Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków

Przedmiot:

Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU
ul. dr Juliana Smolika 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. 18 53 17 210
oddzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: 3 000,00 zł.
Nr telefonu: tel. 18 53 17 210
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest usługa na:
Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków Sądu
Rejonowego w Nowym Sączu Wydziały Zamiejscowe w Muszynie przy Ul. Kity 18 i Ul. Kity
18A.
Kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
Tryb zamówienia publicznego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1129).
Numer sprawy: G-26-4/2021
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania
pomieszczeń i otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
Wydziały Zamiejscowe w Muszynie przy Ul. Kity 18 i Ul. Kity 18A w okresie od
01.03.2022r. do 28.02.2023r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do
SWZ.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia tj. świadczenia usług utrzymania czystości w
budynkach i na terenach zewnętrznych.
4. Zamawiający umożliwia oferentom przeprowadzenie przed złożeniem oferty,
wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia publicznego. Wizja lokalna może się
odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z Oddziałem Gospodarczym tut. Sądu tel.
18 53 17 210.
5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 90910000-9

Dokument nr: G-26-4/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 stycznia 2022 r. o godz. 11:00.

Składanie ofert:
SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Systemie elektronizacji, o którym mowa w rozdziale IX.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. do godz. 10:30.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie realizować zamówienie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2022 roku.

