Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nabycie centralnego odciągu pyłów

Przedmiot:

Nabycie centralnego odciągu pyłów

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: "SOTEX" PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
70-470 Szczecin
powiat: Szczecin
+48 605 341 765
sotex@sotex.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86711
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 605 341 765
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-W051/19 - Wdrożenie innowacyjnych produktów, nowych materiałów i technologii w spółce SOTEX

Opis
Przedmiotem zamówienia jest nabycie centralnego odciągu pyłów, którego specyfikacja znajduje się poniżej:
Główne parametry - nie mniej niż/równoważne:
Instalacja odpylania wiórów i pyłu wraz z filtrem i odzyskiem ciepła z hali:
1. Wentylatory odciągowe podciśnieniowe o wydajności łącznej minimum 38 000 m3/godz.; minimum 2 wentylatory o łącznej mocy do 45 kW;
2. Filtr pośredni do separowania pyłu, wiórów z transportującego powietrza;
3. Maksymalna wilgotność pyłu do 20%;
4. Konstrukcja z blachy ocynkowanej;
5. Maksymalny poziom hałasu filtra 80 db;
6. Wyposażenie do filtra:
o zawory klapowe jednokierunkowe z certyfikatem EW120;
o worki filtracyjne kat. M z certyfikatem;
o drabina z podestem serwisowym;
o drzwi rewizyjne do komory wentylacyjnej, komory wibratorów, komory mocowania filtrów workowych, komory leja;
o przewód suchej instalacji gaśniczej;
o śluza celkowa dla 1 elementu i przenośnikiem ślimakowym dla 2 i więcej elementów filtra;
o śluza celkowa o długości 1 400 mm - 1 600 mm, o min. wydajności 42 m3/h;
o panele odciążające wybuch z certyfikatem;
o system automatycznego wibracyjnego czyszczenia tkaniny;
o kanał powrotu powietrza;
o klapa przeciwpożarowa na powrocie powietrza;
o żaluzja do regulacji powracającego powietrza;
o kompletny kanał powroty z kanałem rozprężnym zamontowanym wewnątrz hali o minimalnej długości 3 500 mm;
o kompletne sterowanie wentylatorów, systemu czyszczenia tkaniny, sterowania śluzą celkową, sterowania praca klap p.poż.;
o regulator częstotliwości energii elektrycznej - falownik współpracujący z czujnikiem ciśnienia pracy układu odpylania i wentylatorami;
7. Zapełnienie worka typu big-bag zasyp d=500 mm.
Zamówienie obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie załogi.

CPV: 39714000-0, 42514000-2

Dokument nr: 2022-1709-86711

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w zakładzie Zamawiającego w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.
Termin dotyczy podpisania ostatniego protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych / uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
Warunki zmiany umowy
Przewiduje się możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w przypadku:
1. zmian przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych wpływających na warunki realizacji umowy oraz zmian umowy o dofinansowanie projektu (zmian zakresu projektu i harmonogramu),
2. zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3. zmian umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. zmian umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających ze zmian harmonogramu realizacji projektu, uzasadnionych zmianą organizacji pracy lub potrzebą wykonania dodatkowych prac,
5. zawieszenia realizacji projektu przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu zamówienia, o czas zawieszenia. O zawieszeniu prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
6. zmian umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość jego wykonania - maksymalnie o czas jej występowania,
7. zmian w organizacji prac i ich zakresie, wymuszonych sytuacją epidemiologiczną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19,
8. zmian umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
9. rozwiązania umowy z Wykonawcą, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie z IZ lub w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu Zamawiający podejmie decyzję o zakończeniu realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Wykonawca musi posiadać uprawienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (Oświadczenie Wykonawcy)
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem z ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty, w zakresie dostawy co najmniej 5 instalacji odpylających o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN/netto każda, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego od zleceniodawcy. (Oświadczenie Wykonawcy z listą realizacji)
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. Wykonawca znajduje się w sytuacji organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Oświadczenie Wykonawcy)
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potwierdzone oświadczeniem o obrotach na koncie firmowym nie mniejszych niż 200 000 zł z ostatnich 12 miesięcy. (Oświadczenie Wykonawcy)
2. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową od OC w zakresie prowadzonej działalności - na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł (Kopia aktualnej i opłaconej polisy)
3. Wykonawca nie jest wpisany do KRD lub innego rejestru długów (Oświadczenie Wykonawcy)
4. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych. (Oświadczenie Wykonawcy)
5. Oferent musi przedstawić wzór umowy, która określa warunki współpracy z zamawiającym. (Wzór umowy).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dokumenty obligatoryjne wymagane od Wykonawcy:
1. Oferta;
2. Oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w Zapytaniu;
3. Wzór umowy, która określa warunki współpracy z Zamawiającym.
4. Polisa ubezpieczeniowa od OC w zakresie prowadzenia działalności na kwotę min. 100 000,00 złotych.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i oświadczenia, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (jeżeli dotyczy).
Oferta powinna zostać złożona osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
al. Wojska Polskiego 7
70-470 Szczecin
lub pocztą elektroniczną na adres:
Tomasz Sosnowski, sotex@sotex.pl
W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule wiadomości należy wpisać ,,Zapytanie ofertowe nr 2021-1709-86711", a dokument z wymaganymi załącznikami musi być przesłany w formie skanu podpisanej oferty (pdf). Równocześnie podpisany oryginał należy niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego.
FORMA OFERTY:
Złożona oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Wykonawcy, opatrzona pieczątką firmową i zawierać co najmniej:
- nazwę i adres Wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu;
- datę sporządzenia;
- opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w Zapytaniu;
- w przypadku zaoferowania rozwiązań, które w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu, Wykonawca musi w ofercie udowodnić i uzasadnić równoważność,
- wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w walucie obcej z podaniem nazwy waluty (w przypadku złożenia oferty w walucie obcej jej wartość w celu porównania ofert zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru Wykonawcy);
- termin ważności oferty (sugeruje się termin nie krótszy niż 60 dni);
- podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub stosownym pełnomocnictwem,
Oferta musi zawierać wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach warunków i kryteriów oceny.
Wskazane jest, by oferta zawierała także informacje dodatkowe, takie jak: warunki płatności i dostawy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty rozumie się dzień wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Zapytaniu.
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwracać się do Wykonawców w celu złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość informacji podanych w oświadczeniach;
6. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego przedłużenie.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn na każdym etapie.
8. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowną informację na stronie upublicznienia zapytania.
9. Wykonawca poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu.
10. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto wykonawcy wskazane w umowie.
11. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-03
Data ostatniej zmiany
2022-01-03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) CENA - ocenie podlega cena całkowita netto (70%)
Sposób przyznawania punktacji:
a) CENA
C = (najniższa oferowana cena netto/ cena netto oferty badanej) x 70
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
P= C + G
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
b) OKRES GWARANCJI - ocenie podlega okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia w miesiącach bez limitów przebiegów/roboczogodzin (30%)
Sposób przyznawania punktacji:
b) G = (długość gwarancji w miesiącach określona w ofercie badanej /najdłuższy oferowany okres gwarancji) x30

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Sosnowski
tel.: +48 605 341 765
e-mail: sotex@sotex.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.