto polegające na wykonywaniu prac
obejmujących zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywkę
drewna, przy czym: @ w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden
z takich Wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu
gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50%
łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego
warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu
podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden
z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców)
powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej
o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości
usług wymaganej w treści niniejszego warunku;
II) dla Pakietu II
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi
z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej
niż 920.000 zł brutto polegające na wykonywaniu prac
obejmujących zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywkę
drewna, przy czym: @ w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden
z takich Wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu
gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50%
łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego
warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu
podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden
z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców)
powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej
o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości
usług wymaganej w treści niniejszego warunku;
III) dla Pakietu III
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi
z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej
niż 1.100.000 zł brutto polegające na wykonywaniu prac
obejmujących zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywkę
drewna, przy czym: @ w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden
z takich Wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu
gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50%
łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego
warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu
podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden
z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców)
powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej
o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości
usług wymaganej w treści niniejszego warunku;
IV) dla Pakietu IV
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi
z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej
niż 1.450.000 zł brutto polegające na wykonywaniu prac
obejmujących zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywkę
drewna, obsługę OH Z, gospodarkę łąkowo-rolną oraz
obsługę PAD, przy czym: @ w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co
najmniej jeden z takich Wykonawców powinien wykazać
usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co
najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści
niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na
doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co
najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca
(a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich
Wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu
gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50%
łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego
warunku;
V) dla Pakietu V
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi
z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej
niż 1.200.000 zł brutto polegające na wykonywaniu prac
obejmujących zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywkę
drewna, przy czym: @ w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden
z takich Wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu
gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50%
łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego
warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu
podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden
z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców)
powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej
o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości
usług wymaganej w treści niniejszego warunku;
VI) dla Pakietu VI
zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu
umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi
z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej
niż 170.000 zł brutto polegające na wykonywaniu prac
obejmujących specjalistyczne przygotowanie gleby na
poczet roku przyszłego, rozdrabnianie pozostałości
pozrębowych, oprysk powierzchni przeciwko chwastom,
ochronę przeciwpożarową, przy czym: @ w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców
powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej
o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości
usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b)
w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów
udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich
podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co
najmniej jeden z takich Wykonawców) powinien wykazać
usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co
najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści
niniejszego warunku;
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować:
I) dla Pakietu I
a) co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub
ciągników przystosowanych do zrywki drewna.
II) dla Pakietu II
a) co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub
ciągników przystosowanych do zrywki drewna.
III) dla Pakietu III
a) co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub
ciągników przystosowanych do zrywki drewna.
IV) dla Pakietu IV
a) co najmniej 2 szt. maszyn leśnych typu harwester,
b) co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych lub
ciągników przystosowanych do zrywki drewna,
c) co najmniej 1 szt. ciągnika z przyczepą
przystosowaną do obsługi polowań (możliwość
transportu osób biorących udział w polowaniu oraz
przewozu tusz.
V) dla Pakietu V
a) co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,
b) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub
ciągników przystosowanych do zrywki drewna.
VI) dla Pakietu VI
a) co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby
z wywyższeniem dna bruzdy,
b) co najmniej 1 szt. pługofrezarki,
c) co najmniej 2 szt. rozdrabniacza gałęzi i pozostałości
zrębowych.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
I) dla Pakietu I
a) co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy
z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.
z 2006 r. nr 161, póz. 1141) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem
leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą
dyplom ukończenia studium zawodowego
świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. póz. 554
z późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy
w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
II) dla Pakietu II
a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy
z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.
z 2006 r. nr 161, póz. 1141) lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych Państwach
Członkowskich Unii Europejskiej;
b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem
leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą
dyplom ukończenia studium zawodowego
świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. póz. 554
z późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy
w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
III) dla Pakietu III
a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy
z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.
z 2006 r. nr 161, póz. 1141) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
b) co najmniej 2 osobami nadzoru z wykształceniem
leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi
dyplom ukończenia studium zawodowego
świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. póz. 554
z późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy
w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
IV) dla Pakietu IV
a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy
z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra
środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.
z 2006 r. nr 161, póz. 1141) lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych Państwach
Członkowskich Unii Europejskiej;
b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem
leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą
dyplom ukończenia studium zawodowego
świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. póz. 554
z późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy
w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia
selekcjonera zwierzyny płowej;
e) grupą do realizacji naganki w trakcie polowań
zbiorowych (co najmniej 7 osób w tym 2 osoby
będące sygnalistami myśliwskimi);
f) co najmniej 3 psami do udziału w nagance i 1 psem
do poszukiwania postrzałków.