Wymagania:
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Ilekroć w SWZ odwołuje się do ustawy lub artykułów ustawy, o ile nie zaznaczono
inaczej, dotyczy to artykułów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo
zamówień publicznych
2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej Pzp.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Ilekroć w SWZ odwołuje się do rozporządzenia lub paragrafów rozporządzenia, o
ile nie zaznaczono inaczej, dotyczy to przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dochodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., póz. 2415).
5. Ilekroć w SWZ odwołuje się do postanowień określonych we wskazanych punktach,
o ile nie zaznaczono inaczej, dotyczy to postanowień określonych we wskazanych
punktach niniejszej SWZ.
6. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SWZ przeznaczone są wyłącznie w
celu przygotowania oferty.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
10. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem G-26-
4/2021. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów
unijnych o jakich mowa w art. 3 Pzp.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie
definiuje warunku udziału w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie definiuje
warunku udziału w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie definiuje warunku
udziału w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie, że Wykonawca;
1.4.1. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy
stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia. Wykonawca spełni
powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, świadczył lub świadczy co najmniej trzy usługi
utrzymania czystości i porządku w obiektach (budynkach) użyteczności
publicznej* - wewnątrz obiektów na powierzchniach nie mniejszych niż
1000m2 wraz z utrzymaniem czystości i porządku na terenach
zewnętrznych, o okresie realizacji minimum 12 miesięcy, a w przypadku
usług wykonywanych nadal w okresie od co najmniej 6 miesięcy o wartości
rocznej nie mniejszej niż 100 000,00zł każda. Każda z wykazanych usług
musi być wykonywana na podstawie odrębnej umowy i obejmować łącznie
utrzymanie czystości wewnątrz obiektów, jak i na terenach zewnętrznych
na wymaganej powierzchni. Warunek dotyczący powierzchni i wartości
musi być spełniony równocześnie. Nie można sumować zamówień o
mniejszej wartości, aby uzyskać 100 000,00zł. - wzór wykazu stanowi
załącznik nr 5 do SWZ.
* Zamawiający przyjmuje, że zgodne z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ,,budynek użyteczności publicznej" to
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w
tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający
zasoby;
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w formie
konsorcjum, spółki cywilnej) w odniesieniu do wymogów określonych w
punkcie 1.4.1. co najmniej jeden z Wykonawców musi spełnić wymagany przez
Zamawiającego warunek w całości.
2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy -
załącznik nr 9 do SWZ.
2.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna), spełnienie wymogu dotyczącego braku postaw do
wykluczenia, o którym mowa w rozdz. VII SWZ ma zostać wykazane odrębnie przez
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.4. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu bazuje na udostępnionych zasobach podmiotu trzeciego - spełnienie
wymogu dotyczącego braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w rozdz. VII musi zostać
wykazane również przez ten podmiot.
2.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub innych
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 10
do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej,
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
2.5.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2.5.2. Sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
2.5.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą;
3. Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia.
4. Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym
postępowaniu oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
wymienione oraz czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków zgodnie z formułą: spełnia/
nie spełnia.
5. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacji finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy PZP, a także zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi być wskazany jako
podwykonawca, który będzie wykonywał usługi. Udostępnianie zasobów wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia musi być związane z wykonywaniem usług.
7. Jeżeli zdolności zawodowe, o których mowa w niniejszym punkcie nie potwierdzą
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w wyznaczonym
terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub innymi podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia w stosunku do
podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a którzy nie udostępniają Wykonawcy swoich zasobów na wykazanie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 2.5.
9. Na etapie składania ofert Wykonawca jest zobowiązany wskazać zakres czynności, które
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający
dopuszcza zmianę podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia. Za działania
podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
10. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom, Zajmujący przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108
PZP:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 Pzp;
1.2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 Pzp, tj.:
1.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury;
1.2.2. który z przyczyn leżących po stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i art. III PZP.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
(podmiotowe środki dowodowe)
1. Do oferty (formularza ofertowego) - załącznik nr 7 do SWZ - Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć kalkulację własną ceny oferty, aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do SWZ, zobowiązanie
podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu
(jeżeli dotyczy), dowód wniesienia wadium, dokumenty, z których wynika prawo do
podpisania oferty wraz z odpowiednim pełnomocnictwem (jeżeli dotyczy) oraz
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w ustępie 19
poniżej (jeżeli dotyczy).
1.1. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w
zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do
osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych;
2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
2.1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) , art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
b) . art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2.1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej -
załącznik nr 4 do SWZ;
2.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
2.1.4. zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
2.1.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru ewidencji;
2.2. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
2.2.1. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji
usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy -
załącznik nr 5 do SWZ;
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty
wskazane w punkcie 2.1. składa każdy z Wykonawców.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualności.
5. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system
zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem elektronizacji.
3. System elektronizacji jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta w Systemie elektronizacji, ani logowania do Systemu
elektronizacji.
5. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności:
przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania odbywa się za pośrednictwem posiadanego konta Użytkownika
Zewnętrznego.
6. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności:
przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytanie odbywa
się w Systemie elektronizacji.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do
postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem
kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce ,,Korespondencja",
która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru
złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i
godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym
górnym rogu Systemu elektronizacji.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu elektronizacji przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego
Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Składane w Systemie elektronicznym dokumenty muszą być podpisane przez
upoważnione osoby zgodnie z wymogami Pzp i innych przepisów.
9. Korzystanie z Systemu elektronizacji możliwe jest na dwa sposoby, pod warunkiem
spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
9.1. Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
9.1.1. Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub
Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer
11.
9.1.2. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.
9.1.3. System operacyjny Windows 7 i późniejsze
9.2. Oprogramowanie wbudowane w System elektronizacji
9.2.1. Zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
9.2.2. W przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować
dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
9.2.3. Oprogramowanie SzafirHHost w systemie operacyjnym.
10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych w Systemie elektronizacji jest uzależnione od
uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę regulaminu korzystania z usług Systemu
na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu elektronizacji przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty
obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu
elektronizacji, polegające na doradztwie telefonicznym i poprzez e-mail na
zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług Systemu elektronizacji.
13. W sytuacji awarii Systemu elektronizacji lub przerwy technicznej działania Systemu
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:
oddzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
14. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem
Systemu elektronizacji wynosi 100MB. Za pośrednictwem Systemu elektronizacji
można przesyłać wiele pojedynczych plików.
15. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentu w postaci papierowej oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu elektronizacji.
16. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni
posługiwać się następującym znakiem postępowania: G-26-4/2021
17. Sposób sporządzania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzenia i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy.
18. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach .png, .jpg, .doc, .docx, .gif, .jpeg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odf,
.odp, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z
19. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych
19.1. Oferta/wniosekzłożony/a przez Wykonawcę na Portalu, nie jest widoczny/a dla
zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany/a. Możliwość
otwarcia oferty/ wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
19.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na
potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku.
20. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w
Systemie elektronizacji konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do
systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora
podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie elektronizacji dostępna jest po
