Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
ul. Hallera 1
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel. 34 361 60 01,34 36160 09,tel.34/3616001 wew. 45,kom.512397905
sekretariat@word.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34 361 60 01,34
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. ,,DOSTAWA energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie".
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie przy Ul. Hallera 1 w okresie od 01.02.2022r. do 31.01.2023r.
Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (tj. 12 m-cy) wynosi 60 MWh.
Grupa taryfowa: C22b - taryfa dwustrefowa (Zamawiający wymaga podania jednej ceny dla dwóch stref)
Moc umowna: 42 kW
Nr punktu poboru (PPE): ENID_3011005514
Nr licznika: 96323916
Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywista ilość energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość energii. Ewentualne zwiększenie zużycia w stosunku do przewidywanego nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego i zostanie rozliczone za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny zawartej w ofercie.
DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
W ramach sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca zobowiązany będzie pełnić funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.
Rozliczenie i obliczane należności za rzeczywistą pobraną energię elektryczną, świadczone usługi, opłatę za obsługę handlową, odbywać się będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie ceny jednostkowej energii elektrycznej zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie oraz rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego w ww. okresie rozliczeniowym.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), tj. Tauron Dystrybucja S.A.
Wykonawca zobowiązany będzie w imieniu Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ONE S.A. Ul. A. Naruszewicza 27 lok. 2 w Warszawie. Ważność umowy upływa z dniem 31.01.2022r.

CPV: 09300000-2

Dokument nr: ZP.261.1.2022

Składanie ofert:
7. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w terminie do 12.01.2022r. do godz. 10:00, w jednym z niżej wymienionych sposobów:
a) drogą elektroniczną - w postaci skanu uprzednio podpisanej oferty przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub w postaci elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@word.czest.pl, lub
b) w formie pisemnej - osobiście lub pocztą/kurierem na adres Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa (sekretariat, I piętro), w zaklejonej kopercie,
- z dopiskiem/ tytułem wiadomości: ,,Oferta na dostawę energii elektrycznej dla WORD w Częstochowie".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.02.2022r. do 31.01.2023r., z tym, że sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy oraz wejściu w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie wyłączenia zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji finansowej lub ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien posiadać ważną w terminie realizacji zamówienia generalną umowę na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającym na obszarze objętym zamówieniem, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.
3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wskazanego w Formularzu oferty, które stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
3) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Oświadczenia i dokumenty wymagane w ofercie:
a) Formularz ofertowy,
b) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowane do reprezentowania Wykonawcy - o ile dotyczy,
Uwaga: Zamawiający zaleca załączenie do oferty projektu umowy.
3
6) Wykonawca określi wartość realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem ofertowym.
7) Cena jednostkowa podana w Formularzu ofertowym powinna zawierać podatek akcyzowy, wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. W cenie jednostkowej powinny być uwzględnione wszystkie ewentualnie stosowane przez sprzedawców energii elektrycznej opłaty dodatkowe, w tym comiesięczne stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego, wszystkie podatki i inne koszty niezbędne do realizowania zamówienia.
8) Wykonawca opłatę handlową uwzględni w cenie energii elektrycznej.
9) Wszystkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie przewiduje się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
10) Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o podatku od towarów i usług.
11) Do porównania ofert brana będzie pod uwagę łączna wartość za sprzedaż energii elektrycznej za okres 12 m-cy, obliczona zgodnie z zestawieniem zawartym w Formularzu ofertowym.
6. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
2) Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
8. Kryteria oceny ofert
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował poniższym kryterium o następującej wadze: cena - 100%, tzn. wybrana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
9. Informacje dodatkowe
1) Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@word.czest.pl
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Wykonawców na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego,
- poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
- odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny; z tytułu odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności z tytułu przygotowania oferty,
- unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie; w takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty.
4
10. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa sprzedaży energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
2) Projekt umowy (zawierający w szczególności: przedmiot umowy, sposób i warunki realizacji zamówienia, okres obowiązywania umowy, zasady rozliczenia między stronami) przygotowuje Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zapisy stosowane standardowo przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy przedłożonego przez Wykonawcę przed jej podpisaniem.
3) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Uwagi:
11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [RODO]
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa, tel. 34/ 361 60 01, e-mail: sekretariat@word.czest.pl,
- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@word.czest.pl,
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na WORD Częstochowa jako jednostce sektora finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
- Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
- przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
2) Jednocześnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
2) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
Przemysław Puszek - Kierownik Wydziału Administracyjno-Technicznego, tel. 34/ 361 60 01 wew. 45, kom. 512 397 905.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.