Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
336z dziś
4179z ostatnich 7 dni
12519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie programu prac konserwatorskich

Przedmiot:

Wykonanie programu prac konserwatorskich

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań
powiat: Poznań
kancelaria@zzmpoznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie programu prac konserwatorskich, zdobycie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na realizację prac oraz wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku
Romana Wilkanowicza. Nagrobek znajduje się na
cmentarzu garnizonowym na stokach Cytadeli, w kwaterze powstańców wielkopolskich.

Dokument nr: ZZM.ZP/252-02/22Z

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać:
a) pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul.
Strzegomska 3, w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godz. 14:00
lub
b) drogą elektroniczna na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl
w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia.
100 dni od daty zlecenia prac.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
o mogą potwierdzić doświadczenie w bezusterkowym przeprowadzaniu konserwacji
zabytków kamiennych ruchomych lub nieruchomych, w szczególności w formie
nagrobków lub rzeźb plenerowych, wykonanych za kwotę min. 7 000,00 zł netto
o dysponują min. 1 osobą, która ma uprawnienia do nadzorowania realizacji prac
konserwatorskich w obiektach zabytkowych, w świetle obowiązujących przepisów:
,,Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskim! lub badaniami konserwatorskimi,
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i
restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich
przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych
do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a Lista Skarbów Dziedzictwa ust. 2."
o dysponują min. 1 osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w
realizacji robót w zakresie konserwacji zabytków.
O potwierdzenie spełniania powyższych warunków Zamawiający może wystąpić na każdym
etapie postępowania.
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy załącznik nr 1
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej
4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul.
Strzegomska 3, lub
lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do
Zamawiającego z zapisem w nagłówku: ,,Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie
programu prac konserwatorskich wraz z wykonaniem prac konserwatorskich - nagrobek
Romana Wilkanowicza w kwaterze powstańców wielkopolskich na cmentarzu na Cytadeli"
Oznaczenie sprawy: ZZM.ZP/252 - 02/22Z".
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zawartych w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz
zmieści treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 10.01.2022 r.
7. Kryteria i sposobu oceny ofert.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny
ofert:
Cena za przedmiot zamówienia: 100%
8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców
(którzy złożyli oferty) drogą elektroniczną podając Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

Kontakt:
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest
pani Barbara Parowicz w godzinach od 9;00do 14;00 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.