Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty remontowe hydrauliczne

Przedmiot:

Roboty remontowe hydrauliczne

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Bielawie
ul. 3 Maja 48
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
Tel. 74 833 42 53
biuro@mzbmbielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 74 833 42 53
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp z o. o w Bielawie,
działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych
ZAPRASZA
do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na
podstawie § 12 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Budynków
Mieszkalnych dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na
podstawie art.2 ust. 1 pkt 1
w trybie Zapytania ofertowego z obowiązkową publikacją na stronie internetowej.
Dotyczy zadania pn..:
,,Roboty remontowe hydrauliczne - prace polegające na konserwacji, naprawie,
zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii w instalacjach gazowych i c.o.
ADRES: 58-260 Bielawa, budynki będące własnością Gminy Bielawa i Wspólnot
Mieszkaniowych, zarządzane przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na konserwacji, naprawie,
zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii dotyczących:.
o wewnętrznych instalacji gazowych w częściach wspólnych budynków,
o instalacji centralnego ogrzewania,
o wykonywania robót towarzyszących ( roboty murarskie oraz tynkarskie),
Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- organizację zaplecza prac,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
- koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisku,

Dokument nr: DT.0001.1.2022

Otwarcie ofert: VIII. Miejsce i termin otwarcia oferty:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2022 r. o godz. 09;30 w siedzibie Zamawiającego w MZBM
Sp. z o.o w Bielawie, Ul. 3 Maja 48, pok. nr 8 (I piętro).
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
III. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis
Oferta na: ,,Roboty remontowe hydrauliczne - prace polegające na konserwacji, naprawie,
zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii w instalacjach gazowych i c.o. ".
3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim,
czytelną i trwałą techniką.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu,
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
V. Miejsce i termin złożenia ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2022 r. do godz. 09;00 w zaklejonej kopercie,
siedzibie Zamawiającego, tj. MZBM Sp. z o.o. w Bielawie, Ul. 3 Maja 48, Biuro Obsługi Klienta
(parter pok. nr 7).
2. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed
upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
IV. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2. Aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z prowadzonym przedmiotem zamówienia, na kwotę
co najmniej 100 tyś. zł.
3. Podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
4. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
5. Wypełniony załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, zawierający wykaz robót budowlanych
(co najmniej trzech) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia
o wartości nie niższej niż 50 000,00 zł brutto każda, wraz z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi, roboty budowlane były wykonywane,.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia środków dowodowych, które Zamawiający
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
VI. Termin związania ofertą.
1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Zamawiający rezerwuje sobie jednak prawo zwrócenia się do Wykonawców o przedłużenie
terminu związania ofertą, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, o czas
oznaczony, jednak nie dłuższy niż 60 dni.
VII. Okres gwarancji: zgodnie z projektem umowy.
IX. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek w tracie oraz na poczet realizacji
zamówienia.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru i nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.
XIII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zaprosi Wykonawcę do
podpisania umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane.
XIV. Termin płatności faktury;
Zgodnie z projektem umowy.
XV. Forma rozliczenia robót:
Zgodnie z projektem umowy.
XVI. Pozostałe postanowienia i informacje
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
i warunki zaproszenia do złożenia oferty. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na
stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy
najkorzystniejsza oferta przedstawia cenę wyższą, niż Zamawiający jest w stanie zapłacić.
3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi:
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Kryterium 1 - SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE, waga: 60 pkt,
- najniższa cena: maksymalna ilość punktów.
Kryterium 2 - CZAS REAKCJI OD MOMENTU ZGŁOSZENIA AWARII, waga 40 pkt,
Lp. Nazwa Kryterium Waga kryterium
1. Składniki cenotwórcze 60 pkt
2. Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii 40 pkt
SUMA 100 pkt
Maksymalna ilość punktów w danym kryterium równa jest określonej wyżej ilości punktów
dla określonego kryterium.
Ocena łączna OFERTY stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.
Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie ilości punktów ofertom poszczególnym kryterium będzie się odbywać wg
następujących zasad:
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona osobno dla
każdej z ofert w sposób następujący:
a) Składniki cenotwórcze:
Ocenie zostaną poddane czynniki cenotwórcze (Stawka ,,Rb" - z narzutami).
Stawka ,,Rb" z narzutami będzie iloczynem Roboczogodziny ,,Rb" netto, Kosztów pośrednich
,,Kp" oraz Zysku ,,Z".
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzorów:
Cnsc
Psc =-----x 60 pkt.
Cbsc
gdzie:
Psc = punkty za składniki cenotwórcze,
CNsc = najniższa cena spośród badanych ofert,
Cbsc = cena badanej oferty,
wysokość kosztów zakupu to - Kz - 6,7 %
Zamawiający określił w/w wskaźnik na podstawie średniej arytmetycznej SEKOCENBUD za IV kwartał
2021 r. Wykonawca może wskazać wartość mniejszą niż 6,7 %, jednak nie większą niż ustalona przez
Zamawiającego. Wskazanie wartości mniejszej niż 6,7 % nie ma wpływu na punktację.
OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA W PRZYPADKU WSKAZANIA PRZEZ WYKONAW-
CĘ WARTOŚCI ,,KZ" WIĘKSZEJ NIŻ 6,7 %.
b) Czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii:
- do 30 minut - 40 pkt,
- od 30 minut do 1 godziny - 20 pkt,
- od 1 godziny do 2 godzin - 0 pkt,
W przypadku podania przez Wykonawcę czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego
krótszego niż 30 minut do oceny oferty zostanie przyjęty czas reakcji wynoszący 30 minut. W przypadku
podania przez Wykonawcę w ofercie czasu dłuższego niż 2 godziny - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
3. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty - suma punktów kryterium
1 oraz 2.
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

Kontakt:
XII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
P. Tomasz Pastuszka - tel. 74 833 42 53 wew. 22
P. Artur Majcher - tel. 74 833 42 53 wew. 22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.