kliknięciu przycisku ,,Załóż konto". Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia
konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie elektronizacji w
zakładce E-learning.
21. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach
wykorzystuje się już istniejące konto.
22. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa
ofertę w zakładce ,,Oferty", gdzie po kliknięciu przycisku ,,Złóż ofertę" można
wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie elektronizacji w
zakładce E-learning.
23. Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane
osobowe.
24. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
25. W przypadku załączenia przez Wnioskodawcę pliku zawierającego dane osobowe
zaleca się dołączenie drugiego pliku zanonimizowanego (z zakrytymi danymi
osobowymi).
26. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku ,,Podpisz". W
oknie podsumowania wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych
danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę
zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez uprawnioną osobę. Po
zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał
możliwość pobrania potwierdzenia wysłania oferty zawierającej numer oferty
(przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które
Wykonawca wprowadza w zakładce ,,Szczegóły oferty".
27. Zgodnie z art. 64 Pzp System elektronizacji jest kompatybilny ze wszystkimi
podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
28. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach
internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje
się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
29. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można
znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-
zaufany.
BO. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć
pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.
31. Ważne! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu elektronizacji
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
31.1. Dokumenty w formacie ,,pdf" należy podpisywać formatem PAdES;
31.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf",
wtedy należy użyć formatu XAdES.
32. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane
zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem
kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
33. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej ,,dokumentami
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej ,,upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny,
przekazuje się ten dokument.
34. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2
Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
35. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje w przypadku:
35.1. Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z
nich dotyczą;
35.2. Przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
35.3. Innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2
ustawy - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
36. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w punkcie 35, może dokonać również notariusz.
37. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest Pani Bożena Kurzawa.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości
3 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 10.02.2022 r.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamówienie nie podlega podziałowi na części.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Ofertę należy złożyć sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli
w imieniu Wykonawcy.
7. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą:
7.1. Ofertę stanowi wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy zgodny z
załącznikiem nr 7 do SWZ
Uwaga dotycząca Systemu elektronizacji!
a) Ofertę stanowi wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy zgodny z
Załącznikiem do SWZ, udostępniony w Systemie elektronizacji w zakładce
,,Dokumentacja postępowania".
b) Cechą Systemu elektronizacji jest automatyczne generowanie elektronicznego,
ustandaryzowanego formularza oferty (zwanego w Systemie elektronizacji ,,Oferta
podstawowa"), który jest udostępniany Wykonawcy do wypełnienia w zakładce
,,Szczegóły oferty". Formularz ten nie stanowi oferty w rozumieniu SWZ.
c) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zamieszczoną w tym formularzu, a treścią
Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ, za
obowiązującą przyjmuje się treść Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru
stanowiącego Załącznik do 7 SWZ.
d) Samo przekazanie elektronicznego ustandaryzowanego formularza oferty
wypełnianego przez Wykonawcę w Systemie elektronizacji, bez dołączenia
wymaganych w SWZ dokumentów, nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami
SWZ.
e) Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem do SWZ oraz
załączniki wskazane w SWZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zamieścić w Systemie elektronizacji
w zakładce ,,Załączniki".
7.2. Ofertę stanowią
a) Formularz ofertowy - wzór Załącznik Nr 7 do SWZ - wraz z kalkulacją
własną ceny oferty
b) Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP - wzór Załącznik
Nr 3 i Nr 4 do SWZ
c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składane na postawie art. 117 ust. 4 PZP - wzór załącznik Nr
9 do SWZ (jeżeli dotyczy)
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór Załącznik Nr 10
do SWZ (jeżeli dotyczy)
e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
8. Oferta musi być napisana w języku polskim. Dopuszcza się używanie określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o
języku polskim.
9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te
informacje. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość
ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym
dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy
podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie
oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.
10.1. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich
samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.
10.2. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane przez Wykonawcę w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
10.3. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie do złożenia wyjaśnień, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody
stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie
nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji
złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się do Systemu, wyszukuje i wybiera
dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy
pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę". Wykonawca nie może wprowadzić zmian do
oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
12. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca,
który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce
,,Wykonawcy" doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
12.1. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie
elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w
ofercie wspólnej Wykonawców.
12.2. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencje
itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
12.3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest
również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę
wspólną.
13. Do przeliczenia na złote wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu, lub jeśli w tym
dniu kurs nie został opublikowany, z dnia publikacji kursu przypadającego
bezpośrednio przed dniem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania (Systemie elektronizacji) informację o kwocie, jaką
zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania (Systemie elektronizacji) informacje o:
5.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców,
których oferty zostały otwarte;
5.2. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający ustala, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Opis sposobu obliczania ceny określa formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do
SWZ.
3. Koszty pracy powinny być skalkulowane z uwzględnieniem przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu obowiązujących w danym roku kalendarzowym.
4. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT.
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY ODERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Cena: 60%
Doświadczenie pracowników: 40%
Obliczanie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru:
a) Punktacja w kryterium ,,Cena" wg wzoru:
C min
C of
C - ilość punktów uzyskanych za cenę
C min - oferta o najniższej cenie
C of - cena zaoferowana przez danego Wykonawcę
b) Punktacja w kryterium ,,Doświadczenie pracowników":
Waga kryterium - 40
Punkty przyznawane za kryterium ,,Doświadczenie pracowników" będą przyznawane wg
następującej zasady:
W kryterium ,,Doświadczenie pracowników" oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający przyzna punkty za ilość osób skierowanych do wykonania przedmiotowego
zamówienia, posiadających minimum roczne doświadczenie w realizacji usługi sprzątania w
obiektach użyteczności publicznej i wskazanych w formularzu oferty. Punktacja dla badanej
oferty zostanie ustalona w następujący sposób:
Ilość pracowników skierowanych do realizacji zamówienia posiadających minimum roczne doświadczenie w realizacji usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej Ilość przyznanych punktów (D)
1 pracownik 10
2 pracowników 25
3 pracowników 35
4 pracowników i więcej 40
D - liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenia pracowników
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna punktacja dla badanej oferty
zostanie ustalona na podstawie poniższego wzoru:
P = C + D
Gdzie:
P - łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej
C- liczba punktów przyznawanych ofercie badanej za kryterium ceny
D - liczba punktów przyznanych ofercie badanej za kryterium doświadczenia
pracowników.
Oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę
zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie będzie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
uzyskało tę samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
niższą ceną.
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości i formie określonej w punkcie XVIII SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający w oparciu o art. 449 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej zabezpieczeniem.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w chwili zawarcia umowy.
4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny ofertowej (brutto) i musi być wniesione
przed podpisaniem umowy, w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.
5. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a. Pieniądzu;
b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. Gwarancjach bankowych;
d. Gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości;
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych niż powyższe
formy.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wypłaci przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno
spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe,
nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwarancji, poręczenia) ma prawa zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu
stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego
prawa. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania
dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i
oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
12. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451
ustawy Pzp.
XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.