Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa Domu Pomocy Społecznej - dokumentacja projektowa

Przedmiot:

Budowa Domu Pomocy Społecznej - dokumentacja projektowa

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
32 381 37 83
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 381 37 83
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - etap I
dokumentacja projektowa
Dokładny adres:
42-609 Tarnowskie Góry
ul. Kościelna 34
działki ewidencyjne: 215/12, 216/12, 217/12
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie
adaptacji projektu typowego Pensjonatu / Domu opieki itp. pod Dom Pomocy Społecznej wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przy Ul. Kościelnej 34 w Tarnowskich Górach na
działkach ewidencyjnych o nr 215/12 (pow. 2697,0m2), 216/12 ( pow. 322,0m2) , 217/12 (pow.
2652,0m2)
Projekt gotowy Pensjonatu / domu opieki itp zostanie zakupiony przez Zamawiającego i będzie
obejmował:
- projekt architektoniczno-budowlany plik dwg., pdf
- projekt konstrukcyjny, plik dwg, pdf
- projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych ( wod-kan, gaz, wentylacja, c.o ), plik pdf
- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej, plik pdf
- zgodę na zmiany w projekcie
Bryła budynku o wymiarach około 51,0 x 22,0 m ( orientacyjne usytuowanie załącznik nr 4)
Budynek nie jest podpiwniczony i posiada trzy kondygnację nadziemne: parter, I piętro oraz poddasze
użytkowe. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Wysokość budynku: ok 14,0m
Rodzaj ogrzewania: gazowe/c.o, pompa ciepła do doprecyzowania na etapie projektowania
a) Parametry funkcjonalno-użytkowe
- planowana liczba pensjonariuszy 80 osób - pokoje jedno i dwu osobowe z przewagą pokoi
Jednoosobowych >60%
- planowana liczba pracowników 57 osób w tym na jednej zmianie około 30 osób ( około 10
pracowników biurowych
- wyposażenie w instalację wod-kan, elektryczną, went. mech/klimatyzację, gaz, fotowoltaiczną, c.o.
- obiekt wyposażony w własną kuchnię.
- częściowe lub pełne podpiwniczenie dla uzyskania jak największej ilości pokoi jednoosobowych
w kondygnacjach nadziemnych. ( brak podpiwniczenia w projekcie gotowym)
Przedmiotowy teren objęty jest zapisami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego-
Uchwała nr XXXVIII/424/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27.02.2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry
Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem 5SR-UPI, gdzie obowiązują poniższe wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- maksymalna wysokość budynków - 16,0m, w tym maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 3
kondygnacje
- maksymalna wysokość garaży za wyjątkiem obiektów straży pożarnej - 7,0m
- obowiązuje geometria dachów: dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych
do 45°, a także dachy kolebkowe, kopułowe, wieżowe dla obiektów kultu religijnego,
- powierzchnie terenu biologicznie czynna - minimum 10 % powierzchni działki
- maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 65%
Zamawiający dopuszcza wykonanie kondygnacji podziemnej dla pomieszczeń technicznych i innych
dopuszczalnych obowiązującymi przepisami. W zakresie powierzchni biologicznie czynnej, wielkości
powierzchni zabudowy wskazane wartości procentowe dotyczą każdej z działek osobno w związku z
odrębnymi księgami wieczystymi
1) Szczegółowy opis zamówienia:
a) Koncepcja budynku - projekt typowy architektoniczno - budowlany
b) Adaptacja projektu typowego pensjonatu/domu opieki itp. pod Dom Pomocy Społecznej:
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt konstrukcyjny,
- projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych (wod-kan, gaz, wentylacja, c.o.),
- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej,
W zakresie wskazanych adaptacji Projektant zobowiązany jest do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnej z obowiązującymi na dzień sporządzenia przepisami prawnymi. Projektant
zobowiązany jest uwzględnić zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wytyczne
Zamawiającego w zakresie funkcjonalno-użytkowym, liczebności pensjonariuszy, pracowników.
Dodatkowo adaptacje instalacji wewnętrznych powinny uwzględniać uzgodnienia branżowego z
gestorami mediów w zakresie projektowanych przyłączy. Dokumentacja ma zostać wykonana przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie danej branży wraz z projektantem
sprawdzającym danej branży. W zakresie adaptacji należy zaadoptować obiekt pensjonatu pod budynek
Domu Pomocy Społecznej
c) Projekty budowlane
- projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych
- projekt przyłącza wod-kan, elektryczny, c.o.( i lub gaz)
- projekt instalacji odgromowej
- projekt instalacji fotowoltaicznej z panelami dachowymi
- projekt wjazdu wraz z uzgodnieniami
W zakresie wskazanych projektów Projektant zobowiązany jest do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnej z obowiązującymi na dzień sporządzenia przepisami prawnymi. Projektant
zobowiązany jest uwzględnić zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wytyczne
Zamawiającego w zakresie funkcjonalno-użytkowym, liczebności pensjonariuszy, pracowników.
Dodatkowo dokumentacja projektowa przyłączy musi uwzględniać uzgodnienia branżowego z
gestorami mediów. Dokumentacja ma zostać wykonana przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie danej branży wraz z projektantem
sprawdzającym danej branży.
d) Projekty budowlano-wykonawcze, techniczne
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt konstrukcyjny,
- projekty instalacji wewnętrznych
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z 19.09.2020 - art. 34
Dokumentacja ma zostać wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie danej
branży wraz z projektantem sprawdzającym danej branży.
f) Wykonanie mapy do celów projektowych
g) Uzgodnienia dokumentacji projektowej z Rzeczoznawcą p.poż, sanepid
h) Charakterystyka energetyczna budynku
i) Badania geotechniczne gruntu
j) Przedmiary, kosztorys inwestorski dla przedstawionego w dokumentacji projektowej zakresu
k) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zawierającą szczegółowe wymagania, które są
niezbędne do określenia sposobu, standardu i jakości wykonania robót, oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót,
j) Wystąpienie i uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę
k) Pełnienie nieodpłatne nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji zgodnie z wymogami prawa
budowlanego (do 10 wizyt, na każdorazowe żądanie Zamawiającego),
Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe oraz wizję w miejscu
zamierzenia projektowego. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana
zgodnie z ustawą prawo budowlane obowiązującym po 19 września 2020r. oraz odpowiednimi aktami
wykonawczymi wydanymi na podstawie prawa budowlanego,
Wymagania dodatkowe dotyczące realizacji zamówienia:
- dokonywanie roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie całego procesu
opracowywania dokumentacji,
- uzupełnianie i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających dokumentację oraz
Zamawiającego,
- uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów,
Wymagane jest opracowanie i dostarczenie następującej dokumentacji w technice graficznej:
a) projekt budowlano-wykonawczy - 5 (pięć) egzemplarzy,
b) projekt techniczny - 5 (pięć) egzemplarze
c) STWiOR - 3 (trzy) egzemplarze,
d) przedmiary robót i kosztorys inwestorski - 3 (trzy) egzemplarze,
e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) - 6 (sześć) egzemplarzy,
Dodatkowo łącznie z dokumentacją w wersji graficznej Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wersję
elektroniczną przedmiotu zamówienia, na którą składają się:
a) projekt rozbiórki opisami technicznymi w wersji elektronicznej
w formacie DOC, PDF, DWG na płycie CD.
b) projekt techniczny z opisami technicznymi w wersji elektronicznej
w formacie DOC, PDF, DWG na płycie CD.
c) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorki w postaci plików programu xml itp. i PDF. Pliki
przedmiarów i kosztorysów winny być zapisane na płycie CD,
d) STWiOR w formacie DOC i PDF winny być zapisane na płycie CD.
e) wykonanie zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
W ramach gwarancji.
a) Wykonawca udzieli gwarancji jakości do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji, stanowiącej przedmiot postępowania,
b) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotowej dokumentacji
zostaje rozszerzona, tj. uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku
do Wykonawcy nie wcześniej niż wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy
robót z tytułu rękojmi zawady robót budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji, stanowiącej przedmiot postępowania,
c) Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotowej dokumentacji również po upływie
okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed
upływem okresu gwarancji i rękojmi.
d) wada powinna zostać usunięta w terminie zakreślonym przez Zamawiającego

