Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3793z ostatnich 7 dni
13325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania...

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 60 wew. 114, 211 Fax 22 789 70 11
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 789 70 60 we
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza
równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:
,,Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej
zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów, gm. Celestynów, w
celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie
PSZOK) wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wymaganą infrastrukturą, w tym:
budową najazdowej wagi samochodowej, budową budynku gospodarczego niezbędnego
do funkcjonowania PSZOKU".
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach
publicznych, w oparciu o ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych".
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji
projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu części działki nr ew. 1280 obręb
Celestynów, gm. Celestynów w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (w skrócie PSZOK) wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wymaganą
infrastruktura w tym: budową najazdowej wagi samochodowej, budową budynku
gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania PSZOKU. Przedmiot zamówienia
obejmuje również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa potrzebnych do
realizacji zadania pozwoleń, zezwoleń, opinii, badań itp. oraz wykonanie projektów
budowlanych dla obiektów wymagających ich uzyskania.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) w Celestynowie
ma być miejscem zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów.
Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się w miejscowości Celestynów
na działce nr ew. 1280, gm. Celestynów. Łączna powierzchnia działki to 1,2544 ha, użytki
Tr., własność Gminy Celestynów. Na działce znajduje się przepompownia ścieków.
Przedsięwzięcie planowane jest na części działki.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wymagane jest uzyskanie dokumentów potrzebnych
do:
1) budowy wagi samochodowej najazdowej, waga stalowo betonowa lub stalowo
żelbetonowa o wymiarach min. 14x3x0,3m wraz z dwoma najazdami o wymiarach
ok. 4x3m, nośność od 40000 do 60000 kg, tonaż min. 400 kg - (opracowanie,
str. 1skompletowanie i złożenie do właściwego organu kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. uzyskanie
lokalizacji celu publicznego oraz innych potrzebnych dokumentów), a następnie
pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę:
2) budowy budynku techniczno-gospodarczego o wymiarach min. 6x24m wraz z
doprowadzeniem do niego podstawowych, koniecznych do funkcjonowania PSZOKU
mediów - (opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwego organu
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi
załącznikami, w tym m.in. uzyskanie lokalizacji celu publicznego oraz innych
potrzebnych dokumentów), a następnie pozyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiającego pozwolenia na budowę z możliwością budowy w 3 etapach;
3) zagospodarowania części działki nr ew. 1280 obręb Celestynów, gm. Celestynów
tj. utwardzenie terenu przeznaczonego pod budowę PSZOKU płytami ażurowymi (na
terenie tym zostanie umieszczonych przynajmniej 8 kontenerów KP7, 3 pojemniki
120l oraz 1 pojemnik 1100l, należy również uwzględnić miejsce na posadowienie
dwóch kompostowników o wymiarach 5x3m, zaplanowanie i utwardzenie dróg
dojazdowych dostosowanych do tonażu ważących pojazdów oraz poszerzenie
istniejącej drogi dojazdowej do działki poprzez położenie płyt ażurowych lub płyt
pełnych na odpowiedniej podbudowie,
wykonanie sytemu odwodnienia placu,
oświetlenia, monitoringu oraz
doprowadzenie niezbędnej infrastruktury do
funkcjonowania PSZOKU - (opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwych
organów kompletnych wniosków wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a
następnie pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganego przepisami
prawa zezwolenia na realizację inwestycji);
4) uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę istniejącego nieużytkowanego budynku;
5) uzyskanie wszelkich dokumentów potrzebnych do funkcjonowania PSZOKU m.in.
zezwolenie na zbieranie odpadów na działce nr ew. 1280 obręb Celestynów, gm.
Celestynów.
Celestynów.
3. Podczas projektowania, wykonywania dokumentacji oraz uzyskiwania wymaganych
dokumentów należy uwzględnić wytyczne zawarte w programie ,,Racjonalna Gospodarka
Odpadami", ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Dokumentacja musi spełniać wytyczne programu, w celu możliwości starania się
o dofinansowanie.
4. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac projektowych;
Wykonawca
zobowiązany
jest
prowadzić
prace
projektowe
zgodnie
z zaproponowanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez zamawiającego
harmonogramem prac projektowych, który będzie stanowił załącznik do umowy.
Aktualizacja harmonogramu prac projektowych w trakcie ich wykonywania nie
powoduje zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga podpisania
aneksu do umowy, jednak wymaga przedłożenia zamawiającemu i uzyskania jego
akceptacji. W przypadku uwag zamawiającego do harmonogramu prac, wykonawca ma
obowiązek je niezwłocznie uwzględnić;
2) W ciągu 14 dni od dnia popisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia dwóch propozycji koncepcji zagospodarowania terenu działki nr ew. 1280
str. 23)
obręb Celestynów, gm. Celestynów poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, budowę najazdowej wagi samochodowej, budowę budynku
gospodarczego potrzebnego do funkcjonowania PSZOKU, utwardzenie dróg
dojazdowych oraz poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej do działki oraz
doprowadzenie niezbędnej infrastruktury, odwodnienia, oświetlenia.
Przed podjęciem prac należy dokonać wizji w terenie oraz dokonać pomiarów
inwentaryzacyjnych niezbędnych dla wykonania prawidłowej koncepcji, a następnie
dokumentacji projektowej.
Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do
celów projektowych leży po stronie Wykonawcy.
Po wykonaniu koncepcji należy ją przedstawić Zamawiającemu, który w ciągu 14 dni
od zapoznania się z koncepcjami dokona jej wyboru (z pośród 2 przedstawionych).
