Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
290z dziś
4076z ostatnich 7 dni
11743z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Przedmiot:

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
tel. 22 789-70-60
b.bandych@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 789-70-60
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przedmiot zaproszenia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Celestynów
w 2022 roku".

Składanie ofert:
15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy
przesłać drogą elektroniczną na adres: b.bandych@celestynow.pl lub złożyć w Biurze
Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie, Ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem
na kopercie ,,Oferta na wykonanie analiz urbanistycznych 2022" oraz nazwą
i dokładnym adresem Zamawiającego wraz z numerami telefonów Wykonawcy
(dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy) do dnia 10.01.2022 r. do godz. 12 00 .

Miejsce i termin realizacji:
Termin na wykonania zamówienie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
Szczegóły oferty:
1. Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po
przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego kompletnych wniosków o wydanie decyzji
oraz udostępnieniu innej dokumentacji potrzebnej do opracowania analiz urbanistycznych i
projektów decyzji.
2. Strony ustalają, że wnioski złożone w formie cyfrowej wraz załącznikami mapowymi będą
przekazywane Wykonawcy na jego skrzynkę poczty elektronicznej.
3. W przypadku wniosków złożonych do Urzędu w postaci analogowej, Zamawiający przekaże
skany wniosków wraz z załącznikami mapowymi w formacie ,,pdf" lub ,,jpg" na skrzynkę
Zamawiającego.
4. W szczególnych przypadkach np. awarii sprzętu lub braku możliwości technicznych
zeskanowania wniosku lub załącznika mapowego przez Zamawiającego, dopuszcza się
przekazanie dokumentacji do Wykonawcy w formie analogowej.
5. W przypadku przekazania wniosków przez Zamawiającego w formie analogowej
Wykonawca odbierze je w siedzibie Zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych
od dnia poinformowania go o wpływie wniosku. Poinformowanie uważa się za skuteczne
poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Przedmiotu umowy
Zamawiającemu na jego skrzynkę poczty elektronicznej planowanie@celestynow.pl
w terminie:
1) do dwóch dni roboczych od przekazania do Wykonawcy wniosków o warunki
zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt
1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
2) do siedmiu dni roboczych od przekazania do Wykonawcy wniosków o warunki
zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego innego niż wymienionego w pkt 1,
3) do pięciu dni roboczych od przekazania do Wykonawcy wniosków o ustalenie
lokalizacji celu publicznego.7. W przypadku braku możliwości technicznych dostarczenia projektów decyzji poprzez
pocztę elektroniczną dopuszcza się, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
przesłanie projektów decyzji poprzez inne kanały wymiany danych, a w przypadku
projektu sporządzonego w formie analogowej dostarczenia go do siedziby Zamawiającego.
8. Projekty decyzji należy dostarczyć Zamawiającemu w formacie ,,pdf" oraz w formacie
edytowalnym ,,doc" lub ,,odt". Załączniki graficzne do projektów decyzji oraz analiz
urbanistycznych należy dostarczyć w formacie ,,pdf" z zachowaniem możliwości wydruku
w oryginalnej skali. Dopuszcza się przeskalowanie załącznika graficznego po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. W przypadku wniosków składanych do Urzędu w formie analogowej, w przypadku dużych
formatów załączników mapowych (powyżej formatu A3), po wcześniejszym uzgodnieniu
Zamawiający dopuszcza sporządzenie przez Wykonawcę załączników mapowych do
projektów decyzji i analiz urbanistycznych w postaci analogowej.
10. Projekt decyzji przekazany Zamawiającemu w wersji analogowej musi zawierać
własnoręczny podpis sporządzającego. W przypadku projektu wykonanego w formie
elektronicznej - pliku ,,pdf" opatrzonego podpisem zaufanym, osobistym lub
kwalifikowanym.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia do
wykonania Przedmiotu umowy, i że wykona go osobiście, zgodnie z obowiązującym
prawem.
Ogólne warunki zaproszenia:
1. Urząd Gminy w Celestynowie zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji ceny
jednostkowej brutto za wykonanie jednego projektu decyzji o warunkach
zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną.
2. Podana cena jednostkowa brutto stanowić będzie cenę sporządzenia jednego projektu
decyzji wraz z analizą urbanistyczną analizy niezależnie od jej rodzaju oraz zamierzenia
inwestycyjnego.
3. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje podpisanie umowy
na łączną kwotę do 25 000 zł brutto.
4. W przypadku dużej liczby wniosków w 2022 roku Zamawiający dopuszcza w ramach
niniejszego zamówienia zwiększenie wartości umowy do kwoty 30 000,00 zł brutto.

5. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena jednostkowa brutto za sporządzenie jednego
projektu decyzji.
6. W/w cena jednostkowa za sporządzenie jednego projektu decyzji określa wartość całego
zamówienia i stanowić będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym upusty i rabaty.
8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana
tylko jedna cena w formularzu ofertowym.
9. Wykonawcy będą związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia do składania ofert. Dokonana
modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
otrzymali zaproszenie do składania ofert oraz zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.11. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub
gdy cena oferty jest wyższa niż wysokość środków finansowych zarezerwowanych na
przedmiotowe zamówienie.
12. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie
rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.
14. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
16. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt:
17. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Bartłomiej Bandych, tel. 22 789-70-60
wew. 122, e-mail: b.bandych@celestynow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.