Dokument nr: ID 7013.13.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 11.01.2022 godz. 15;00
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie opisanej w następujący
sposób:
Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - etap I
Dokumentacja projektowa
zaadresowanej na:
Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
Z adnotacją:
Nie otwierać przed 11.01.2022

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
1) Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy.
2) Termin zakończenia prac ustala się do 100 dni od daty zawarcia umowy.
3) Termin zakończenia prac nie obejmuje czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę.

Wymagania:
4) Warunki płatności - rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru obu dokumentacji
projektowych wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę do 30 dni od daty
dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w w §5,
umowy.
4. Kryteria wyboru oferty:
cena* - waga 100%
Punkty przyznane na podstawie kryterium ceny będą obliczane na podstawie wzoru:
P = (Cmin / Co) x 100
gdzie:
P - otrzymane punkty w badanej ofercie w kryterium ceny
Cmin - łączna cena najniższa spośród nie odrzuconych ofert (brutto) podana w PLN
Co - cena łączna badanej oferty (brutto)
Cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.) "cena - wartość wyrażona w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową".
Za to kryterium można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu.
2) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
Koperta powinna być również opatrzona w dokładne dane Wykonawcy (tzn. nazwę i dokładny adres).

Kontakt:
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem(032) 381 37 80.
(032) 381 37 83. Sprawę prowadzi Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Joanna Krawczyńska,
Inspektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa -
Marek Niedziałkowski

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.