Zamawiający może wnosić uwagi do wybranego projektu, a Wykonawca zobowiązany
jest nanieść zmiany. Po zaakceptowanym projekcie Wykonawca wykona kompletną
dokumentację projektową, dokumentację kosztorysową, uzyska wszystkie wymagane
prawem zgody, opinie, zezwolenia, pozwolenia, badania itp. w imieniu Zamawiającego
dla budowy i funkcjonowania PSZOKu oraz planowanych do budowy obiektów.
Podczas projektowania, wykonywania dokumentacji oraz uzyskiwania wymaganych
dokumentów należy uwzględnić wytyczne programu ,,Racjonalna Gospodarka
Odpadami" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej(http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-11/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/)
Opracowanie wymaganej dokumentacji w ilości:
a) opracowanie projektu budowlano- wykonawczego - 5 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
b) opracowanie projektu zagospodarowania terenu - 5 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i przedmiaru robót - po 2
egzemplarze w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;
d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze
w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
e) uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu zamawiającego
odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację przedmiotu zamówienia,
uzyskując wcześniej wymagane załączniki w tym np. decyzję lokalizacji celu
publicznego) w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia;
f) uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów potrzebnych do budowy
PSZOKU na działce nr 1280 w miejscowości Celestynów, gm. Celestynów w tym
m.in. uzyskanie lokalizacji celu publicznego, operatu przeciwpożarowego, decyzji
środowiskowej, pozwolenie na budowę, zezwolenia na zbieranie odpadów, lub
innych wymaganych prawem dokumentów w ilości niezbędnej do realizacji
zamówienia;
g) opracowanie dokumentacji projektowej, zgód, warunków przyłączeniowych
potrzebnych do podłączenia w/w obiektów do sieci energetycznej, wodociągowej,
str. 3kanalizacyjnej oraz oświetlenia terenu jak również monitoringu obiektu w ilości
niezbędnej do realizacji zamówienia;
h) uzyskanie wszelkich innych niezbędnych dokumentów w tym: uzgodnień, opinii,
zezwoleń, pozwoleń wymaganych szczegółowymi przepisami prawa oraz
wykonanie innych czynności wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia;
i) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozbiórki
istniejącego nieużytkowanego budynku.
8) Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i
uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie wszystkich wymaganych do uzyskania dofinansowania na budowę PSZOKU
opinii, zezwoleń, pozwoleń, decyzji.
9) Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia m.in. wypisy,
wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa, opłaty oraz pozostałe potrzebne
dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi wykonawca w ramach
wynagrodzenia.
10) Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w niżej
wymienionych aktach prawnych:
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1333 z
późn. zm.);
b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 24
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1609);
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1129);
d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 r.,
poz. 1839 z późn. zm.);
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.
U. 2003r., Nr 47, poz. 401);
f) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 310 z późn.
zm.);
11) Wykonawca na każdym etapie realizacji zadania ma obowiązek uzgadniać szczegóły z
osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.
12) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do
udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane, usługi oraz bezpłatnej aktualizacji dokumentacji
kosztorysowej.
13) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu przedmiotu zamówienia do odpowiedniej
organizacji pracy tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie.
14) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
str. 4architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia potrzebne do realizacji zadania, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym.
15) W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu
jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt
nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako dodatkowych niezbędnych do
wykonania.
16) Przed opracowaniem dokumentacji wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia
z zamawiającym proponowanych rozwiązań, przedstawiając charakterystyczne
parametry techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w spotkaniach.
17) Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie
budowlanym materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów
i pochodzenia. Jeżeli przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych
i jakościowych w sposób dostatecznie dokładny to przy opisie takiego przedmiotu
należy użyć wyrażenia ,,lub równoważny" oraz wskazać niezbędne parametry
równoważności.
18) Na zamawiającego przechodzą, choćby nie otrzymał egzemplarza dokumentacji
projektowej utrwalonej w jakiejkolwiek formie, autorskie prawa majątkowe na
następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii dokumentacji
dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną bądź
analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub
optycznego;
b) przeglądanie, dowolne modyfikowanie, i wykorzystywanie przez zamawiającego;
c) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera
przez zamawiającego na jego własne potrzeby;
d) utrwalenie dokumentacji w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD-R, DVD;
e) zwielokrotnienie poprzez odbitki ksero;
f) publiczne rozpowszechnienie, udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
19) Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji, w
szczególności jej prawidłowości i kompletności. Odpowiedzialność za jakość
przekazywanej dokumentacji ponosi wykonawca.
20) W dniu odbioru wykonawca przekaże dokumentacje, pozwolenia w formie papierowej
oraz na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja
została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest
kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.
21) Wykonawca będzie również pełnić nadzór nad całą dokumentacją.