V) dla Pakietu V
a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy
z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.
z 2006 r. nr 161, póz. 1141) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem
leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą
dyplom ukończenia studium zawodowego
świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. póz. 554
z późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy
w kontakcie ze środkami ochrony roślin.
VI) dla Pakietu VI
a) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie
w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy
ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. póz. 554)
lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie poprzednio obowiązujących
przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze
środkami ochrony roślin.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą ,,spełnia 7,,nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.
7.3. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może
celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej
niż jednym Pakiecie:
1) wartości tego samego doświadczenia,
2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia
takich samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba
nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie;
3) tego samego potencjału finansowego.
7.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem,
warunku opisanego w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a). Działając na podstawie art. 117 ust. 1
PZP, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 7.1. ppkt
4) lit. a), Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców
wykazał usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50%
łącznej wartości usług wymaganej w treści tego warunku.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt
7.1. ppkt 4) lit. a) OPW, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty ostatecznej oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że
w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby celem
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia,
warunek określony w 7.1. ppkt 4) lit. a) OPW co najmniej jeden z takich podmiotów
lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - co jeden z takich Wykonawców) powinien wykazać usługi
z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości
usług wymaganej w treści warunku. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) OPW, a także bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1. i 6.3.
OPW względem Wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert ostatecznych,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert wstępnych nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając
na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków
dowodowych.
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których
mowa w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą ostateczną:
- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (,,JEDZ"), sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz. Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 5 do OPW. JEDZ Wykonawca
sporządza, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (ti. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
W JEDZ należy podać następujące informacje:
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 1-2 PZP- informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ
oraz w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw
o których mowa w art. 115 § 20 KK, arb 165a KK, art. 189a KK, art.
228-230a KK, art. 250a KK, art. 258 KK, art. 286 KK, arb 299 KK,
przestępstwa skarbowe, art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie, a także przestępstwa, o których mowa w art. 9 ust.
1-3 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ
(w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277d KK, arb
296-307 KK, z wyjątkiem art. 299 KK);
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 3 PZP - informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 4 PZP - informacje wymagane w Części HI lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 5 PZP - informacje wymagane w informacje wymagane
w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 6 PZP - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
szósty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 1 PZP - informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 2 - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
pierwszy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 3 - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
pierwszy JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 4 PZP - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
drugi JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 5 PZP - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
trzeci JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 7 PZP - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
siódmy JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 8 - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 9 PZP - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
ósmy JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 10 PZP - informacje wymagane w Części III lit. C wiersz
ósmy JEDZ;
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
sytuacji finansowej - informacje nt. wysokości posiadanych środków
finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, które należy
podać w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ;
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia -
informacje nt. usług zrealizowanych lub realizowanych (przy czym
w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części
przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert wstępnych (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) z zakresu
gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszą niż: dla Pakietu I -
650.000 zł brutto, dla Pakietu II - 920.000 zł brutto, dla Pakietu III -
1.100.000 zł brutto, dla Pakietu IV -1.450.000 zł brutto, dla Pakietu V
-1.200.000 zł brutto, dla Pakietu VI -170.000 zł brutto, polegających
na wykonywaniu prac obejmujących: zagospodarowanie lasu,
pozyskanie i zrywkę drewna dla Pakietów I, II, III, V;
zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywkę drewna, obsługę OHZ,
gospodarkę łąkowo-rolną oraz obsługę PAD dla Pakietu IV oraz
specjalistyczne przygotowanie gleby na poczet roku przyszłego,
rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, oprysk powierzchni
przeciwko chwastom, ochronę przeciwpożarową dla Pakietu VI, które
należy podać w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na
rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego
siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia
i zakończenia realizacji usługi), rodzaju wykonanych usług oraz
wartości (brutto) wykonanych usług.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami informacje,
o których mowa wyżej dotyczą usług, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału
technicznego - informacje nt. ilości (1) maszyn leśnych typu
harwester oraz (2) ciągników zrywkowych lub ciągników
przystosowanych do zrywki drewna, którymi dysponuje lub będzie
dysponować Wykonawca, które należy podać w Części IV lit. C (pkt
9) JEDZ;
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju
urządzeń zgodnie z pkt 7.1. ppkt 4) lit b) OPW, tj. maszyna leśna typu
harwester, ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki
drewna, ich opis tj. marka, model, podstawy dysponowania oraz
numer seryjny.
