Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
25z dziś
3810z ostatnich 7 dni
13342z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka drzew z pasów drogowych

Przedmiot:

Wycinka drzew z pasów drogowych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09, tel. 61 647 72 65
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 647 72 0
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wycinka drzew z pasów drogowych miasta Poznania - usunięcie drzew zagrażających życiu i mieniu, z uwagi na ich stan zdrowotny oraz statykę (drzewa chore, obumarłe, niebezpiecznie pochylone, rozłamane).
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Każde z drzew wymienione jest indywidualnie, z określeniem miejsca na konkretnej ulicy, podaniem nazwy gatunkowej oraz numerem inwentaryzacyjnym i obwodem pnia. Pnie drzew są ponumerowane i oznaczone opaską w kolorze pomarańczowym. W przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości związanych z weryfikacją w terenie drzew do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt inspektorowi ZDM przed wycinką, w celu uzyskania wyjaśnień.
Wycinka drzew obejmuje usunięcie drzew łącznie z frezowaniem karpin na głębokość 5 cm poniżej poziomu gruntu. Nie dopuszcza się pozostawienia wystających pieńków w trawnikach, w nawierzchni gruntowej i w misach w chodniku. Wycięte drzewa Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie, łącznie z konarami i drobnym materiałem odpadowym, tj. każde drzewo danego dnia - nie dopuszcza się rozłożenia wycinki konkretnego drzewa na 2 dni: korona jednego dnia, pień następnego dnia.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do:
? wystąpienia w terminie do 2 dni roboczych od podpisania umowy z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasów drogowych wszystkich ulic, z których wycięte zostaną drzewa,
? właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. Dla realizacji powyższego zadania Wykonawca ma obowiązek wystąpić do ZDM o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (nieodpłatne, której uzyskanie warunkuje rozpoczęcie prac) oraz powiadamiać ZDM, MIR (Miejskiego Inżyniera Ruchu) oraz Komendę Policji drogą mailową - 24 godz. przed rozpoczęciem prac o czasowej zmianie organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;
? przekazania grubizny pociętej na 100 cm odcinki (pnie, konary i gałęzie powyżej średnicy 7cm) do magazynu ZDM na Ul. Energetycznej 4. Drobiznę, czyli gałęzie i konary poniżej 7 cm średnicy, należy przy pomocy rębaka do gałęzi rozdrobnić. Rozdrobniony materiał należy przewieźć i rozłożyć w skupinach krzewów i misach drzew we wskazanym przez inspektora ZDM miejscu,
? dokładnego uprzątnięcia terenu;
? przywrócenia naruszonego w czasie prac terenu sąsiadującego do stanu pierwotnego - dotyczy terenów zieleni oraz nawierzchni;
? prowadzenia prac w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić przejście chodnikiem (pozostawienie szerokości nie mniejszej niż 1,5 m), przejazd ścieżką rowerową i jezdną dla ruchu kołowego.
Kopie decyzji zezwalających na wycinkę drzew stanowią załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.
Warunki uczestnictwa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe, którzy wykażą, że wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonują), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości łącznej co najmniej 30.000,00 zł netto UMOWY NA WYCINKĘ DRZEW Z PASÓW DROGOWYCH.
b) dysponujący osobami posiadającymi kwalifikacje wskazane poniżej:
Lp.
Wymagana liczba osób
Minimalne wykształcenie/posiadane uprawnienia
Minimalne doświadczenie
1
1 brygadzista
Osoba z wykształceniem średnim lub wyższym technicznym do koordynacji i kierowania pracami wycinkowymi
3-letnia praktyka w realizacji prac związanych z wycinką drzew
2
1 pilarz
Osoba posiadająca ukończony kurs pilarza
3 letnia praktyka
w wycince drzew
c) którzy załączą do oferty aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokument nr: PZ.427.1.2022

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert: 11.01.2022 r. godz. 12:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 10.01.2022 r. do godz. 10.00
Sposób złożenia ofert:
Wyłącznie drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania - ,,oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
a) do 11 lutego 2022 r.

Wymagania:
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Zamawiający wymaga podpisania umowy przez wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o wynikach zapytania ofertowego
Przez dni robocze Zamawiający rozumie kolejne dni tygodnia z wyłączeniem niedziel i świąt.
W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara, wartości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia (przed ostatecznym wyborem Wykonawcy oraz w ciągu 1 doby od wezwania telefonicznego oraz mailowego) dokumentów potwierdzających wykształcenie wskazanych w załączniku nr 3 osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
Sposób przygotowania oferty
W skład oferty wchodzi:
1.formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2. formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
3. formularz potwierdzający dysponowanie kadrą - załącznik nr 3,
4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o niezaleganiu.
Brak powyższego uznany zostanie jako nie spełnienie warunków zapytania ofertowego i będzie podstawą do odrzucenia oferty.
Wyjątek:
- zaświadczenie ZUS lub KRUS można uzupełnić w terminie 2 dni od wyłonienia oferty.
Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 i 3. Do ceny należy doliczyć wszelkie niezbędne koszty dla kompleksowego wykonania zadania.
Kryterium wyboru oferty: 100 % cena.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Beata Brzoskowska - st. specjalista Wydziału Terenów Zieleni - 61 647 72 65, e-mail: bbrzoskowska@zdm.poznan.pl .

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.