Dokument nr: RIZPiFZ.271.91.2021

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1.
Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby
zamawiającego tj. Urząd Gminy w Celestynowie, Ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
2.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 11.01.2022 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
II.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy
do dnia 30 listopada 2022 r.

Wymagania:
III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
DO OFERTY.
str. 5W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do
oferty załączyć należy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) Wykaz dostaw lub usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 3.
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał co najmniej 2 usługi, związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zagospodarowania terenu, o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto
każda. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie (np. referencje, protokoły).
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4,
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje: min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która jest aktualnie wpisana na listę
członków właściwej Izby samorządu zawodowego;
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane
uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o
których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) lub równoważne, tzn.
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
wykonawcy.
2.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w
trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
3.
Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność
oryginałem przez wykonawcę.
4.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do
str. 65.
reprezentacji wykonawcy.
Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/
kosztorysowym.*
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie
zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania
ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki
w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY.
Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga (maksymalna liczba punktów)
str. 71
Cena (C)
60 % (60 pkt)
2
Doświadczenie (D)
40 % (40 pkt)
1. Zasady oceny kryterium ,,Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:
KRYTERIUM I cena - 60% - 60 pkt
?
cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
?
oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
najniższa cena
C = --------------------------------------- x waga kryterium x 100
cena badanej oferty
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
KRYTERIUM II ,,Doświadczenie" (D)
Określenie ilości punktów dla kryterium D odbędzie się na podstawie poniższej punktacji:
20 pkt - za zaoferowanie przez Wykonawcę min. jednej usługi związanej z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy PSZOK-u (usługa zrealizowana w okresie
ostatnich 3 lat)
40 pkt - za zaoferowanie przez Wykonawcę min. dwóch usług związanych z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy PSZOK-u (usługa zrealizowana w okresie
ostatnich 3 lat)
Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:
LP = C + D
gdzie:
LP -liczba punktów, którą uzyskała oferta,
C - ilość punktów, uzyskana w kryterium ,,cena ofertowa brutto"
D - ilość punktów, uzyskana w kryterium ,,doświadczenie"
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
3.
Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
4.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
5.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia
ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
6.
Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
URZĄD GMINY W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
str. 8oraz napis:
Oferta w postępowaniu pn.:
,,Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej
zagospodarowania terenu, w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych"
Nr postępowania RIZPiFZ.271.91.2021
Nie otwierać przez dniem 11.01.2022 r. godz. 12:00
Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
wykonawcy).
Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak
określa pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po
upływie terminu składania ofert.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM.
1.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie
faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod
rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
3.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść
zapytania ofertowego.
4.
Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie
zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
5.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano
zapytanie ofertowe oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego.

Kontakt:
2.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Anna Pacek tel. (22) 789-70-60 wew. 114, e-mail: a.pacek@celestynow.pl,
Sylwia Bakuła tel. (22) 789-70-60 wew. 211, e-mail: s.bakula@celestynow.pl,

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.