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - informacje nt. ilości (1)
osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie
dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac
z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. nr 161, póz. 1141) lub
posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej, (2) osób nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym,
leśnym średnim lub posiadających dyplom ukończenia studium
zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa oraz @ osób,
które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony
roślin (Dz. U. z 2013 r. póz. 554 z późn. zm.) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio
obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze
środkami ochrony roślin, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 2)
JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych
personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich
czynności, posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień (jeżeli
są wymagane) oraz podstawy dysponowania, a w stosunku do osób
nadzoru należy podać również ich wykształcenie.
Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE
seria L 2016 r. nr 3, s. 16) w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części
(Pakiety) oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami
kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla
każdej części (Pakietu).
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 7.1. OPW, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na
podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia
w którym upływa termin składania ofert ostatecznych), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat
dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu
wykonanych usług stanowi Załącznik nr 9 do OPW).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa
wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert ostatecznych);
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych
przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa
wyżej w pkt 9.2. lit. c) OPW, Wykonawca składa inne podmiotowe środki
dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
finansowej.
d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień
(jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru)
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do OPW),
e) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do OPW).
9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1.
i 6.3. OPW, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na
podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
@ art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
(c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP,
(d) art 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie,
za które wymierzono karę aresztu,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub
ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. póz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub
ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do
OPW),
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie
ad 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawad wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności,
e) odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie arf. 109 ust. 1
pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których
mowa w:
@ art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi
Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. póz. 1170 z późn. zm.),
(f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie,
za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
@ art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP,
(h) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za
które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
(i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP.
- (wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania stanowi Załącznik nr 8 do OPW).
9.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki
wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) OPW) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt
7.1. ppkt 3) OPW) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki
wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) OPW) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt
7.1. ppkt 3) OPW) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
ostateczną:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa
w szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy
i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia; @ czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do OPW
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału
w postępowaniu (w zakresie warunku, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby) złożone na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu udostępniającego
zasoby powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki
wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) OPW) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt
7.1. ppkt 3) OPW) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3. lit.
a), c)-f) OPW, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty,
o których mowa w pkt 9.3. lit. a), c)-f) OPW Wykonawca będzie obowiązany złożyć
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym
w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 126
ust. 1 PZP.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, postanowienia zawarte poniżej w pkt 9.5.-9.7. OPW stosuje się
odpowiednio.
9.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.3. lit. a) OPW
- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym
mowa w pkt 9.3. fit a) OPW,
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.3. lit. c) OPW, zaświadczenia albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których
mowa w pkt 9.3. lit. d) OPW, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.3. lit. e) OPW - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
@ nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
(b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
9.6. Dokument, o którym mowa w pkt 9.5. ppkt 1) OPW powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt
9.5. ppkt 2) OPW powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
9.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.5. OPW, lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a) i b) oraz pkt 3 PZP, zastępuje się je odpowiednio
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Postanowienia pkt 9.6. stosuje się.
9.8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może
on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub
dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie
takich informacji lub dokumentów.
9.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to
Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia
przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
9.10. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty -
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) J EDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane
na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (ti. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. OPW obowiązany będzie złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do
zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu
każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się
0 udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust 4 PZP Wykonawca jest
zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy
w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został
zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do OPW)
1 Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art 117 ust. 4 PZP
odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność
w formie spółki cywilnej.
9.11. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa
w pkt 9.3. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem,
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności oraz (2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składnia ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz
odrębnie dla spółki.
9.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są
już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych nie dzień ich złożenia.
9.13. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.14. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.
4 PZP oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9.15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
9.16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 9.15., dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot
udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych,
które każdego z nich dotyczą;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, lub zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) pełnomocnictwa - mocodawca.
9.17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa pkt 9.15., może dokonać również notariusz.
9.18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający
zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
9.19. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
9.20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 9.19., dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający
zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą;
2) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
9.21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 9.19, może dokonać również notariusz.
9.22. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału
9.23. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby, pełnomocnictw oraz innych dokumentów lub oświadczeń
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. póz. 2452).
9.24. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. póz. 670 z późn. zm.), o ile Wykonawca
wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków,
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
9.25. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
10.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy JOSEPHINE oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie
oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE.
Adres internetowy platformy JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/pl/
Profil Nadleśnictwa Koszęcin na platformie JOSEPHINE:
https://josephine.proebiz.com/pl/profile/5750008913/
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się
z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
z wyjątkiem negocjacji ofert wstępnych, które obędą się w miejscu i terminie
wskazanym w zaproszeniu do negocjacji.
10.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej
(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z platformy JOSEPHINE, stanowiącym załącznik nr 13 do OPW.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.
10.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy JOSEPHINE
wynosi w przypadku komunikacji niezaszyfrowanej 500 MB, dla komunikacji
szyfrowanej 300 MB.
10.5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE.
Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej
(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego wskazany w pkt 10.9 lit. b) OPW lub złożenia na platformie
JOSEPHINE.
10.6. Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na
platformie JOSEPHINE tj.
- komputer podłączony do Internetu;
- jedna z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższa
(https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome), Microsoft
Edge (https://www.microsoft.com/edge) lub Internet Explorer wersja 11.0
i wyższa (https://microsoft.com/);
- konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce.
10.7. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach
internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się
pod adresem internetowym: https://www.nccert.pl/kontakt.htm
10.8. Złożenie oferty ostatecznej:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE.
W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do OPW) Wykonawca zobowiązany jest
podać adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
b) Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego musi zarejestrować się na platformie
JOSEPHINE pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formatach danych określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
póz. 2247 z późn. zm.). Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie
.pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
.pades. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w
Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE (załącznik nr 13 do SIWZ).
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZIP).
d) Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej (ty. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę platformy JOSEPHINE.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
10.9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
i wycofania ofert):
a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowane formularza dostępnego na platformie JOSEPHINE oraz poczty
elektronicznej. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem postępowania wskazanym w OPW.
b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: koszecin@katowice.lasy.gov.pl
c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania
dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów
stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit. b) adres email.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania
dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów
stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcą za
pośrednictwem platformy JOSEPHINE jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., póz. 2452) oraz
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. póz. 2415).
10.10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie
wymaga składania ofert w formie katalogów elektronicznych.
10.11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej
zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu Oferty.
10.12. Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści OPW. Zamawiający zamieści na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o dacie i miejscu zebrania w terminie
późniejszym.
10.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
OPW. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści OPW wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14
dni przed upływem terminu składania ofert.
10.14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 10.13.
OPW, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do
należytego przygotowania i złożenia ofert.
10.15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści OPW, o którym mowa w pkt 10.13. OPW. W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści OPW nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt
10.13 OPW, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień OPW oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10.16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
10.17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść OPW. Dokonaną zmianę treści OPW Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
10.18. W przypadku gdy zmiana treści OPW prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
0 zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
sprostowanie, ogłoszenie o zmianie lub dodatkowych informacji.
10.19. W przypadku gdy zmiany treści OPW są istotne dla sporządzenia oferty lub
wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą OPW
1 przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny na zapoznanie się ze zmianą OPW i przygotowanie oferty.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla
Pakietów:
dla Pakietu I w wysokości 20.000 zł;
dla Pakietu II w wysokości 30.000 zł;
dla Pakietu III w wysokości 40.000 zł;
dla Pakietu IV w wysokości 50.000 zł;
dla Pakietu V w wysokości 40.000 zł;
dla Pakietu VI w wysokości 6.000 zł;
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. póz. 299).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska SA, nr rachunku: 80 2030 0045
1110 0000 0190 8110, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty
w postępowaniu na ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2022, Pakiet
Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na
rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym.
11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2.
ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną
część zamówienia przez cafy okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie
wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancii/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją
/ poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1-5 PZP.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca związany jest ofertą ostateczną przez 90 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w
którym upływa termin składania ofert. Termin składania ofert ostatecznych zostanie
wskazany w SWZ wraz z zaproszeniem Wykonawców do składania ofert
ostatecznych.
12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. OPW, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 60 dni.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. OPW wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą,
o którym mowa w pkt 12.1. OPW, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT OSTATECZNYCH
13.1. Oferta ostateczna musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). Oferta ostateczna musi być sporządzona w języku polskim,
podpisana przez osobę upoważnioną.
13.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
13.3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi
w OPW.
13.4. W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. OPW Wykonawca zobowiązany
jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) Formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
OPW) wraz z Kosztorysem Ofertowym (sporządzonym wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do OPW), sporządzone pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
b) oświadczenie JEDZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) podpisane przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
Wykonawcę,
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia),
każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby na
zasadzie art. 118 PZP (o ile Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów).
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
zgodnie z pkt 9.4. OPW, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi
Załącznik nr 6 do OPW),
d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot
udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów,
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu
udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np.
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru),
sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w formie określonej w pkt 9.15.-9.17. OPW,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla
pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie określonej w pkt 9.15.-
9.17. OPW,
g) podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, o którym mowa w art.
117 ust. 4 PZP (Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie
znajdujące się w Formularzu Oferty),
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko,
gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
13.5. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać
sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 r. póz. 2452).
13.6. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., póz. 1913), jeżeli Wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione
oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, to wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie
osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10.8. lit. c) OPW.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z OPW przygotowanie w/w
pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na
Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do OPW) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała Oferta
zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
13.7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie
będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
13.8. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.
13.8. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia,
każdą ofertę musi złożyć oddzielnie.
13.10. Szczegółowa lokalizacja obszaru realizacji zadań opisana jest w załączniku nr 3.1.
do OPW. Wykonawca przed złożeniem oferty zaleca zapoznanie się z warunkami
terenowymi obszaru realizacji zadań. Zapoznanie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym nie jest tożsame z wizją lokalną w rozumieniu przepisów ustawy.
PZP.
14.2. Otwarcie ofert ostatecznych nastąpi w terminie wskazanym w SWZ wraz
zaproszeniem Wykonawców do składania ofert ostatecznych.
14.3. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy
JOSEPHINE.
14.4. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający
dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. OPW, otwarcie ofert następuje
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
14.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.
14.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
15.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do OPW)
łączną cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym
(Załącznik nr 2 do OPW) dla Pakietu, na który składa swoją ofertę.
15.2. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu
powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być
tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane
z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej
czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena łączna wynikająca
z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład
danego Pakietu powinna zostać przeniesiona do Formularza Oferty (Załącznik nr 1
do OPW).
15.3. Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do OPW) oraz Kosztorys Ofertowy (Załącznik nr 2
do OPW) muszą być wypełnione odrębnie dla każdego Pakietu, na który ofertę
składa Wykonawca.
15.4 Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego
przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz
z wyszczególnieniem w Kosztorysie Ofertowym (Załącznik nr 2 do OPW)
zastosowanej stawki podatku VAT.
15.5. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.
15.6. Określony w OPW rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia
wynikające ze wzoru umowy załączonego do OPW (Załącznik nr 12 do OPW)
stanowią podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej
z oferty.
15.7. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego
(w Formularzu Oferty - Załącznik nr 1 do OPW), czy wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
ich wartość bez kwoty podatku, a także wskazując stawkę podatku od towarów
i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Brak
wskazania w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do OPW) informacji czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że
wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
15.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie
obcej.
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
17.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących
formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
2) przedłożyć Zamawiającemu:
a) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum),
jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia
specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych przez
Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku
udziału w postępowaniu;
c) dokumenty potwierdzające warunek posiadanego wykształcenia osób
wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące
w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału
w postępowaniu;
d) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy ze środkami
chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. póz. 554 z późn. zm.) dla
osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu;
e) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej określony we wzorze umowy w sprawie
zamówienia publicznego (załącznik nr 12 do OPW) na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł;
f) umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji
absorbentów skażonych olejami (w przypadku Wykonawcy
wykonującego zabiegi z użyciem środków chemicznych umowa musi
obejmować odbiór oraz utylizację zbędnych bądź przeterminowanych
środków chemicznych, opakowań po nich itp.);
g) dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego
Załącznik nr 12 do OPW) dot. osób wykonujących w realizacji
Przedmiotu Umowy czynności polegające na pozyskaniu i zrywce
surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. póz.
1320 z późn. zm.), tj.:
(i) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających
informacje, w tym dane osobowe niezbędne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar
etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
(ii) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać
informacje, w tym dane osobowe niezbędne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar
etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
(iii) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez
pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.2. W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują Wykonawcy, którzy
wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien zostać wyznaczony
jako Wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań,
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Lider odpowiada
również za wskazanie dla konkretnego leśnictwa jednego z członków
konsorcjum jako odpowiedzialnego za przyjmowanie zleceń, odbioru prac oraz ich
rozliczania, w tym wystawiania faktur.
18. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
18.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera
wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12 do OPW.
18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych
we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze
uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe
w przepisach art. 579-590 PZP.
19.2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący
przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: @ 10 dni od dnia przekazania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od
dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.
@.
19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 OPW wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. póz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
20.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym
Pakiecie.
20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny łącznej
wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).
20.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
20.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
20.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono
w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
20.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach
przewidzianych w pkt 20.3. OPW, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające
z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co
oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może
zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało
to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot
z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż
żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania
umowy.
20.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
22. OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej.
23. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. POZOSTAŁE INFORMACJE
25.1. Zamawiający nie zastrzega, aby o zamówienie ubiegali się wyłącznie Wykonawcy,
o których mowa w art. 94 ustawy.
25.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
25.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
25.4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.

Kontakt:
10.1. Osobami uprawnionymi do Komunikowania się z Wykonawcami są:
Marta Anioł, e-mail: marta.aniol@katowice.lasy.gov.pl
Cezary Mazur, e-mail: cezary.mazur@katowice.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.